ಜೆರೆಂಯಾಸ್ ಆಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search
Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Jeremias achem Pustok

ಜೆರೆಂಯಾಸ್ ಆಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್[बदल]

Book of Jeremiah

Rembrandt van Rijn, "Jeremiah Lamenting the Destruction of Jerusalem", c. 1630
Jeremiah, as depicted by Michelangelo from the Sistine Chapel ceiling


ಜೆರುಸಾಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಶೆಜಾರ್ಯಾಕ್ ಜಿಯೆತಲ್ಯಾ ಯಾದ್ನಿಕಿ ಘರಾಬ್ಯಾಂತ್, ಜೆರೆಂಯಾಸಾಚೊ ಜಲ್ಮ್ 646 ವರ್ಸಾ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಶಕಾ ಆದಿಂ ಜಾಲೊ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಚ್ ಪ್ರವಾದ್ಯಾ ಪರಸ್, ಜೆರೆಂಯಾಸಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚಿ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಸಭಾವಾಚಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಅದೀಕ್ ಬರಿ ಖಬರ್ ಆಸಾ. ( 19/1 ಲಾ 20/6; 26; 36; 45; 28-29; 51/59-64; 34/8-22; 37-44). ಜೆರೆಂಯಾಸ್ ಆಪುಣುಚ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಕುಂಸಾರಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾ (11/18 ಲಾ 12/6; 15/10-21; 17/14-18; 18/18-23; 20/7-18). ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಜೆರೆಂಯಾಸಾಚ್ಯಾ ಭಾವ್ಣಾಂಚೊ ಅಣ್‍ಭವ್ ಚಾಕುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. 626-267 ವರ್ಸಾ, ಜೆರೆಂಯಾಸ್ ತರ್ಣಾಟೊ ಆಸ್ಲೊ ತೇದನಾ ದೆವಾನ್ ತಾಕಾ ಆಪಯ್ಲೊ (1/2). ಜುದಾಚಿ ರಾಜ್‌ವಟ್ಕಿ ಚಲ್ತಾಲಿ ತೇದನಾ ಜೆರೆಂಯಾಸಾನ್ ಆಕಾಂತಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಕ್ ಫುಡೊ ಕೆಲೊ, ಜೆರೆಂಯಾಸಾನ್ ಪ್ರವಚನಾಂ ಕೆಲಿಂ, ಧಮ್ಕಾವ್ಣ್ಯೊ ದಿಲ್ಯೊ, ನಿಸಂಟನ್ ಜಾತಲ್ಯಾಚಿಂ ಭಾಕೀತಾಂ ಕೆಲಿಂ, ಎಕಾಯ್ಫಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಯೆತಲ್ಯಾ ದಾವಿದಾಚ್ಯಾ ಕುಳ್ಯೆಚ್ಯಾ ರಾಜಾಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಖರಾಯೆನ್ ಶಿಟ್ಕಾವ್ಣ್ಯೊ ದಿಲ್ಯೊ. ಮಾಗಿರ್ ತಾಕಾ ಪಿಡಾಪೀಡ್ ದಿತಾತ್ ಆನಿ ಬಂದ್‌ಖಣೀಂತ್ ಘಾಲ್ತಾತ್. ಜೇದನಾ ಜೆರುಸಾಲ್ಯಾಚೆಂ ನಿಸಂಟನ್ ಜಾಲೆಂ ತೇದನಾ ಜೆರೆಂಯಾಸ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಇಶ್ಟಾ ಗೇದಾಲ್ಯಾ ಬರಾಬರ್ ಪಾಲೆಸ್ತಿನಾಂತ್ ರಾವ್ಲೊ. ಕಾಲ್ದ್ಯಿಕಾರಾಂನಿಂ, ಗೇದಾಲೀಯಾಕ್ ರಾಜಪಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ನೆಮ್ಲಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗೇದಾಲೀಯಾಚೊ ಖೂನ್ ಕೆಲೊ ತೇದನಾ ಭಿಯೆವ್ನ್ ಥೊಡೆ ಜುದೇವ್ ಆಪ್ಣಾ ಬರಾಬರ್ ಜೆರೆಂಯಾಸಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಎಜಿಪ್ತಾಕ್ ಪಳುನ್ ಗೆಲೆ. ಚಡ್ ಕರುನ್ ತೊ ಎಜಿಪ್ತಾಕ್ ಮೆಲೊ.

ಜೆರೆಂಯಾಸ್ ಪ್ರವಾದೀಯಾಕ್ ದೆವಾನ್ 'ಉಮ್ಟುಂಕ್ ಆನಿ ಮೊಡುನ್ ಉಡೊಂವ್ಕ್, ನಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ಖಾಲಾ ಉಡೊಂವ್ಕ್, ಬಾಂದುಂಕ್ ಆನಿ ವೊಂಪುಂಕ್' ಆಪಯ್ಲೊಲೊ' (1/10). 'ಜುಲೂಂ ಆನಿ ನಿಸಂತೊತನ್ ಹಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಸಂದೆಶಾಚಿಂ ಮುಖೆಲ್ ಉತ್ರಾಂ ಆಸ್ಲಿಂ (20/8). ಜೆರೆಂಯಾಸ್ ಏಕ್ ಶಾಂತೀಚೊ ಮನಿಸ್, ತರೀಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಲೊಕಾಂಚೆರ್, ರಾಜಾಂಚೆರ್, ಯಾದ್ನಿಕಾಂಚೆರ್, ಖೊಟ್ಯಾ ಪ್ರವಾದೀಯಾಂಚೆರ್, ರಾಷ್ಟ್ರಾಚೆರ್ ಪರ್ಯಾನ್ ತೊ ಸದಾಂಚ್ ಝಗ್ಡಿಂ ಆನಿ ವಾದ್ ಕರ್ತಾಲೊ (15/10). ತಾಕಾ ಏಕ್ ಕಾರ್ಯಾ ದಿಲಲೆಂ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ತಾಕಾ ಜಾಯ್ತೆಂ ಸೊಂಸ್ಚೆಂ ಪಡ್ಲೆಂ ಪುಣ್ ಹೆ ಜಬಾಬ್ದಾರೆಕ್ ತಾಚ್ಯಾನ್ ನಾ ಮ್ಹಣುಂಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ (20/9). ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲಿ ದುಖ್-ಖಂತ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಂತ್ ವರ್ಣಿಲಿ : " ಮ್ಹಾಕಾ ಸದಾಂಚ್ ದುಖ್-ಖಂತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ?' (15/18).

ಕಶ್ಟಾಂ ವರ್ವಿಂ ಜೆರೆಂಯಾಸ್ ನಿತಳ್ ಜಾಲೊ ಆನಿ ದೆವಾಕ್ ಉಕ್ತೊ ಜಾಲೊ. ನವ್ಯಾ ಕರಾರಾಚ್ಯಾ ಭಾಕೀತಾಂತ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಕರ್‍ಚೆ ಪಯ್ಲಿಂ (31/31-34), ಜೆರೆಂಯಾಸಾನ್ ಭಿತರ್ಲೊ ಕಾಳ್ಜಾಚೊ ಧರ್ಂ ಪಾಳ್ಳೊ. ಹ್ಯಾಚ್ ಪಾಸತ್ ತೊ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಎಕ್ದಂ ಲಾಗಿಂ ಆನಿ ಮೊಗಾಚೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಧರ್ಮಾಂಕ್ ಲಾಗುನ್ ತೊ ಪೊರಾಂಪರೀಕ್ ಶಿಕೊಂವ್ಣೆಚೆರ್ ನವ್ಯ್ನಾ ಚಿಂತುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ : ದೇವ್ ಕಾಳೀಜ್ ಪಳೆತಾ (11/20) ಆನಿ ಧರ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಮಜೂರಿ ದಿತಾ (31/29-30); ಪಾತ್ಕಾ ವರ್ವಿಂ ದೆವಾ ಲಾಗಿಂ ಇಶ್ಟಾಗಥ್ (2/2) ಆಸಾ ತಿ ತುಟ್‌ತಾ (4/4; 17/9; 18/12).


ಜೆರೆಂಯಾಸಾಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ದೋನ್ ಭಾಗಾಂನಿಂ ವಾಂಟುಂ ಯೆತಾ :


ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಭಾಗಾಂತ್ ಜುದಾ ಆನಿ ಜೆರುಸಾಲ್ಯಾ ಆಡ್ ಧಮ್ಕಾವ್ಣ್ಯ್ ಆಸಾತ್ 1/1 ಲಾ 25/13

ದುಸ್ರ್ಯಾ ಭಾಗಾಂತ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂ ಆಡ್ ಕೆಲೊಲಿಂ ಭಾಕೀತಾಂ ಆಸಾಂ, 25/13-38; 46-51


ಪಳೆಇಯಾತ್[बदल]

Jeremias achem Pustok

Book_of_Jeremiah

Devachem Utor - Povitr Pustok

Books_of_the_Bible

Bible


ಸಂದರ್ಭ್[बदल]


[1] [2] [3]

  1. http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/index.cfm
  2. http://www.archgoadaman.org/bible/14
  3. http://www.konkanibible.org/