ಸುಟ್ಕಾ ಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search
Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Suttka chem Pustok
ह्या विषयावयर देवनागारींत बरयिल्लें पान वाच : सुटका चें पुस्तक

Exodus[बदल]

042.The Bronze Serpent
Moses with the Ten Commandments, by Rembrandt (1659)
"Departure of the Israelites", by David Roberts, 1829
The Crossing fo The Red Sea
032.Moses and Aaron Appear before Pharaoh
033.The Fifth Plague. Livestock Disease
036.The Egyptians Ask Moses to Depart
037.The Egyptians Drown in the Sea
038.The Giving of the Law on Mount Sinai
039.Moses Comes Down from Mount Sinai

ಗುಲಾಂಪಣ್ ಆನಿ ಪಿಡ್ನುಕ್ ಸಸ್ತಾಲೆ ಪರ್ಜೆಚಿ ಸುಟ್ಕಾ ಪೆಂತಾತೆವ್ಕಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ತಾ. ಎಶದಸ್, ಹ್ಯಾ ಗ್ರೀಕ್ ಉತ್ರಾಚೊ ಅರ್ಥ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡಪ್ / ಸರಪ್. ಇಸ್ರಾಂಎಲ್ ಪರ್ಜೆಚೆ ಇತಿಹಾಸೀಕ್ ಸೊಡೊಣೆಚೊ ಮಾಹಾವೀರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ದೇವ್ (ಯಾಹೇಹ್) "ಎಜಿಪ್ತಾಂತ್ಲಿ, ಗುಲಾಂಪಣಾಚ್ಯಾ ದೆಸಾಂತ್ಲಿ ಇಸ್ರಾಂಎಲ್ ಪರ್ಜೆಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲಾ ತೊ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ದೇವ್' (ಸೂಟ್. 20/2; 5/6) ಹೆ ವ್ಹಡ್ ವಿರ್ಕಥೆನ್ ಯಾಹೆ ಆನಿ ಫಾರಾಂಅಹ್ ಮದೆಂ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಲಡಾಯ್ ಆನಿ ಝುಜ್ ಚಲ್ತಾ. ದಾರೂಣ್ ಆನಿ ಕ್ರೂರ್ ಮನೀಸ್-ಬಳಾಕ್, ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ದೇವ್ ಫುಡೊ ಕರ್ತಾ ಆನಿ ಎಜಿಪ್ತಾಚ್ಯಾ ನಿಶ್ಟುರ್ ರಾಜಾಚೆರ್ ತೊ ಜೈತ್ ವ್ಹರ್ತಾ. ಇಸ್ರಾಂಎಲಾಚೆಂ ಗುಲಾಂಪಣ್, ಧಾ ಖಾಸ್ತಿ, ತಾಂಬ್ಡ್ಯಾ ದರ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಜಾಪ್ವಂತ್ ಪಾಸ್ಕ್ . ಉತಾರಪ್ : ಹೆ ಮ್ಹ್ಖೆಲ್ ಭಾಗ್ ತೆ ವ್ಹಡ್ ಸುಟ್ಕೆಚೆ.

ತ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್, ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ಸಿನಾಯ್ ದೊಂಗ್ರಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕರಾರಾಚೆ ಸ್ಥಾಪ್ಣೆಚಿ ಖಬರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಜಾತಾ. ಹೊ ಕರಾರ್ ಇಸ್ರಾಂಎಲಾಚ್ಯಾ ಆಕ್'ಖ್ಯಾ ಇತಿಹಾಸಾಂತ್ ಏಕ್ ಮುಳಾವಿ ಆನಿ ಮುಖೆಲ್ ಘೊಡ್ಣಿ. ತಿಚೆ ಸರ್ಭೊಂವ್ತಿಂ ಇಸ್ರಾಂಎಲಾಚೆಂ ಆಕ್'ಖೆಂ ನಿವೀತ್, ಜಾಂವ್ ಧರ್ಮಿಕ್, ಸಮಾಜೀಕ್, ಒತ್ಮಿಕ್, ಸಂಸ್ಕ್ರೂತೀಕ್ ಆನಿ ರಾಜ್‌ಕಾರಣಿಕ್, ಗುಂವ್ತಾ ಆನಿ ವ್ಹಾಡತ್ ವೆತಾ. ಸಿನಾಯ್ ದೊಂಗ್ರಾಚ್ಯಾ ಕರಾರಾ ಉದೆಶಿಂ ಇಸ್ರಾಂಎಲ್ ದೆವಾಚಿ ಪರ್ಜಾ ಜಾತಾ ಆನಿ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ತಿಚೊ ದೇವ್ ಜಾತಾ.

ಧಾ ಉಪ್ದೆಸ್ (ಸಮೂರ್ತ್) ಆನಿ ದುಸ್ರೆ ನೇಂ-ಕಾಯ್ದೆ ಹ್ಯಾ ಕರಾರಾಂತ್ ಆಠಾಪ್ಲೊಲೆ ಆಸಾತ್, ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸೊಡಯ್ಲಲ್ಯಾ ದೆವಾಕ್ ಇಸ್ರಾಂಎಲ್ ಪರ್ಜಾ ಸದಾಂಚ್ ರಾಜಿ ಆನಿ ಧೀನ್ವಾಶಿ ರಾವುಂಕ್ ಜಾಯ್, ಯಾಹೇಹ್, ಇಸ್ರಾಂಎಲಾಚೊ ದೇವ್, ಸೈಂಬಾಚ್ಯಾ ಘಡನ್ಯಾಂನಿಂ, ನ್ಹಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸೇವಾಧರ್ಮಿಕ್ ರೀತೀಂನಿಂ ಪುಣ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಇತಿಹಾಸಾಚ್ಯಾ ಗಂಭೀರ್ ಸಮಾಜೀಕ್-ರಾಜ್‌ಕಾರಣಿಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತೀಂತ್ ತೊ ಆಪ್-ಉಕ್ತಾವ್ಣಿ ಕರ್ತಾ. ತಿಕಾ ಫಾವೊ ಮ್ಹಣ್ ನ್ಹಂಯ್ ಪುಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖೂದ್ ಉಧಾರ್ ಮೊಗಾನ್, ವಿಸ್ವಾಶಿ ದೇವ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕರಾರಾಚ್ಯಾ ಸಂಬಂದಾಂತ್ ಇಸ್ರಾಂಎಲಾಕ್ ಭಿತರ್ ಸರುಂಕ್ ಆಪಯ್ತಾ. ಕರಾರಾ ವರ್ವಿಂ ಸಗ್ಳಿಂ ಇಸ್ರಾಯ್ಲಿತ್ಕಾರಾಂ ಎಕಾಯ್ಮೆಕಾಚಿಂ ಭಾವ್-ಭಯ್ಣಾಂ, ಮೈಜೆಸಾಕ್ ದಿಶ್ಟಿ ಪಡ್ಲೊಲೊ ದೇವ್, ಏಕ್ ಸೊಡೊಣಾರ್ ದೇವ್, "ಹಾಂವ್ ತೊ ಹಾಂವ್" (ಸೂಟ್, 3/14), ದುಬ್ಳ್ಯಾಂ- ಗರೀಬಾಂಚೊ, ಪಿಡ್ಣುಕೆಚ್ಯಾ ಬಾರಾ ಖಾಲ್ ಚೆಪ್ಲಲ್ಯಾಂಚೊ ದೇವ್ ತೊ, ತಾಕಾ ಸದಾಂಚ್ ನ್ಯಾಯ್-ನೀತ್ ಆನಿ ಪ್ರಮಾನಿಕ್ಪಣ್ ಜಾಯ್, ಅನ್ನ್ಯಾಯನಿತೀಚೊ ತೊ ದುಸ್ವಾಸ್ / ದ್ವೆಸ್ ಕರ್ತಾ. ತೊ ಪಾತ್ಕ್ಯಾಂಕ್ ಖಾಸ್ತ್ ಲಾಯ್ತಾ ಖರೊ, ಪುಣ್ ತೇಚ್ ಬರಾಬರ್ ತೊ ದಯಾಳ್-ಮೊವಾಳ್, ದುಲಬ್ ಆನಿ ಕೊಂವಾಳೊ, ತೊ ಭೊಗ್ಶಿತಾ ಆನಿ ನವೊ ಭರ್ವಾನ್ಸೊ ದಿತಾ ! ತೊ ಆಪುಣ್ ಸುಟ್ಕಾ ದಿತಾ ಪುಣ್ ತ್ಯಾಚ್ ಬರಾಬರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸೊಡೊನೆಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ವಾಪುರ್ತಾ.

ಪಳೆಇಯಾತ್[बदल]

ಸಂದರ್ಭ್[बदल]


[1] [2] [3]

  1. http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/index.cfm
  2. http://www.archgoadaman.org/bible/14
  3. http://www.konkanibible.org/