तिताक पावलुचें पत्र

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search
Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Titak Pauluchem Potr
The first page of the epistle in Minuscule 699 gives its title as 'προς τιτον, "To Titus."

Titak Pauluchem Potr

तिताक पावलुचें पत्र[बदल]

Epistle to Titus


तिताक पावलुचें पत्र[बदल]

तीत, फ्रीक आवयबापायचो पूत, पावलू आनी बार्नाबासा बराबर तो जेरुसाल्याच पयले विश्व-सभेंत वानटो घेवंक घेल्लो (द.ई. २/१-३ पळे)

पावलू ह्या पत्रांत तिताक आपलो मगाचो पूत म्हणटा, कित्याक पावलू वर्वीं तो, जेजूक क्रिसत आनी सडवणार म्हण मानून घेवन, क्रिसती भावार्थाक जल्मा आयल्लो.

रमाक पिले पावटी बंदखणिंत आसचे आदीं. पावलून क्रेत जुंव्याक भेट केल्ली; पूण ती केदना जाली, हें सार्कें सांगुंक जायना. म्हणटच ती भेट आनी तशेंच हें पत्र पावलुचे पयले सुटके आनी ताच्या मर्णा मदें पडतात. पवित्र पुसतकाचे शासत्री चड करून पावलून तिमताक पयलें पत्र बरयल्या उपरांत, हें पत्र तिताक बरयलें म्हणटात, ६५व्या वो ६६व्या वर्सा. तिमताक एफेजांत आसताना फुडो करुंक पडलली तसलीच क्रेताची धार्मीक परिस्थिती आसली आनी देखून तिताचो वावर तिमताच्या वावरा सार्कच आल्सो.

थयंच्या लकाच्या सभावाक लागून, आनी खट्यो शिकवणो पसरलल्यो देखून, तिताचो वावर एकदं आवघड जालो. तिताक क्रेताक दवर्चे आदीं, पवित्र-सभा कश्यो मानडून हाडुंक आनी चलवंक जाय तें पावलून ताका सांगललें. गंवळियाचो वावर बरे भाशेन करुंक, पावलू ह्या पत्रांत ताका बुधी आनी उपदेस दिता.

ह्या पत्राची मानडावळ अशी :[बदल]

प्रसतावना : १ : १-४

पवित्र-सभेचे अधिकारी : १ : ५-१६

पवित्र-सभेच्या वेग-वेगळ्या जंयाचंचे कायदे : २ : १-१५

शिडकावणियो आनी उपदेस : ३ : १-११

संपादणी : ३ : १२-१५


पळेयात[बदल]

तिताक पावलुचें पत्र

Epistle_to_Titus

Sondorbh[बदल]


[1] [2]

  1. http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/index.cfm
  2. http://www.archgoadaman.org/bible/14