मजकूराशीं उडकी मार

ಹರ್ಮನ್‍ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್

विकिपीडिया कडल्यान
   
ಕನ್ನಡ್
   
ಹರ್ಮನ್

ಹರ್ಮನ್ ಪ್ರಿತ್ ಕೌರ್ (ಜನನ್ ೮ ಮಾರ್ಚ್ ೧೯೮೯) ಎಕ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖೆಳ್ಗಡಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹಿ ಬಾರತೀಯ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ ಆಲ್ ರಾಂವ್ಡಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಸಾ ಆನಿ ಹಿಕಾ 'ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಯೂತ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್' ಹಾಣಿಂ 'ಅರ್ಜುನಾ' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೀವ್ನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲಾಂ.

ಆದ್ಲಿ ಜಿಣಿ[बदल]

ಕೌರ್, ೮ ಮಾರ್ಚ್ ೧೯೮೯ ಮೊಗ, ಪಂಜಾಬಾಂ ತ್ ಹಮ್ದರ್ ಸಿಂಗ್ ಬುಲ್ಲರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಜಾಲ್ಮಾಲಿ. ಹರ್ಮನ್ ಪ್ರಿತ್ ಹಿಚಿ ಭಯ್ಣ್ 'ಮೊಗ' ಚ್ಯಾ ಗುರು ನಾನಕ್ ಕಾಲೆಜಿಂ ತ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲಿ ಸೆವಾ ದಿತಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ತಾವ್ನ್ ಸುಮಾರ್ ೩೦ ಕಿಲೊ ಮೀಟರ್ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಗ್ಯಾನ್ ಜ್ಯೊತಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಕಾದಮಿ ಹಾಂತು ಕಮಲ್ದೀಶ್ ಸಿಂಘ್ ಸೋದಿ ಹಚ್ಯಾ ಹತಾಕಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖೆಳಾಚ್ಯೆಂ ಅಬ್ಯಾಸ್ ತಿಣೆಂ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಹಿಣೆಂ ಖೆಳಾಚ್ಯಾ ಸುರ್ವೆಚ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಖೆಳ್ಚ್ಯೆಂ ಆಸ್ತಾಲೆಂ. ೨೦೧೪ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ ಗಾಂವಾ ಥಾವ್ನ್ ಮುಂಬಾಯ್ ಪಾವೊನ್ ಭಾರತೀಯ್ ರೈಲ್ವೆಂ ತ್ ಕಾಮಾರ್ ಪವ್ಲಿ.

ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ್[बदल]

ಹಿಣೆ ಆಪ್ಲೆಂ ಖೆಳಾ ಜೀವನ್ ೨೦೦೯ಂತ್ ೨೦ ವರ್ಸಾಂಚೆ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಮಹಿಳಾ ಪಂಗ್ದಾ ವಿರೋದ್ 'ಓಡಿಐ'ಂ'ತ್ ಸುರುವಾತ್ ಕೆಲಿ.

೨೦೦೯ ಂತ್ ಹಿಣೆ ಆಪ್ಲೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ [1] ಹಾಂಗಾ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮಹಿಳಾ ಪಂಗ್ಡಾ ವಿರ್ರೋದ್ ಖೆಳ್ಳಿ ಆನಿ ೮ ಬಾಲಾಂನಿ ೭ ರನ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲೆಂ.

೨೦೧೦ ವ್ಯಾ ವೊರ್ಸಾ ಮುಂಬಾಯ್ಂತ್ ಚಾಲ್ಲ್ಯಾ ಖೆಳಾಂತ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಚ್ಯಾ ವಿರೋದ್ ೩೩ ರನ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲೆ

ಹರ್ಮನ್ ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್

೨೦೧೫ವ್ಯಾ ವೊರ್ಸಾ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗ್ಲೇಡ್ಸ್ ,ಮೈಸುರ್ ಹಾಂಗಾ ಚಲ್ಲ್ಯಾ ಸೌತ್ ಆಫ್ರೀಕಾ ವಿರೊದ್ ೯ ವಿಕೆಟ್ ಕಾಡ್ನ್ ಭಾರತಾ ಕ್ ಜೀತ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾಚ್ ಮ್ಯಾಚಾಂತ್ ತಿಣೆಂ ೩೪ ರನ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲೆ .

೨೦೧೬ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಆಸ್ತೇಲಿಯಾ ವಿರೋದ್ ಚಲ್ಲ್ಯಾ 'ಐಸಿಸಿ' ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖೆಳಾಂತ್ ೩೧ ಬಾಲಾಂನಿ ೪೬ ರನ್ ಕೆಲೆ. ಹಾಚ್ಯೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಲ್ಲ್ಯಾ ಅನ್ಯೆಕ್ ಟ್-ಟ್ವೆಂಟಿ ಂತ್ ೮೯ ರನ್ ಆನಿ ೭ ವಿಕೆಟ್ ಕಾಡ್ನ್ ಭಾರತಾಕ್ ಜೀಕ್ ದಿಲಿ.

ಜೂನ್ ೨೦೧೬ ಂತ್ ಹರ್ಮನ್ ಪ್ರೀತ್ ಹಿಣೆಂ ದೆಶಾ ಬಾಯ್ರ್ ಟ್-ಟ್ವೆಂಟಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ಒಪ್ಪಂದ್ ಕೆಲೆಮ್. ಜುಲಾಯ್ ೨೦ ೨೦೧೭ವೆರ್ ಆಸ್ತ್ರೇಲಿಯಾ ೧೭೧*(೧೫೧) ಗಳ್ಸೋನ್ ಸೆಮಿ ಫೈನಾಲಾ ಕ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಕೆಲೆಂ. ಹರ್ಮನ್ ಪ್ರೀತ್ ಹಿಚೆಂ ೧೮೮* ವಯಕ್ತಿಕ್ ರನ್ ಎಕಾ ಭಾರತೀಯ್ ಮಹಿಳಾಚ್ಯೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ್ ದಖಲ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

ಸಂದರ್ಭ್[बदल]

  1. ಟಿ-ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಚ್ಯಾ ಕಂಟ್ರಿ ಗ್ರಾಂಡ್http://www.espncricinfo.com/england/content/ground/57207.html