मजकूराशीं उडकी मार

जुांवाचें तिस्रें पत्र

विकिपीडिया कडल्यान
देवनागरी
       

जुांवाचें तिस्रें पत्र[बदल]

Third Epistle of John

जुांवाचें तिस्रें पत्र[बदल]

जुांवान आपलें तिस्रें पत्र गाय्ूस म्हणलल्या कण-एकल्याक बरयलें. हो गाय्ूस द.ई. १९/२९ आनी २०/४ हांगा मेळता; तो एक क्रिसतांव मनीस जाल्यार सार्की खबर ना.

हें पत्र केदना आनी खय बरयलें तेंबी सार्कें कळना. ह्या पत्राचो संदेश आनी रूप मनांत धरल्यार, दुस्रें पत्र बरयलें तेदना हेंय तिस्रें बरयलें म्हण सुमार करुंयेता.

हें पत्र, जरी एकदं मटवें, तरी पुर्विले पवित्र-सभेचे थडे आकार चितारून दिता. गाय्ूस बरो परामस कर्पी आनी सतान चल्पी देखून, ताची तुसत केल्या. पूण, तेच गूण दियोत्रेफेसा सवें दिश्टी पडनांत म्हण हाका तो शिडकायता. देमेत्रीवस हाकाय ताच्या गुणां पासत वाखाण्णी दिल्ली मेळता.

ह्या पत्राची मानडावळ अशी[बदल]

प्रसतावना : १-४

गाय्ुसाक वाखाण्णी फावो : ५-८

दियोत्रेफेसाक गुन्यांव आसा : ९-१०

देमेत्रीवसाक तुसत फावो : ११-१२

संपादणी : १३-१६

पळेयात[बदल]

Third_Epistle_of_John

Sondorbh[बदल]

[1]

  1. http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/index.cfm