डॅा जयंत नारलिकर

विकिपीडिया कडल्यान

डॅा जयंत नारलिकर

ताचो जल्म[बदल]

रजयंत विषणू नारळिकर हांचो जल्र्म कोल्हापूराक 19 जुलय 1938 हया दिसा जालो. ताचो बापूय रॅलर विष्णू वासूदेव नारळिकर हो गणिततज्ञ आसलो. वाराणसिचया बनारस हिंदू विघापिठांत गणित शाखेचे तें मुखेल आशिल्ले. जयंत नारकिळाची आवय, सुमती, ही संस्कत विशयात मानेस्त आशिल्ली

ताचे शीक्षण[बदल]

जयंताचे मुळावें शिक्षण वाराणशीक जालें. 1957त विज्ञान हो विशय घेवन जयंत बिएससींत पयलो आयलो. फुडल्या शिक्षणाक लागून जयंत बि्टनातल्या कॅबी्ज विघापिठांत गेलो. थंयसर तो एमए जालो आनी पिएचडी ही पदवी मेळयली. ते भायर खगोलशासतातलें टायसन मॅडल मेलळयलें.

ताचे लग्न[बदल]

1966 वर्सा जयंताचें लग्न मंगला सदाशिव राजवाडे हाचे कडेन जालें. मंगला हीय गणीतज्ञ. तांका तीन धुवो आसात. गिता, गिरीजा आनी लिलावती. 1972 वर्सा जयंत भारतांत परतो आयलो आनी टाटा मुळावें संशोधन संस्थेंत खगोलशास्र विभागांत मुखेल पद घेतलें. फाटल्या चाळीस वर्सा पासून ताचें खगोलशास्र विशयाचेर संशोधन सुरू आसा. ते बगर ताचें लेखनूय सुरूच आसा.

ताची पुस्तकां[बदल]

ताणें जायतीं पुसत्ंका बरयलीं. जायत्या तरांचे पुरस्कार ताका फावो जाल्यात. अंतराळातील भस्मासूर, अभयारण्य, टाइम मशीनची किमया, पे्षीत, यक्षांची देणगी, याला जिवन ऐसे नाव, वामन परत न आला, व्हायरस, आकाशाशी जडलें नातें, गणितातील गमतीजमती, युगायुगाची जुगलबंदी, नभात हसरे तारे (सहलेखक. डॅा. अजीत केंभावी आणी डॅा. मंगला नारळीकर) विज्ञान आणी वैज्ञानीक, विज्ञानगंगेची अवखळ वळणे, विज्ञानाची गरूडझेप, विश्रवाची रचना, विज्ञानाचें रचयीते, सर्याचा प्रकोप हीं तांणी बरयील्लीं कांय पुस्तकां.

पुरसकार[बदल]

1965त ताका पधभुषण पुरस्कार फावो जाला. 2004त ताका पधविभुषण पुरस्कार मेळळो. 2010त ताका महाराषट्र भुषण पुरस्कार मेळळो. हे भायर ताका भटनागर पुरस्कार आनी एमपी बिरला अशें पुरस्कारूय फावो जाल्यात.

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=डॅा_जयंत_नारलिकर&oldid=201336" चे कडल्यान परतून मेळयलें