कार्म सायबीण आनी बेंतिनाची भक्ती

विकिपीडिया कडल्यान
देवनागरी
     

Our Lady of Mount Carmel[बदल]

कार्म सायबीण आनी बेंतिनाची भक्ती[बदल]

पवित्र सभा जुलायाचे १६वेर कारं साय्िणिची परब समारंभता. संवसार्भर कार्मेलीत ही परब भक्तिपणान कर्तात. मडगांवच्या कार्मेलीत मठांत, म्हापशेंच्या कार्मेलीत सिमिनारिंत, शेळिंललियेंच्या फातिमा सायबिणिच्या कपेलांत आनी चिकळे माद्रिंच्या बंद मठांत ही परब चद म्हत्वाची. मडगांवच्या कार्मेलीत मठांत खू लक बेंतिनाचें फेसत म्हूण हिये परबेक येतात.

कार्म सायबिणिचिये परबेचो इतिहियास :[बदल]

सायबीण मायंक सबार नांवांनी आमी उलो कर्तात. हीं नांवां, मारियेन केल्ले उपकार, वो सांबाळ वो क्रिसतांवांच्या जिवितांत तिणनें घेतललो वानटो आनी तिची शिकवण म्हत्वाची म्हण सांग्तात. जेरुजाल्यांतल्या कार्मेल दंग्रार १२०९ वर्सा कार्मेलीत अर्द सुरू जाली. इज्राेलाच्या उत्तरियेक आसललो हो दंगर, एलिजा प्रवादियाचें जिवीत आनी कार'या हाचे कडेन संबंध आसा. कार्मेलीत अर्दिचो पयलो समुदाय घडपी सन्यासी (हेर्मित्स) एलिजा प्रवादाची प्रेणा घेवन जियेवंक सुरू केलें.

ही परब मारियेचे उपकार आथवंक १३८६ वर्सा सुरू केली. कार्मेलीत अर्द, संकश्टांत आसली तेन्नां मारियेन तांकां संकश्टांचेर जयत व्हरुंक आदार दिलो. १२७४ वर्सा क्रिसती एकवटाची म्हासभा भरलली. तिये सभेचे वांगडी कार्मेलीत अर्द बंद करुंक सदताले, कित्याक त्या काळार जायतियो धार्मीक अर्दी आसलियो. देखून ही अर्द कित्याक जाय, हाचीं कारणां मागललीं. हें सगळें मनांत धरून, मारिये वर्वीं देवाच्या आदारान ती अर्द उरली म्हण धिन्वासुंक ही परब सुरू जाली.

बेंतिनाची भक्ती  :[बदल]

हिये परबेक लागून बेंतिनाची भक्ती संवसार भर विसतारू गेल्या. आयज जायतो लक गळ्यांत बेंतीन घाल्तात. मारियाचो मग, हिये ल्हान कर्णेंतल्यान दाखयतात. पून जायत्यांक हिये भक्तिची संजणी नां. हें बेंतीन केन्नां आयलें ? बेंतिनाचो अर्थ कितें ? कित्याक तें आमी घालुंक जाय ? हें जाणो जाल्यार बरें.

बेंतीन म्हळ्यार ‘खांद' पयलीं बेनेदिक्त अर्दिचे मठवाशी आनी माद्री, आपरना परीं बेंतीन घाल्तालीं. १६व्या वो १७व्या शेकड्यांत स्त. बेनेदिक्ताच्या कायद्या पर्माणें मठवाश्यांनी आपलें धार्मीक आंग्वसत्र भेसून रावुंक जाय आसलें. वावरूय कायद्या खाल म्हत्वाचो भाग आल्सो. वावर कर्ताना आंग वसत्र म्हेळना जावंक आपरना परीं आनीक एक आंग्वसत्र घाल्तालीं. ताकाच ताणीं बेंतीं म्हळें. वर्सां गेलीं तशीं हें बेंतीन, धार्मीक आंग्वसत्राचो एक भाग जालो. बेनेदिक्ताचो कायदो पाळटले धार्मीक जशे परीं च्लुनियाचस, लार्थुसियान्स, चिसतेरियान्स, चामाल्दुलेसे, त्राप्पिसत्स तशेंच नवियो धार्मीक अर्दी, फ्रांचिसकान, दमिनिकान आनी कार्मेलीत वापरुंक लागले.

कार्मेलितांची परंपरा :[बदल]

बेंतीन कार्मेलितांक एक खास परंपरा जाली. सासणीक सडवण भासावन कार्मेलितांच्या तेदनाच्या श्रेश्ट व्हडील सांत सिमन स्तचक-आक १२५१ वर्सा जुलायाचिये १६वेर एका दिसण्यांत मारियेन बेंतीन दिलें म्हणतात. पूण हें दिसणें जायते इतिहासकार्मांदून घेनांत. इतिहासीक नद्रेन १६५३ वर्सा हिये विशीं बवाळ जालो. जहन लावनय हाणेन सांत सिमन स्तचकाचे दिसण्यां विशीं सबार प्रस्न मानडले. चेरियोन, नांवाच्या कार्मेलितान ह्या दिसण्यां विशीं स्पश्टिकरणनूय दिलें. तरी आसतानां इतिहासीक नद्रेन हें दिसणें मानून घेनांत.

इगर्जेची मान्योताय[बदल]

धरंशासत्राचिये नद्रेन बेंतिनाची भक्ती वर्वीं मारिया आंकां सांबाळटा आनी राकज्ता म्हण सांग्ता. मारियेचे वर्गूण आनी आपणावुंक हें खूप गर्जेचें. एवरप देसांनी मारियेच्या बेंतिनाची भक्ती वाडत गेली. भावार्तियांक संपें जावंक बेंतीन मटवें केलें. आयज परियान बेंतीन लकाक दितात, हाचिये वर्वीं मारियेचो मग तांच्या काळजांनी आसून, ही भक्ती तांकां फायद्याक पडूं. १६३४ वर्सा फ्र जसेपह एलियास, स्त तेरेजा केराळांत येवन ताणें कुराविलांगाद फिर्गजेंत बेंतिनाची कनफ्राद घडली. १६५७ वर्सा, केराळांत फ्र. विंचेंत, स्त चातारिना आयल्लो तेन्नां ह्या जंयांत ५००० वांगडी आसले. जायत्या पाप सायबांनी तशेंच पवित्र सभेच्या दाकळ्यांनी कार्मेलितांचें बेंतीन वापर्तात म्हळां. स्त पियो १०व्या पाप सायबान ही भक्ती वाडुंक सहकार दिलो. हेन बेंतीन घालुंक उर्भा दिली. सांत सिमन स्तचकाचें दिसणें पवित्र सभा मानून घेनां, पून हिये अर्थाभरीत भक्तियेक मान्योताय दिता.

पवित्र पुसतक सांग्ता =[बदल]

कार्दियाल हेनऱ्य वावघ-आन आपलिये गंवळीक चिटिंत अशें बरयलां : न्हेसण घालप म्हळ्यार मग आनी अपुरबाय दाखवप म्हण पवित्र पुसतक आंकां सांग्ता. आपल्या पुताचो, जेजुचो मग कर्पी जाकबान आपल्या पुताक एक लांब आंग वसत्र न्हेसयलें. जनाथान-आन आपली जुडी (चात) काडून दावीद राजाक दिलो कित्याक राजाचो खूप मग कर्तालो.

मारियेन जेजूक मगान आनी मयपासान फाळ्यांनी गुटलायलो. जेजू आपलिये वपारिंत, लग्नाच्या आंग्वसत्राची गजाल कर्ता. हें लग्नाचें आंग्वसत्र म्हळ्यार सडवणेचें आंग्वसत्र. क्रिसतांत आन्मी न्हेसुंक जाय म्हण सांत पावलू म्हणटा. स्त पावलू एफेजकारांक बरवन म्हुणटा : देवचाराच्या सगळ्या मानड्णियांचेर जयत व्हरुंक देवान दिल्लें झुजाचें आंग्त्राण घालून रावात. (६:११) मारियेची नीश भक्ती आनी तिचे वर्गूण भावार्त आनी खाल्तिकाय आपणावुंक म्हळ्यार सयतानाच्या बळाचेर झुजुंक आंकां तें एक झुजाचें आंग्त्राण ( आर्मवर).

बेंतीन मारियेची खुणा :[बदल]

पवित्र सभेच्या परंपरेंतल्या जायत्या खुणां मदें कारं सायबिणिचीं बेंतीन एक खुणा. मारियेचो मग, तिच्या सवें आसललो तिच्या भुर्ग्यांचो विस्वास आनी तिचे परीं जियेवंक तांची खुशी कशी भायली खुणा म्हूण हें बेंतीन कार्मेलीत अर्द मानून घेता.

कार्मेलितांच्या बेंतीन मागीच न्हय. बेंतिना वर्वीं आंकां सडवण मेळतली, अशें कणेच संजुंक फावना. पून नीश भावार्ताचें जिवीत जियेवंक गर्जेचें. मारियेचें जिवीत आमी आपणावुंक वावरुंय्या

Gallery of statues[बदल]

सांचो:Scapular Statues of Our Lady of Mount Carmel usually depict her with a Brown scapular.

संदर्भ[बदल]