ಸಾಂತ್ ಮಿಗುಯೆಲಆಕ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search
   
ಕನ್ನಡ್
   

Prayer to Saint Michael the Archangel[बदल]

Michael the Archangel by Guido Reni, Santa Maria della Concezione, Rome, 1636
Statue of the Archangel Michael, University of Bonn, slaying Satan represented as a dragon. Quis ut Deus is inscribed on his shield.

ಭಾಗೆವಂತ್ ಆರ್ಕಾಂಜ್ ಮಿಗುಯೆಲ್ ಝುಜಾಂತ್ ತುಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಾವ್,
ಆನಿ ದೆವ್ಚಾರಾಚ್ಯಾ ಖೊಟೆಪಾಣಾಂತ್ಲೆ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾಂ
ಫಾಸಾಂತ್ಲೆ ತುಂ ಆಮ್ಕಾಂ ನಿವಾರ್; ‌ದೇವ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಫರ್ಮಣ್
ತಾಕೆ ಘಾಲುಂ ಮ್ಹುಣ್ ಆನಿ ಪರಾಥುನ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್, ಆನಿ
ತುಂ ಆಂಜ್ಯಾಂ ಬಡ್ವ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಧೊಲ್ಬಾರಾಚ್ಯಾ ಪರ್ದಾನಾ.
ದೆವಾಚೆ ಪದ್ವೆನ್ ಎಮ್ಕೊಡಾತ್ ಶೆವ್ಟುನ್ ಉಡಯ್ ಸಯ್ತಾನಾಕ್
ಆನಿ ಯೆರಾಂ ದೆವ್ಚಾರಾಂಕ್ ಜೆ ಅತ್ಮ್ಯಾಂಚೊ ಇದ್ಬಾಡ್ ಕರುಂಕ್ ಜಳ್ಪತಾತ್ ಸಂವ್ಸಾರಾಂತ್.
ಆಮೆನ್

ಪಳೆಯಾತ್[बदल]