ಸಾಂತ್ ಫ್ರಾಂಚಿಸ್ಕ್ ಶಾವ್ಯೆರಾಕ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search
Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Sant Francisk Xavierak Magnnem
ह्या विषयावयर देवनागारींत बरयिल्लें पान वाच : सांत फ्रांचिस्क शावयेराक मागणें
Francis Xavierache relik
Conversion of Paravas by Francis Xavier in 1542

Prayer to Saint Francis Xavier[बदल]

ಎಹ್ ಭವ್ ಪೃತೀವ್ನತಾ ಆನಿ ಮೊಗಾಳ್ ‌ಭಾಗ್. ಫ್ರಾಂಚಿಸ್ಕ್ ಶಾವ್ಯೆರಾ, ಹಾಂವ್‌ ತುಜ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ ದೆವಾಕ್ ನಮ್ಸ್ಕಾರ್ ಕರ್ತಾಂ. ಜ್ಯಾಂ ದೆಣ್ಯಾಂನಿಂ ದೆವಾನ್‌ ಸಂವ್ಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ತುಕಾ ಶ್ರೂಂಗಾಯ್ಲೊ, ಆನಿ ಮೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೊ ಅನೋದ್ ತುಕಾ ಫಾವೊ ಜಾಲೊ, ತಾಂಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕರುನ್‌ ಹಾಂವ್‌ ಸಂತ್ಸಭರೀತ್ ಜಾತಾಂ, ಆನಿ ತಾಂಚೆ ಪಾಸ್‌ತ್ ಹಾಂವ್‌ ತುಜ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ದೆವಾಚೆ ಉಪ್‌ಕಾರ್ ಆಟಯ್ತಾಂ ಆನಿ ತಾಕಾ ವಾಖಾಣ್ತಾಂ. ಹಾಂವೆಂ ದೆವಾಚೆ ಕುರ್ಪೆಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಮರುಂಕ್-ಹೊ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂ ಪರಸ್ ಮೊಲಾದೀಕ್ ಉಪ್‌ಕಾರ್ ತುಜೆ ಪದ್ವೆದಾರ್ ಮಜ್ತಿ ವರ್ವಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳೊವ್ನ್ ಘೆ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್‌ ಪರಾರ್ಥುನ್ ಮಾಗ್ತಾಂ. ಹ್ಯಾ ನವೆನಾಂತ್ ಜೊ ಉಪ್‌ಕಾರ್ ಹಾಂವ್‌ ಮಾಗ್ತಾಂ ತಯಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳೊವ್ನ್ ಘೆ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್‌ ತುಕಾ ವಿನಯ್ತಾಂ

(ಮಾಗ್ ತುಕಾ ಜಾಯ್ ತೆಂ)

ಪುಣ್ ಜೆಂ ಹಾಂವ್‌ ಮಾಗ್ತಾಂ, ತೆಂ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಮಾನಾಕ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆತ್ಮ್ಯಾಚ್ಯಾ ಬರ್ಯಾಕ್ ಉಪ್ಕಾರನಾ ಜಾಯ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌, ದೊನುಯ್ ಶೆವ್ಟಾಂಕ್ ಉಪ್ಕಾರತಾ ತಸ್ಲೊ ಉಪ್‌ಕಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳೊವ್ನ್ ಘೆ.

ಆಮೆನ್.

(ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಾಪಾ, ನಮಾನ್ ಮಾರ್ಯೆ ಆನಿ ಮ್ಹಂಯಾ ಬಾಪಾಕ್ ‌ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿ ಮ್ಹಣ್)