ಎಜೆಕ್ಯೆಲ್ ಆಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search
Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Ezekiel achem Pustok

ಎಜೆಕ್ಯೆಲ್ ಆಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್[बदल]

Book of Ezekiel


A mid-12th century Flemish piece of copperwork depicting Ezekiel's Vision of the Sign "Tau" from Ezekiel IX:2-7. The item is currently held by the Walters Museum.
Monument to Holocaust survivors at Yad Vashem in Jerusalem; the quote is Ezekiel 37:14


ಎಜೆಕ್ಯೆಲಾಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಎಕ್ದೊಂ ಬರೆ ತರೆನ್ ರಚುನ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ. ಪಯ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನಾ (ಒವ್. 1-3) ಜಾಂತುಂತ್ ಪ್ರವಾದಿ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾರ್ಯಾ ದೆವಾ ಕಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಘೆತಾ, ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪುಸ್ತಕಾಚೆಂ ಆಂಗ್ ಚಾರ್ ಭಾಗಾಂನಿಂ ವಾಂಟ್ಲಾಂ :

ಪಯ್ಲೊ ಭಾಗ್ (ಒವ್. 4-24), ಜೆರುಸಾಲ್ಯಾಕ್ ವೆಡ್ಹೊ ಘಾಲ್ಚೆ ಪಯ್ಲಿಂ ಇಸ್ರಾಯ್ಲಿತಾಂಕ್ ಧಮ್ಕೀಯಾ ದಿಲ್ಯಾತ್

ದುಸ್ರೊ ಭಾಗ್ (ಒವ್. 25-32), ರಾಷ್ಟ್ರಾಂ ಆಡ್ ಭಾಕೀತಾಂ.

ತಿಸ್ರೊ ಭಾಗ್ (ಒವ್. 33- 39), ವೆಡ್ಹೊ ಘಾಲ್ತ್‌ಚ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಂಕಾಂ ಬರ್ಯಾ ಫುಡಾರಾಚ್ಯೊ ಭಾಸಾವ್ಣಿ ಕರುನ್ ಇಸ್ರಾಯ್ಲಿತಾಂಕ್ ಭುಜ್ವಣ್.

ಚವ್ಥೊ ಭಾಗ್ (ಒವ್.40-48), ನವ್ಯಾನ್ ಬಾಂದ್ತ್ ಲೆಂ ಮಂದಿರ್ ಆನಿ ಸಮುದಾಯ್ಚೆ ನೇಂ.

ತರೀಪೂಣ್ ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ಥೊಡೆಂ ವಾಂಕ್ಡೆಂ-ತೀಂಕ್ಡೆಂ ಆಸಾ. ಥೊಡೆ ಉತಾರೆ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿ ಆಸಾತ್. ದೆಖೀಕ್ 3/17-21 = 33/7-9; 18/25-29 = 33/17-20. ಎಜೆಕ್ಯೆಲಾಕ್ ದೇವ್ ಮೊನೊ ಕರ್ತಲೊ (3/26; 24/ 27; 33/22ಗ) ಹೆ ಸ್ಲೊಕ್ ವೆಗ್ಳಾಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚ್ಯಾ ರಥಾಚೆಂ ದಿಸ್ಣೆಂ ಲಾ - 3/15, ಆನಿ ಪುಸ್ತಕಾಚ್ಯಾ ದಿಶ್ಟಾವ್ಯಾ (2/1-3/9) ಮದೆಂ ಆಡ್ಖಳ್ ಆಸಾ. ತೇಚ್ ಪರಿಂ, ಜೆರುಸಾಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಂಚೆಂ ವರ್ಣನ್ (11/1-21), ಆಠ್ವ್ಯಾ ಅವೆಸ್ವರಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಚಾಲು ಜಾತಾ ಆನಿ ರಥ್ ವೆತಾ ಥಂಯ್ ಬಂದ್ ಜಾತಾ (10/18-22 ಲಾ 11/22).

ಎಜೆಲ್ಯೆಲ್ ಏಕ್ ಜಿವಾಳ್ ಅಸೊ ಪ್ರವಾದಿ. ತೊ ರೊಕ್ಡೊಚ್ ಖುಣಾ ದಿತಾ. ಜೆರುಸಾಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ವೆಡ್ಜ್ಯಾಚೆಂ ತಾಣೆಂ ನಾಟಕ್ ಕೆಲೆಂ (4/1-5/4), ಪರ್ದೆಸಾಚೆಂ ನಾಟಕ್ (12/1-7), ಬಾಬೀಲಂಯೆಚೊ ರಾಜಾ ದೊಶಿಂ ಜಾಂವ್ಂಚೆ ವಾಟೆರ್ (21/23), ಜುದಾ ಆನಿ ಇಸ್ರಾಂಎಲಾಚೊ ಎಕ್ವಟ್ (37/15). ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಸಂಕಶ್ಟಾಂತ್ ಜಿಂ ತಾಕಾ ದೆವಾನ್ ಧಾಡ್ಲೊಲಿಂ ತಾಂತುಂತ್ ಪರ್ಯಾನ್ ತೊ ಇಸ್ರಾಂಎಲಾಕ್ ಏಕ್ 'ಖುಣಾ' ಜಾತಾ (24/24). ಹೆಚ್ ಪರಿಂ ಅಜೆಯಾಸ್, ಇಜಾಯಾಸ್ ಆನಿ ಜೆರೆಂಯಾಸ್ ಖುಣಾ ಜಾಲೊಲೆ.

ಎಜೆಕ್ಯೆಲಾಚ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ಫಕ್ತ್ ಚಾರ್ ದಿಸ್ಣಿಂ ಆಸಾಂ ಪುಣ್ ತಾಂಚೆ ವಿಶಿಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ಪಾಣಾಂ ಬರಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಒವ್. 1-3; 8-11; 37; 40-48. ತಿಂ ವಾಚ್ತಲ್ಯಾಕ್ ಅಜಾಪಾಂಚ್ಯಾ ಸಂವ್ಸಾರಾಂತ್ ಘೆವ್ನ್ ವೆತಾತ್ : ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚ್ಯಾ ರಥಾಚ್ಯೊ ಚಾರ್ ಜಿವ್ಯೊ ರಚನ್ನಾ, ಸುಕ್ಲೊಲಿಂ ಹಾಡಾಂ ಜಿವಿಂ ಜಾತಾತ್, ಫುಡಾರಾಚ್ಯಾ ಮಂದಿರಾಚಿ ಯೆವ್ಜಣ್ ಜಾಂತುಂತ್ ಏಕ್ ಕಲ್ಪನೀಕ್ ನದ್ ವ್ಹಾಂವ್ತಾ. ಅಸ್ಲಿಂ ಜಿವಾಳ್ ಕಲ್ಪನಾ ತೊ ಕಾಣ್ಯೆಚ್ಯಾ ರೂಪಾನ್ ದಾಖಯ್ತಾ : ಅಹೊಲಾಹ್ ಆನಿ ಅಹೊಲೀಬಾಹ್ (ಒವ್. 23); ತೀರ್ ನಗರಾಂತ್ ಅಪ್‌ಘಾತಾಂತ್ ಸಾಂಪಡ್ಲೊಲೆಂ ತಾರುಂ (ಒವ್. 27); ಫಾರ್ ಆಹ್ ಆನಿ ಮಾನ್ಂಗೆಂ (ಒವ್. 29; 32); ವರಿಶ್ಟ್ ಝಾಡ್ (ಒವ್. 31); ಪಾತಾಳಾಂತ್ ದೆಂವಪ್ (ಒವ್. 32).

ಪಳೆಇಯಾತ್[बदल]

Ezekiel achem Pustok

Book_of_Ezekiel

Devachem Utor - Povitr Pustok

Books_of_the_Bible

Bible


ಸಂದರ್ಭ್[बदल]


[1] [2]

[3]

  1. http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/index.cfm
  2. http://www.archgoadaman.org/bible/14
  3. http://www.konkanibible.org/