ಜುಾಂವಾಚೆಂ ತಿಸ್ರೆಂ ಪತ್ರ್

विकिपीडिया कडल्यान
   
ಕನ್ನಡ್
   

Third Epistle of John[बदल]

ಜುಾಂವಾಚೆಂ ತಿಸ್ರೆಂ ಪತ್ರ್[बदल]

ಜುಾಂವಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ತಿಸ್ರೆಂ ಪತ್ರ್ ಗಾಯ್ುಸ್ ಮ್ಹಣ್ಲಲ್ಯಾ ಕಣ್-ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬರಯ್ಲೆಂ. ಹೊ ಗಾಯ್ುಸ್ ದ್.ಇ. 19/29 ಆನಿ 20/4 ಹಾಂಗಾ ಮೆಳ್ತಾ; ತೊ ಎಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮನಿಸ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸಾರ್ಕಿ ಖಬರ್ ನಾ.

ಹೆಂ ಪತ್ರ್ ಕೆದ್ನಾ ಆನಿ ಖಯ್ ಬರಯ್ಲೆಂ ತೆಂಬಿ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕಳನಾ. ಹ್ಯಾ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂದೆಶ್ ಆನಿ ರುಪ್ ಮನಾಂತ್ ಧರ್ಲ್ಯಾರ್, ದುಸ್ರೆಂ ಪತ್ರ್ ಬರಯ್ಲೆಂ ತೆದ್ನಾ ಹೆಂಯ್ ತಿಸ್ರೆಂ ಬರಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸುಮಾರ್ ಕರುಂಯೆತಾ.

ಹೆಂ ಪತ್ರ್, ಜರಿ ಎಕ್ದಂ ಮಟ್ವೆಂ, ತರಿ ಪುರ್ವಿಲೆ ಪವಿತ್ರ್-ಸಭೆಚೆ ಥಡೆ ಆಕಾರ್ ಚಿತಾರುನ್ ದಿತಾ. ಗಾಯ್ುಸ್ ಬರೊ ಪರಾಮಸ್ ಕರ್ಪಿ ಆನಿ ಸತಾನ್ ಚಲ್ಪಿ ದೆಖುನ್, ತಾಚಿ ತುಸ್ತ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಪುಣ್, ತೆಚ್ ಗುಣ್ ದಿಯೊತ್ರೆಫೆಸಾ ಸವೆಂ ದಿಶ್ಟಿ ಪಡನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಕಾ ತೊ ಶಿಡ್ಕಾಯ್ತಾ. ದೆಮೆತ್ರೀವ್ಸ್ ಹಾಕಾಯ್ ತಾಚ್ಯಾ ಗುಣಾಂ ಪಾಸತ್ ವಾಖಾಣ್ಣಿ ದಿಲ್ಲಿ ಮೆಳ್ತಾ.

ಹ್ಯಾ ಪತ್ರಾಚಿ ಮಾನ್ಡಾವಳ್ ಅಶಿ :[बदल]

ಪ್ರಸ್ತಾವ್ನಾ : 1-4

ಗಾಯ್ುಸಾಕ್ ವಾಖಾಣ್ಣಿ ಫಾವೊ : 5-8

ದಿಯೊತ್ರೆಫೆಸಾಕ್ ಗುನ್ಯಾಂವ್ ಆಸಾ : 9-10

ದೆಮೆತ್ರೀವ್ಸಾಕ್ ತುಸ್ತ್ ಫಾವೊ : 11-12

ಸಂಪಾದ್ಣಿ : 13-16

ಪಳೇಯಾತ್[बदल]

Sondorbh[बदल]


[1]

  1. http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/index.cfm