मजकूराशीं उडकी मार

एजेक्येल आचें पुस्तक

विकिपीडिया कडल्यान
देवनागरी
       

एजेक्येल आचें पुस्तक[बदल]

Book of Ezekiel

A mid-12th century Flemish piece of copperwork depicting Ezekiel's Vision of the Sign "Tau" from Ezekiel IX:2-7. The item is currently held by the Walters Museum.
Monument to Holocaust survivors at Yad Vashem in Jerusalem; the quote is Ezekiel 37:14

एजेक्येलाचें पुस्तक एकदों बरे तरेन रचून हाडलां. पयली प्रस्तावना (अव. १-३) जांतुंत प्रवादी आपलें कारीया देवा कडल्यान घेता, त्या उपरांत पुस्तकाचें आंग चार भागांनीं वांटलां :

पयलो भाग (अव. ४-२४), जेरुसाल्याक वेढो घालचे पयलीं धमकीया दिल्यात

दुसरो भाग (अव. २५-३२), आड भाकितां.

तिसरो भाग (अव. ३३-३९), घालतोच आनी उपरांत तांकां बऱ्या फुडाराच्यो भासावणी करुन भुजवण.

चवथो भाग (अव.४०-४८), नव्यान बांदतलें मंदीर आनी समुदायचे नेम.

तरीपुण ह्या पुस्तकांत थोडें वांकडें-तिंकडें आसा. थोडे उतारे दोन पावटी आसात. देखीक ३/१७-२१ = ३३/७-९; १८/२५-२९ = ३३/१७-२०. एजेक्येलाक देव मनो करतलो (३/२६; २४/ २७; ३३/२२ग्) हे स्लोक वेगळायल्यात. सर्वेस्पराच्या रोथाचें दिसणें - ३/१५, आनी पुस्तकाच्या दिश्टाव्या (२/१-३/९) मदें आडखळ आसा. तेच परीं, जेरुसाल्याच्या पातकांचें वर्णन (११/१-२१), आठव्या अवेस्वरान्तल्यान चालू जाता आनी रथ वेता थंय बंद जाता (१०/१८-२२ ११/२२).

एजेलयेल एक जिवाळ असो प्रवादी. तो रोकडोच खुणा दिता. जेरुसाल्याच्या वेड्ज्याचें ताणें नाटक केलें (४/१-५/४), पर्देसाचें नाटक (१२/१-७), बाबिलनयेचो राजा दशीं जावनचे वाटेर (२१/२३), जुदा आनी एकवट (३७/१५). आपल्या खासगी संकश्टांत जीं ताका देवान धाडललीं तांतूंत पोरयान तो एक 'खुणा' जाता (२४/२४). हेच परीं अजेयास, इजायास आनी जेरेंयास खुणा जालोले.

एजेक्येलाच्या पुस्तकांत फक्त चार दिसणीं आसांत पूण तांचे विशीं जायतीं पाणां बरयल्यांत. अव. १-३; ८-११; ३७; ४०-४८. तीं वाचतल्याक अजापांच्या संवसारांत घेवन वेतात : सर्वेस्पराच्या रोथाच्यो चार जिव्यो रचणा, सुकललीं हाडां जिवीं जातात, फुडाराच्या मंदीराची येवजण जांतुंत एक कल्पनीक नद व्हांवता. असलीं जिवाळ कल्पना तो काणयेच्या रुपान दाखयता : अहलाह आनी अहलीबाह (अव. २३); तिर नगरांत अपघातांत सांपडललें तारूं (अव. २७); फाराह आनी माणगें (अव. २९; ३२); वरिष्ट झाड (अव. ३१); पाताळांत देंवप (अव. ३२).

पळेइयात[बदल]

Book_of_Ezekiel

Books_of_the_Bible

Bible

Sandarbh[बदल]


[1]

  1. http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/index.cfm