गीतांतलें गीत हें पुस्तक

विकिपीडिया कडल्यान
देवनागरी
       

गीतांतलें गीत हें पुस्तक[बदल]

Illustration for the first verse, a minstrel playing before Solomon (15th century Rothschild Mahzor)

गीतांतलें गीत (१/१) म्हणगे सगळ्या गीतां-अन भव श्रेश्ट व उत्तं गीत. मनचो म्हणगे दादल्या-बायलेचेर विस्वाशी आनी निरमळ मोग देवाच्याच मोगाची श्रेश्ट खुणा कशी हो कवी वर्णिता आनी वाखाणता. दोगां मोग्यांची गजाल, तांची एका-मेकाक भुलयतली सुरोपाय आनी सुंदराय, एकामेका थांय भोगलली कुडीची व लिंगाची वंदावण, एकामेका सवें दाखळ केल्लीं खल मायेमोगाचीं भावनां हें सगळें देव-रचणाराची येवजण मनषाच्या भव वरत्या आनी उत्तं मोगा वयर थावी कर्त. हो नितळ आनी निरमळ, निरोपराधी आनी पवित्र मोग तांकां लग्न जावंक अडता.

ह्या गितान मनशाच्या मोगाचो नीज नमुणो आमच्या दोळयां मुखार पर्जळता आधुनिक काळाचे चोद-शे जाणार असलो सैंबीक आनी सैम्बावरतो समज आमकां दितात.

शेंकडे पटीं, गीतांतलें गीत अतमीक अर्थान वाचताले. इसरायेलाचे धर्मिक परंपरेंत, सर्वेस्पर, निश मोगी आनी न्हवरो आनी इसरायेल ताची मोगाची हकल आनी पतीन. अशें प्रवादी देवा आनी इसरायेला मदें केल्लो करार एक लग्न कशें धरतात आनी अविस्वाशी पर्दवारीन म्हण शिडकायतात आनी तिचें पातक ल्विन दितात (पळे इज, ५/१-७; ५४/४-८; जेर. २/२ङ्. ३२; एजेक. १६/२३; हस. १-३; २/१६.२१).

सर्वेस्पर देव परतून-परतून आपले विंचून काडलले परजेक एका सोपूर्ण मोगाच्या खल एकवटान आपणा लागीं जियेवंक आपयता.

गीतांतल्या गीतांत मेळतलो लग्नाचो व कराराचो अतमीक अर्थ नव्या करारांत जायत्या पुस्तकांनीं स्पश्ट जाता (मत्. ९/१५; २५/१-१३; जु. ३/२९; २कर. ११/२; ऑफेज. ५/२३-३२; प्रक. १९/७ आनी उपरांत; २१/९ आनी उपरांत). क्रिस्ती परंपरेंत, गीतांतलो मोग क्रिस्ता आनी पवित्र सभे मदें आशिल्लो एकवट खुणायता. भागेवंत बेनारत खेरित्पनीं क्रिस्ता आनी दर एका मनषाच्या अतम्या मदें जाल्लो एकवट, ह्या गीतांतल्या गीतांत बारीकसाणेन पळेता.

"गीतांतलें गीत" म्हणगे भव उत्तं; आनी अपुर्बायेचें गीत. असल्या गीता सारकें पवित्र पुस्तकांत आनिंक गीत ना. परमेस्वराचो उपकार आठोवनच्याक, कांय गित्म पवित्र पुस्तकांत मेळतात. जशें इसरायेल पर्जेचें (सुट. १५/१), देबोराचें (जुद. ५/१), जुदिताचें (जुद. १६/१), सामुयेलाचे आवयचें (१राजा २/१); पूण तीं गीतां, ह्या गीता मुखार एक सावळी कशी. जरूय हें गीत "सलोमनाचें" अशें म्हणलां, तरूय तें कोणें बरयलां आनी केदना बर्यलां तें सांगूंक सोंपें न्हय. पूण हालींचे जायते जाणार तें गीत सलमन राजानुच बरयललें म्हण समजतात. घडये जुदेवांच्या निर्वासा व पर्देसपना उपरांत व चवथ्या शेंकड्यांत बरयललें म्हण कांय जणार अदमास करतात.

"गीतांतलें गीत" म्हळ्यार मोगाचें गीत. ह्या गीतांत तरुन राखणीं मोगांत पडून, एका-मेकाची सुंदराय वाखाणतात, एका-मेकाचो मोग परगट्तात व दाखयतात आनी तुटून आसलोलो एकवट परत जोडूंक अत्रेकतात. ह्या गीतांत, फकत सैंबाच्या व कुडीच्या खसपायां मोगाची खबर केल्ली जाल्यार, तें गीत देवान प्रेरीत केल्ल्या पुस्तकां मदें साचें नासलें. ह्या गिताची खल समजणी घेवंक कोठीण जाता. जायत्या स्वातांचेर एका-मेकाच्या विभागांचें सुत व सांकोळ निट मेळोना, म्हणगे वेग-वेगळे विभाग कशे विणलले व दसयलले आसात ते गोमो नांत. कित्याक ? हें गीत जावन आसा सोबार मोगा-गीतांचो एक सांग्रह जमो; हें गीत बरयणाराच्या व घडणाराच्या मनांत एक खेरीत शेवट व हेतू आसलो तो हो : उंच मोलाची एक खेरीत शिकवण दियपाचो.

हें गीत लग्नाचो मोग दाखोवन दिता, आनी मोगाक दोळे नांत. हीं सोबार गीतां जावन आसात, मोगांत पडलल्या दोग तरूण-तरूणीच्या जिवितांतलीं चित्रां व प्रतिरुपां. दुसरे भाशेन, मोगाचीं सोबार जाय-जूय फुलां एका-मेकाच्या झेल्यांत व माळ्यांत गुंतलोलीं. ह्या गीतांत दोग मोग्यांचो मोग इल्लो फुलन वेता-सो दिसता; पयलीं व सुर्वेक तो मोग किर्लता आनी उपरांत कोंबऱ्यो येवन फांकारता, पालेता आनी शेकीं एक व्हड रूख जाता. पूण कोण परीं, मोगाचे सगळे रंग व बाजू, सुर्वेक तें शेवटाक पोरयान, मसळ जावन एक मोगान भरललें चित्र आमच्या दोळयां मुखार कशें उबें जाता तें कळीत जायना व आमकां सांगना. ह्या गीतांत संव'वाद व दोगमा मदें उलोवप व आपलेच कडे उलोवप () आनी हांगा-थंय जेरुसाल्याच्या धुवांचो (चेडवांचो) पंगड ह्या उलोवपांत भाग घेता; ह्या उलोवपांचो उपयोग करुन, कवी आपल्या गीतांत रंग आनी रूच हाडता. सोबिताय दिता आनी दोगांचो तरूण-तरूणीचो-मोग परगट करता.

थोड्यां परमणें, हें गीत एक नाटकुलें आनी तांतूंत तीन पात्रां व कलाकारां वांटो घेतात.

1. सुलामकारीन, लिबनाची एक सोबीत तरणाटी मेंडरां-राखपी चली (गोंवळीन) तिका एका उदेंतीच्या राजाच्या राज-माहालांत व घरान्त बळान धरुन आनी ओडून व्हेल्या;

2. तिचो खाशा नीज पती तिच्या मोगान पेटलोलो आसता. तिका चोरयांब व गुप्तीं, घडये रातच्या विळार, भेटूंक वेता;

3. सलमन राजा व आनिंक खंयचोय उदेंती-राजा, हे सुंदर गोंवळीनीचो मोग जिखून घेवंक सोदता पूण ताचे सगळे प्रयत्न निर्फळ, अमत्या कळश्यार उदक. कित्याक सर्व-शेवटीं, ही तरणाटी व पतीन राजाच्या फासांतली व चपक्यांतली सुटून आपल्या पतीच्या घरा सुरक्षीत परतून येता.

ह्या नाटकुल्याचें रूपक व समजणी म्हळ्यार अशी : पतीन : म्हळ्यार इसरायेल पर्जा; पती : म्हळ्यार सर्वेस्पर; सलमन म्हळ्यार कुडया देवांची पुजा.

संदर्भ[बदल]

Song_of_Songs

Books_of_the_Bible

Bible

Sandarbh[बदल]


[1]

  1. http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/index.cfm