जेरेमायास आचें पुस्तक

विकिपीडिया कडल्यान
देवनागरी
       

जेरेमायास आचें पुस्तक[बदल]

Rembrandt van Rijn, "Jeremiah Lamenting the Destruction of Jerusalem", c. 1630
Jeremiah, as depicted by Michelangelo from the Sistine Chapel ceiling

जेरुसाल्याच्या शेजाऱ्याक जियेतल्या यादनिकी घराब्यांत, जेरेंयासाचो जल्म ६४६ वर्सा क्रिस्ती शका आदीं जालो. दुसऱ्या खंयच्याच प्रवादीया परस, जेरेंयासाच्या जिविताची आनी ताच्या सभावाची आमकां अदिक बरी खबर आसा. ( १९/१ २०/६; २६; ३६; ४५; २८-२९; ५१/५९-६४; ३४/८-२२; ३७-४४). जेरेंयास आपुणूच आपलीं कुमसारां सांगता (११/१८ १२/६; १५/१०-२१; १७/१४-१८; १८/१८-२३; २०/७-१८). ह्या वरवीं जेरेंयासाच्या भावणांचो अणभव चाकुंक मेळता. ६२६-२६७ वर्सा, जेरेंयास तरणाटो आसलो तेदना देवान ताका आपयलो (१/२).

जुदाची राजवटकी चलताली तेदना जेरेंयासान आकांताच्या काळाक फुडो केलो, जेरेंयासान प्रवचनां केलीं, धमकावण्यो दिल्यो, निसंटन जातल्याचीं भाकितां केलीं, एका-फाटल्यान एक येतल्या दाविदाच्या कुळयेच्या राजांक ताणें खरायेन शिटकावण्यो दिल्यो. मागीर ताका पिडापीड दितात आनी बंदखणींत घालतात. जेदना जेरुसाल्याचें निसंटन जालें तेदना जेरेंयास आपल्या इश्टा गॅदालिया बराबर पालेस्तीनांत रावलो. कालदेयकारांनीं, गॅदालियाक राजपाक म्हण नेमलोलो. उपरांत गॅदालयाचो खून केलो तेदना भियेवन थोडे जुदेव आपणा बराबर जेरेंयासाक घेवन एजीप्ताक पळून गेले. चड करुन तो एजीप्ताक मेलो.

जेरेंयास प्रवादयाक देवान 'उमटूंक आनी मोडून उडोवंक, नास करूंक आनी खाला उडोवंक, बांदूंक आनी वोंपूंक' आपयलोलो' (१/१०). 'जुलूम आनी निसंटन हीं ताच्या संदेशाचीं मुखेल उतरां आसलीं (२०/८). जेरेंयास एक शांतिचो मनीस, तरीय आपल्याच लोकांचेर, राजांचेर, यादनिकांचेर, खोट्या प्रवादयांचेर, राष्ट्राचेर पोरयान तो सदांच झगडीं आनी वाद करतालो (१५/१०). ताका एक कारीया दिललें आनी ह्या कारियाक लागून ताका जायतें सोंसचें पडलें पूण हे जबाब्दारेक ताच्यान ना म्हणूंक जालें ना (२०/९). ताणें आपली दुख-खंत मागण्यांत वर्णिली : " म्हाका सदांच दुख-खंत कित्याक ?' (१५/१८).

कश्टां वरवीं जेरेंयास नितळ जालो आनी देवाक उकतो जालो. नव्या कराराच्या भाकीतांत स्पश्ट करचे पयलीं (३१/३१-३४), जेरेंयासान भितरलो काळजाचो धर्म पाळ्ळो. ह्याच पासत तो क्रिस्तांवांक एकदम लागीं आनी मोगाचो जावन आसा. ह्या खासगी धर्मांक लागून तो पोरांपरिक शिकवणेचेर नव्यना चिंतूंक लागलो : देव काळीज पळेता (११/२०) आनी धर एकल्याक ताच्या वावरा परमाणें मजुरी दिता (३१/२९-३०); पातका वरवीं देवा लागीं इश्टागथ (२/२) आसा ती तुटता (४/४; १७/९; १८/१२).

जेरेंयासाचें पुस्तक दोन भागांनीं वांटूं येता :

पयल्या भागांत जुदा आनी जेरुसाल्या आड धमकावण्य आसात १/१ २५/१३

दुसऱ्या भागांत राष्ट्रा आड केलोलीं भाकितां आसांत, २५/१३-३८; ४६-५१

पळयात[बदल]

Sandarbh[बदल]

[1]

  1. http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/index.cfm