गिल्हेरमीना लैतांव

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

गिल्हेरमीना गुदिन्हो लैतांव ही एक तियात्र कलाकार. गिल्हेरमीना गुदिन्हो लैतांव ही मिना लैतांव म्हूण तियात्रा माचयेर फामाद आसली. तिचो जल्म 12 जानवरी, 1955 दिसा आरोसीं कांसावले जालो. आपली गायनाची आनी अभिनय करपाची आवड तिणे शालेंत सावन लोकां फुडल्यान प्रदर्शित केली. मागीर ती क्रिस्टीफर लैतांव एक बरो सुंदर रुपाचो चलो जो त्या तेंपार तियात्रा माचयेर खूब फामाद आसलो, हाका मेळली. तीं दोगांय काजार जालीं आनी मागीर तीं तियात्राच्या जगांत सगळ्यांत चड मागण्यात आशिल्लें जोडपें जालें. काजारा उपरांत गिल्हेरमीना तियात्रानी आनी खेळ तियात्रानी आपल्या घोवा सयत अभिनय करूंक लागली आनी तांकां मिना लैतांव अशें माचयेर नांव पडलें.

तियात्राचे माचयेर आपलो पयलो प्रवेश तिणें लिगोर्यो फर्नांडिसच्या खेल तियात्र 'आपोवणें' हातूंत प्रमुख भूमिका निभयली. तिच्या सांगाता फामाद अभिनेत्री प्रेमानंद लोटलीकर आसले. त्या तियात्रान तिणें आपली कला दाखोवन लोकांक सामके चकीत करुन दवरले. पेट्रीक दाउराडाच्या 'ओस्तोरी' ह्या तियात्रांत तिणें काम केलें. ह्या तियात्रा वरवीं तिणें खूब यश प्राप्त केले आनी तियात्राच्या मांच्येर ती एक प्रमुख महिला म्हूण थारावली. मिना आनी क्रिस्टीफरान आपली मंडळी स्थापीत केली आनी ताचें नांव 'क्रिस-मिनाप्राडाक्शन' नांव दवरलें. मागीर तांच्यानी कितलेशेच तियात्र बरयलें. जशे की 'मनीस नांवाची मोनजात' , 'रीण', 'आंवाडो,गल्फांतली गिरेस्तकाय', 'सूख' , 'म्हजी नीत कोरात' आनी 'निशाणी' . तांच्यानी गोयांत आनी प्रदेशांत आपले खूब शो केले.

तांचे तियात्र जिणेंत खूब बरे दीस आयले तेन्ना , आपल्या घोवाची वेळा पयली अकस्मात मरणाक खातीर मिनाचें जिवीत उलटलें. आपल्या तीन चल्यांक वयर काडपाचो भार आतांच तिका व्हडलेंवजन कशें दिसपाक लागलें. मात ती आपल्या लक्षाचेर काळजा मनातसावन दिश्ट धरून आसलें आनी तियात्रानी काम करुन करून आपल्या भुरग्यांक बरी शिक्षण आनी बरे गूण दिवन आपल्या भुरग्यांक वयर उबारलीं आनी आपल्या लक्षांत सफल जाली. तिणें 'क्रिस्टीफर सोपलो ओ सोपयलो ', 'रगताचे शिराप'हे तियात्र बरयले आनी डिरेक्ट केले.