ಸ್ತೊತ್ರಾಂ ಆಂಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್

विकिपीडिया कडल्यान
   
ಕನ್ನಡ್
   

Stotram anchem Pustok[बदल]

David Playing the Harp 1670 Jan de Bray
A Jewish man reads Psalms at the Western Wall
Psalm 1 in a form of the Sternhold and Hopkins version widespread in Anglican usage before the English Civil War (1628 printing). It was from this version that the armies sang before going into battle.
Children singing and playing music, illustration of Psalm 150 (Laudate Dominum).

ಪ್ರಸ್ತಾವನಾ

ಸ್ತತ್ರಾಂಚ್ಯ್ಸ್ ಪುಸ್ತಕಾರ್ 150 ಸ್ತತ್ರಾಂ ಆಸಾತ್, ಆನಿ ತಿಂ ರಚುನ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ಅಗ್ಳಿಂಉಣಿಂ 450 ವರ್ಸಾಂ ಲಾಗ್ಲಿಂ (ಸುಮಾರ್ 1010-538 ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಶಕಾ ಆದಿಂ). ಜುದೇವ್ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಖೂದ್ ಜಿವಿತಾಂತ್ಲಿಂ ಆನಿ ಭಕ್ತಿಪಣಾಂತ್ಲಿಂ ತಿಂ ಉಪ್ಜೊಲಿಂ.

ಹ್ಯಾ ಭಾಷಾಂತರಾಂತ್ ಹೆಬ್ರೆವ್ ಭಾಶೆನ್ ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ಲೆ ಆಂಕ್ಡೆ ಸ್ತತ್ರಾಂಕ್ ವಾಪರ್ಲ್ಯಾತ್; ಗ್ರೀಕ್ ಆನಿ ಲಾತೀನ್ ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ತಾಂಚೊ ಆಂಕ್ಡೊ ಮಾತ್ಸೊ ವೆಗ್ಳೊ ಜಾತಾ ಆನಿ ಚಡ್ ಕರುನ್ ಎಕಾ ಆಂಕ್ಡ್ಯಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಉರ್ತಾ (ಹೊ-1 ಆಂಕ್ಡೊ ಕೊಂವ್ಚಾಂ ಮದೆಂ ದಿಲಾ).

ಸ್ತತ್ರಾಂಚೆ ವರ್ಗ್

ಸ್ತತ್ರಾಂಚೊ ವೆಗ್-ವೆಗ್ಳೊ ಆಕಾರ್ ತಪಾಸ್ಲ್ಯಾರ್, ತಾಂಚೆ ಚಡ್-ಕರುನ್ 3 ಸಾಹಿತೀಯಾ-ಆಕಾರ್ (ಲೀತೆರಾರ್ಯ್ ಫರ್ಮ್ಸ್) ಮೆಳ್ತಾತ್ :

1. ಗೀತಾಂ

8, 19, 29, 33, 46-48, 76, 84, 87, 93, 96-100, 103-106, 113, 113, 117, 122, 135, 136, 145-150. ಹಿಂ ಗೀತಾಂ ದೆವಾಚಿ ತುಸ್ತ್ ಕರುಂಕ್ ಉಲೊ ಮಾರ್ತಾತ್ ಆನಿ ಅಸಲೆ ತುಸ್ತೆಚಿಂ ಕಾರಣಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾತ್; ದೆಖೀಕ್, ದೆವಾನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಅಜಾಪಾಂಚಿ ರಚನ್ನಾ ಆನಿ ತಾಣೆಂಚ್ ಜಾಣ್ವಾಯೆನ್ ಆನಿ ಪದ್ವೆನ್ ಚಲಯ್ಲೊಲೊ ಮನ್ಶಾಚೊ ಇತಿಹಾಸ್ ಆನಿ ಅದೀಕ್ ಚಡ್  ಅಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಸೊಡೊಣ್.

ಹ್ಯಾ ಗೀತಾಂ ಮದೆಂ ಜೆರುಸಾಲ್ಯಾಂತ್ ರಾವ್ತಲ್ಯಾ ದೆವಾಚಿ ಆನಿ ತ್ಯಾಚ್ ಪವಿತ್ರ್ ಶಾರಾಚಿ ವಾಖಾಣ್ಣಿ ಕರ್ತಲಿಂ ಗೀತಾಂ ಆಸಾತ್, ಮ್ಹಣ್ಗೆ ಸ್ಯ್ ನಾಚಿಂ ಆನಿ ದೆವಾಚ್ಯಾ ರಾಯ್ಪಣಾಚಿಂ ಗೀತಾಂ (46, 47, 48, 76, 87, 93, 96-98).

2. ವಿನತಿಚಿಂ ಸ್ತತ್ರಾಂ :

ಅಸ್ಲಿಂ ಸ್ತತ್ರಾಂ ಮನ್ಶಾಂಚೆಂ ಅದ್ರುಷ್ಟ್, ಬಳ್ಳಿಕ್, ಮ್ಹಾತಾರಿ ಪಿರಾಯ್, ಖಂತ್, ಪಾತಕ್ ಆನಿ ತಶೆಂಚ್ ದುಸ್ಮಾನಾಂಚಿ ಅನೀತ್ ಆನಿ ಪಿಡಾಪೀಡ್ ಇಸ್ಕೂಟಾಯ್ತಾತ್; ದೆವಾಚೊ ಆದಾರ್, ಭೊಗ್ಸೊಣೆಂ ಆನಿ ರಾಖಣ್ ಮೆಳ್ಚೆ ಖಾತೀರ್ ವ್ಹಡ್ ಖಾಲ್ತಿಕಾಯೆನ್ ತಾಕಾ ಉಲೊ ಮಾರ್ತಾತ್; ಆನಿ ಕೇದನಾ ಲಾ ಕೇದನಾ ವಿಸ್ವಾಸಾನ್ ಮೆಳ್ಚಿ ಆಸ್ ಆತೆ ಮದತಿ ಖಾತೀರ್ ಆದ್ಯಾಂಫುಡೆಂ ಆರ್ಗಾಂಯ್ ದಿತಾತ್.

ಅಸ್ಲಿಂ ವಿನತಿಚಿಂ ಸ್ತತ್ರಾಂ ಖಾಸ್ಗಿ ಮನ್ಶಾಂಚಿಂ ವೊ ಆಕ್'ಖೆ  ಜಾಂವ್ಕ್ ಶಕ್ತಾತ್.

ಖಾಸ್ಗಿ ಮನ್ಶಾಂಚಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ (ಸತ್ 3, 5-7, 13, 17, 22, 25, 26, 28, 31, 35, 38, 42-43, 51, 54-57, 59, 63, 64, 69-71, 77, 86, 102, 120, 130, 140-143), ತಾಂಚೆ ಕವಿ ವೊ ಸ್ತತ್ರಕಾರ್ ಆಪ್-ಆಪ್ಲ್ಯೊ ಗರ್ಜೊ ದೆವಾ ಮುಖಾರ್ ಘಾಲ್ತಾತ್.

ಪಳೆಇಯಾತ್[बदल]

ಸಂದರ್ಭ್[बदल]


[1] [2]

  1. http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/index.cfm
  2. http://www.konkanibible.org/