जुांवाचें दुस्रें पत्र

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search
Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Juanvachem Dusrem Potr

जुांवाचें दुस्रें पत्र[बदल]

Second Epistle of John

जुांवाचें दुस्रें पत्र[बदल]

ह्या दूसऱ्या पत्राच्यो कल्पना आनी भास पयल्या पत्राच्या कल्पना आनी भाशे सार्क्योच. पयलें पत्र बरवंचें पडलें त्याच कारणांक लागून हेंय दुस्रें पत्र बरवंक पडलें म्हळ्यार जाता. चड करून, पयल्या शेंकड्याच्या शेवटाक तें बरयलें.

हें पत्र एके विंचून काडलले असतरेक बरयलां. थड्या शासत्रियां पर्माणें, ती असतरी एक खासगी बायल: दूसऱ्यां पर्माणें ती असतरी एक खुणा : ती घडिये आक'खी पवित्र-सभा वो धाकटे आजियेची एक खेरीत सभा खुणायता जियात.

जांकां हें पत्र बरयलें, तांकां जुांव तांच्या थीर भावार्थाक लागून वाखाणता आनी, कश्टांचें इनाम जडून घेवंचे खातीर, तीं शेवटाक परियान भावार्थांत थीर रावुंक जाय म्हण सांग्ता. एकामेकाचो मग करुंक तो तांकां उलो कर्ता, पूण खऱ्या क्रिसती धर्माच्या विरधियां कडे ताणीं कसलच संबंद सांबाळचो न्हय म्हण तो तांकां शिडकायता.

ह्या पत्राची मानडावळ अशी :[बदल]

प्रसतावना : १ – ३

प्रितिमग सगटावन श्रेश्ट-वर्तो : ४-६

खटे शिकवण्चेर आड शिडकावणी : ७-११

संपादणी : १२-१३
पळेयात[बदल]

जुांवाचें दुस्रें पत्र

Second_Epistle_of_John

Sondorbh[बदल]


[1] [2]

  1. http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/index.cfm
  2. http://www.archgoadaman.org/bible/14