ಗೀತಾಂತ್ಲೆಂ ಗೀತ್ ಹೆಂ ಪುಸ್ತಕ್

विकिपीडिया कडल्यान
   
ಕನ್ನಡ್
   

Song of Songs[बदल]

Illustration for the first verse, a minstrel playing before Solomon (15th century Rothschild Mahzor)

ಗೀತಾಂತ್ಲೆಂ ಗೀತ್ (1/1) ಮ್ಹಣ್ಗೆ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಗೀತಾಂ-ಅನ್ ಭವ್ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ವೊ ಉತ್ತಂ ಗೀತ್. ಮನ್ಶಾಚೊ ಮ್ಹಣ್ಗೆ ದಾದ್ಲ್ಯಾಯ್ಬಾಯ್ಲೆಚೆರ್ ವಿಸ್ವಾಶಿ ಆನಿ ನಿರ್ಮಳ್ ಮೋಗ್ ದೆವಾಚ್ಯಾಚ್ ಮೊಗಾಚಿ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಖುಣಾ ಕಶಿ ಹೊ ಕವಿ ವರ್ಣೀತಾ ಆನಿ ವಾಖಾಣತಾ. ದೊಗಾಂ ಮೊಗ್ಯಾಂಚಿ ಗಜಾಲ್, ತಾಂಚಿ ಎಕಾಯ್ಮೆಕಾಕ್ ಭುಲಯ್ತಲಿ ಸುರೊಪಾಯ್ ಆನಿ ಸುಂದರಾಯ್, ಎಕಾಮೆಕಾ ಥಾಯಿಂ ಭೊಗ್ಲೊಲಿ ಕುಡೀಚಿ ವೊ ಲೀಂಗಾಚಿ ವಂದಾವಣ್, ಎಕಾಮೆಕಾ ಸವೆ ದಾಖಳ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಖೊಲ್ ಮಾಯೆಮೊಗಾಚಿಂ ಭಾವನಾಂ ಲಾ ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ದೆವ್-ರಚನ್ನಾರಾಚಿ ಯೆವ್ಜಣ್ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಭವ್ ವರ್ತ್ಯಾ ಆನಿ ಉತ್ತಂ ಮೊಗಾ ವಯ್ರ್ ಥಾವಿ ಕರತ್. ಹೊ ನಿತಳ್ ಆನಿ ನಿರ್ಮಳ್, ನಿರೊಪ್ರಾಧಿ ಆನಿ ಪವಿತ್ರ್ ಮೋಗ್ ತಾಂಕಾಂ ಲಗ್ನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಅಡ್ತಾ.

ಹ್ಯಾ ಗೀತಾನ್ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಚೊ ನೀಜ್ ನಮುಣೊ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಖಾರ್ ಪರ್ಜಳ್ತಾ ಲಾ ಆಧುನಿಕ್ ಕಾಳಾಚೆ ಚದ್-ಶೆ ಜಾಣಾರ್ ಅಸಲೊ ಸೈಂಬಿಕ್ ಆನಿ ಸೈಂಬಾವರ್ತೊ ಸಮಜ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿತಾತ್.

ಶೆಂಕ್ಡೆ ಪಟಿಂ, ಗೀತಾಂತ್ಲೆಂ ಗೀತ್ ಒತ್ಮಿಕ್ ಅರ್ಥಾನ್ ವಾಚ್ತಾಲೆ. ಇಸ್ರಾಂಎಲಾಚೆ ಧರ್ಮಿಕ್ ಪರಂಪರೆಂತ್, ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್, ನಿಶ್ ಮೊಗಿ ಆನಿ ನ್ಹವ್ರೊ ಆನಿ ಇಸ್ರಾಂಎಲ್ ತಾಚಿ ಮೊಗಾಚಿ ಹಕಲ್ ಆನಿ ಪತೀನ್. ಅಶೆಂ ಪ್ರವಾದಿ ದೆವಾ ಆನಿ ಇಸ್ರಾಂಎಲಾ ಮದೆಂ ಕೆಲ್ಲೊ ಕರಾರ್ ಏಕ್ ಲಗ್ನ್ ಕಶೆಂ ಧರ್ತಾತ್ ಆನಿ ಅವಿಸ್ವಾಶಿ ಇಸ್ರಾಂಎಲಾಕ್ ಪರ್ದವಾರೀನ್ ಮ್ಹಣ್ ಶಿಡ್ಕಾಯ್ತಾತ್ ಆನಿ ತಿಚೆಂ ಪಾತಕ್ ಲ್‌ವಿನ್ ದಿತಾತ್ (ಪಳೆ ಇಜ್, 5/1-7; 54/4-8; ಜೆರ್. 2/2ಋ. 32; ಆಜೆಕ್. 16/23; ಹಂಸ್. 1-3; 2/16.21).

ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ದೇವ್ ಪರ್ತುನ್-ಪರ್ತುನ್ ಆಪ್ಲೆ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲೊಲೆ ಪರ್ಜೆಕ್ ಎಕಾ ಸಪೂರ್ಣ್ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಖೊಲ್ ಎಕ್ವಟಾನ್ ಆಪ್ಣಾ ಲಾಗಿಂ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಆಪಯ್ತಾ.

ಗೀತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಗೀತಾಂತ್ ಮೆಳ್ತಲೊ ಲಗ್ನಾಚೊ ವೊ ಕರಾರಾಚೊ ಒತ್ಮಿಕ್ ಅರ್ಥ್ ನವ್ಯಾ ಕರಾರಾಂತ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂನಿಂ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಜಾತಾ (ಮತ್. 9/15; 25/1-13; ಜು. 3/29; 2ಕರ್. 11/2; ಆಫೆಜ್. 5/23-32; ಪ್ರಕ್. 19/7 ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್; 21/9 ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್). ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಪರಂಪರೆಂತ್, ಗೀತಾಂತ್ಲೊ ಮೋಗ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಆನಿ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭ್ಯ್ ಮದೆಂ ಆಶಿಲ್ಲೊ ಎಕ್ವಟ್ ಖುಣಾಯ್ತಾ. ಭಾಗ್ಯವಂತ್ ಬೆನಾರ್ತ್ ಖೆರೀತ್ಪನಿಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಆನಿ ದರ್ ಎಕಾ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಒತ್ಮ್ಯಾ ಮದೆಂ ಜಾಲ್ಲೊ ಎಕ್ವಟ್, ಹ್ಯಾ ಗೀತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಗೀತಾಂತ್ ಬಾರೀಕ್‌ಸಾಣೆನ್ ಪಳೆತಾ.

"ಗೀತಾಂತ್ಲೆಂ ಗೀತ್" ಮ್ಹಣ್ಗೆ ಭವ್ ಉತ್ತಂ; ಆನಿ ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಗೀತ್. ಅಸ್ಲ್ಯಾ ಗೀತಾ ಸಾರ್ಕೆಂ ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ಆನೀಂಕ್ ಗೀತ್ ನಾ. ಪರ್ಮೆಸ್ವರಾಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಠ್ವಂಚ್ಯಾಕ್, ಕಾಂಯ್ ಗೀತ್ಂ ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಜಶೆಂ ಇಸ್ರಾಂಎಲ್ ಪರ್ಜೆಚೆಂ (ಸೂಟ್. 15/1), ದೆಬರಾಚೆಂ (ಜುದ್. 5/1), ಜುದಿತಾಚೆಂ (ಜುದ್. 16/1), ಸಾಂವೆಲಾಚೆ ಆವಯ್ಚೆ (1ರಾಜಾ 2/1); ಪುಣ್ ತಿಂ ಗೀತಾಂ, ಹ್ಯಾ ಗೀತಾ ಮುಖಾರ್ ಏಕ್ ಸಾವ್ಳಿ ಕಶಿ. ಜರುಯ್ ಹೆಂ ಗೀತ್ "ಸಲಮನಾಚೆಂ" ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ಲಾಂ, ತರುಯ್ ತೆಂ ಕೊಣೆಂ ಬರಯ್ಲಾಂ ಆನಿ ಕೇದನಾ ಬರ್ಯ್ ಲಾಂ ತೆಂ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಸೊಂಪೆಂ ನ್ಹಂಯ್. ಪುಣ್ ಹಾಲೀಂಚೆ ಜಾಯ್ತೆ ಜಾಣಾರ್ ತೆಂ ಗೀತ್ ಸಲಮನ್ ರಾಜಾನುಚ್ ಬರಯ್ಲೊಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜತಾತ್. ಘಡ್ಯೆ ಜುದೆವಾಂಚ್ಯಾ ನಿರ್ವಾಸಾ ವೊ ಪರ್ದೆಸ್ಪನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವೊ ಚವ್ಥ್ಯಾ ಶೆಂಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಬರಯ್ಲೊಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಾಂಯ್ ಜಣಾರ್ ಅದ್ಮಾಸ್ ಕರ್ತಾತ್.

"ಗೀತಾಂತ್ಲೆಂ ಗೀತ್" ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮೊಗಾಚೆಂ ಗೀತ್. ಹ್ಯಾ ಗೀತಾಂತ್ ತರುನ್ ರಾಖ್ಣಿಂ ಮೊಗಾಂತ್ ಪಡುನ್, ಎಕಾಯ್ಮೆಕಾಚಿ ಸುಂದರಾಯ್ ವಾಖಾಣ್ತಾತ್, ಎಕಾಯ್ಮೆಕಾಚೊ ಮೋಗ್ ಪರ್ಗಟ್‌ತಾತ್ ವೊ ದಾಖಯ್ತಾತ್ ಆನಿ ತುಟುನ್ ಆಸ್ಲೊಲೊ ಎಕ್ವಟ್ ಪರತ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಅತ್ರೆಕ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಗೀತಾಂತ್, ಫಕತ್ ಸೈಂಬಾಚ್ಯಾ ವೊ ಕುಡೀಚ್ಯಾ ಖೊಸ್ಪಾಯಾಂ ಮೊಗಾಚಿ ಖಬರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತೆಂ ಗೀತ್ ದೆವಾನ್ ಪ್ರೆರೀತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಮದೆಂ ಸಾಚೆಂ ನಾಸ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಗೀತಾಚಿ ಖೊಲ್ ಸಮ್ಜಣಿ ಘೆಂವ್ಕ್ ಕಠೀಣ್ ಜಾತಾ. ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಸ್ವಾತಾಂಚೆರ್ ಎಕಾಯ್ಮೆಕಾಚ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾನ್ಚೆಂ ಸೂತ್ ವೊ ಸಾಂಕಳ್ ನೀಟ್ ಮೆಳೊನಾ, ಮ್ಹಣ್ಗೆ ವೆಗ್-ವೆಗ್ಳೆ ವಿಭಾಗ್ ಕಶೆ ವಿಣ್ಲಲೆ ವೊ ದಸಯ್ಲೊಲೆ ಆಸಾತ್ ತೆ ಗೊಮೊ ನಾಂತ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ? ಹೆಂ ಗೀತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ ಸಬಾರ್ ಮೊಗಾಯ್ಗೀತಾಂಚೊ ಏಕ್ ಸಾಂಗ್ರಹ್ ಜಮೊ; ಹೆಂ ಗೀತ್ ಬರಯ್ಣಾರಾಚ್ಯಾ ವೊ ಘಡ್ಣಾರಾಚ್ಯಾ ಮನಾಂತ್ ಏಕ್ ಖೆರೀತ್ ಶೆವಟ್ ವೊ ಹೇತು ಆಸ್ಲೊ ತೊ ಹೊ : ಉಂಚ್ ಮೊಲಾಚಿ ಏಕ್ ಖೆರೀತ್ ಶಿಕ್ವಣ್ ದ್ಯುಪಾಚೊ.

ಹೆಂ ಗೀತ್ ಲಗ್ನಾಚೊ ಮೋಗ್ ದಾಖೊವ್ನ್ ದಿತಾ, ಆನಿ ಮೊಗಾಕ್ ದೊಳೆ ನಾಂತ್. ಹಿಂ ಸಬಾರ್ ಗೀತಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾತ್, ಮೊಗಾಂತ್ ಪಡ್ಲಲ್ಯಾ ದೋಗ್ ತರುಣ್-ತರುಣೀಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ಲಿಂ ಚಿತ್ರಾಂ ವೊ ಪ್ರತಿರುಪಾಂ. ದುಸ್ರೆ ಭಾಶೆನ್, ಮೊಗಾಚಿಂ ಸಬಾರ್ ಜಾಯೊ-ಜೂಯ್ ಫುಲಾಂ ಎಕಾಯ್ಮೆಕಾಚ್ಯಾ ಝೆಲ್ಯಾಂತ್ ವೊ ಮಾಳ್ಯಾಂತ್ ಗುಂತಲೊಲಿಂ. ಹ್ಯಾ ಗೀತಾಂತ್ ದೋಗ್ ಮೊಗ್ಯಾಂಚೊ ಮೋಗ್ ಇಲ್ಲೊ ಫುಲನ್ ವೆತಾಯ್ಸೊ ದಿಸ್ತಾ; ಪಯ್ಲಿಂ ವೊ ಸುರ್ವೆಕ್ ತೊ ಮೋಗ್ ಕಿರಲ್ ತಾ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊಂಬ್ರ್ಯೊ ಯೆವ್ನ್ ಫಾಂಕಾರ್ತಾ, ಪಾಲೆತಾ ಆನಿ ಶೆಕಿಂ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ರೂಖ್ ಜಾತಾ. ಪುಣ್ ಕಣ್ ಪರಿಂ, ಮೊಗಾಚೆ ಸಗ್ಳೆ ರಂಗ್ ವೊ ಬಾಜು, ಸುರ್ವೆಕ್ ತೆಂ ಶೆವಟಾಕ್ ಪರ್ಯಾನ್, ಮಸಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಮೊಗಾನ್ ಭರ್ಲೊಲೆಂ ಚಿತ್ರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಖಾರ್ ಕಶೆಂ ಉಬೆಂ ಜಾತಾ ತೆಂ ಕಳೀತ್ ಜಾಯ್ನಾ ವೊ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗನಾ. ಹ್ಯಾ ಗೀತಾಂತ್ ಸಂ'ವಾದ್ ವೊ ದೊಗ್ಮಾ ಮದೆಂ ಉಲೊವಪ್ ವೊ ಆಪ್ಲೆಚ್ ಕಡೆ ಉಲೊವಪ್ () ಆನಿ ಹಾಂಗಾಯ್ಥಂಯ್ ಜೆರುಸಾಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಧುವಾಂಚೊ (ಚೆಡ್ವಾಂಚೊ) ಪಂಗಡ್ ಹ್ಯಾ ಉಲೊವ್ಪಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತಾ; ಹ್ಯಾ ಉಲೊವ್ಪಾಂಚೊ ಉಪ್ಯೊಗ್ ಕರುನ್, ಕವಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗೀತಾಂತ್ ರಂಗ್ ಆನಿ ರುಚ್ ಹಾಡ್ಟಾ. ಸೊಬೀತಾಯ್ ದಿತಾ ಆನಿ ದೊಗಾಂಚೊ ಲಾ ತರುಣ್-ತರುಣೀಚೊ-ಮೋಗ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕರ್ತಾ.

ಥೊಡ್ಯಾಂ ಪರ್ಮಣೆಂ, ಹೆಂ ಗೀತ್ ಏಕ್ ನಾಟ್ಕುಲೆಂ ಆನಿ ತಾಂತುಂತ್ ತೀನ್ ಪಾತ್ರಾಂ ವೊ ಕಲಾಕಾರಾಂ ವಾಂಟೊ ಘೆತಾತ್.

  1. ಸುಲಾಮ್ಕಾರೀನ್, ಲಿಬನಾಚಿ ಏಕ್ ಸೊಬೀತ್ ತರ್ಣಾಟಿ ಮೆಂಡ್ರಾಂ-ರಾಖ್ಪಿ ಚಲಿ (ಗಂವ್ಳೀನ್) ತಿಕಾ ಎಕಾ ಉದೆಂತೀಚ್ಯಾ ರಾಜಾಚ್ಯಾ ರಾಜ್-ಮಾಹಾಲಾಂತ್ ವೊ ಘರಾಂತ್ ಬಳಾನ್ ಧರುನ್ ಆನಿ ಒಡುನ್ ವ್ಹೆಲ್ಯಾ;
  2. ತಿಚೊ ಖಾಶಾ ನೀಜ್ ಪತಿ ತಿಚ್ಯಾ ಮೊಗಾನ್ ಪೆಟ್ಲೊಲೊ ಆಸ್ತಾ. ತಿಕಾ ಚರ್ಯಾಂಬ್ ವೊ ಗುಪತಿಂ, ಘಡ್ಯೆ ರಾತ್ಚ್ಯಾ ವಿಳಾರ್, ಭೇಟುಂಕ್ ವೆತಾ;
  3. ಸಲಮನ್ ರಾಜಾ ವೊ ಆನೀಂಕ್ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಉದೆಂತೀ-ರಾಜಾ, ಹೆ ಸುಂದರ್ ಗಂವ್ಳಿನೀಚೊ ಮೋಗ್ ಜಿಖುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಸೊದ್ತಾ ಪುಣ್ ತಾಚೆ ಸಗ್ಳೆ ಪ್ರಯತ್ನ್ ನಿರ್ಫಳ್, ಅಮ್ತ್ಯಾ ಕಳ್ಶ್ಯಾರ್ ಉದಕ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸರ್ವ-ಶೆವ್ಟಿಂ, ಹಿ ತರ್ಣಾಟಿ ವೊ ಪತೀನ್ ರಾಜಾಚ್ಯಾ ಫಾಸಾಂತ್ಲಿ ವೊ ಚಪ್ಕ್ಯಾಂತ್ಲಿ ಸುಟುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತೀಚ್ಯಾ ಘರಾ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಪರ್ತುನ್ ಯೆತಾ.

ಹ್ಯಾ ನಾಟ್ಕುಲ್ಯಾಚೆಂ ರೂಪಕ್ ವೊ ಸಮ್ಜಣಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅಶಿ : ಪತೀನ್ : ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಇಸ್ರಾಂಎಲ್ ಪರ್ಜಾ; ಪತಿ : ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್; ಸಲಮನ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕುಡ್ಯಾ ದೆವಾಂಚಿ ಪುಜಾ.

ಪಳೆಇಯಾತ್[बदल]

ಸಂದರ್ಭ್[बदल]


[1] [2]

  1. http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/index.cfm
  2. http://www.konkanibible.org/