तिसऱ्याचे फेस्त

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search
Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Tisreamchem Fest


जायती धर्मीक फेस्ता जाता ताका धर्मीक नांवा आसनात जशें केळ्याचे फेस्त,पातोळ्याचे फेस्त,जायाची जात्रा ही जात्रा फूलाचेर आदारून आसा हें थंयच्या वाटाराचेर आदारून आसा.आता आमचे कडेन फेस्ताक जेवण वांटतात ताका लागून आमचे कडेन तिस-याचे फेस्त आसा.

फेस्त जावपी जागो आनी कपेल सोदपी लोक[बदल]

नेरूल गांवचे शीमेर कांदोली ह्या गांवात जाता.थंय एक पोरणी इगर्जे आसा जी फ्रासिस्कन पाद्रीनी सोदून काडल्या ते 1569 वर्सात.अशें मानतात की ही इगर्जे लोकाकडेन पयशें एकठाय करून आनी खाजगी दुडू घेवन बादला.फादर गोमस कातांव सागता की 1955 मेरेन नेरूल ह्या गांवात फकत चार कोपेला आशिल्ली.ह्या फादराच्या सांगण्यात रस्त्या कुशीचे कुरीस,खाजगी मनशाच्यान बादिल्ले कोपेल जे बिश्पाच्या परवागी नाशिल्ल्यान बादिल्ले आसले.तसलें एक कपेल म्हळ्यार सां आतोनीचे.पयलीच्या तेपार ल्हान आसलें आता लोकांनी तें आपल्या काजाराच्या वर्सा निमतान हे कपेल व्हड बादला.निमाणे हे 1992 वर्सा एक जोडप्यान आपल्या 25 वर्साच्या उमेदीन बादिल्ले.ह्या कपेलांत सां आतोनीची मुर्ती आसा आनी सेक्रेड हार्थ ऑफ जिजस आनी सेक्रेड हार्थ ऑफ मेरी.ह्या कोपेलाची एक पंरपरा आसा की लोकांक तिस-यो वाटपाची चाल आजून चलत आसा.

फेस्त केन्ना मनयतात[बदल]

हे फेस्त मे म्हयन्याच्या दुस-या आयताराक जातात.थंय कोपेलांत लार्दीन जाता हातूंत वाटो घेवपाक गांवचो लोक तशेंच हेर लोक येता. लार्दीनीक तिस-यो हे अजाप न्हय कारण लोक तिस-याची शाखोती आनी सांबाराचे वाटतात.[1]

तिस-या बरोबर किते वाटतात[बदल]

ह्या फेस्ताक सांबाराच्या तिस-या बरोबर आबो आनी पणस फेस्ताच्या मुखेल्याक दितात.गोंयची फेनी ह्या फेस्ताक दितात जाका जाय तांणे पिवचे.पूण हालीच्या तेपार ह्यो निमाण्यो वस्तू काडून उडयल्यात.

तिस-यो कित्याक[बदल]

नेरूल ह्या गांवांत न्हंयची देग आसा आनी ताका लागून तिस-यो हांगा खूब मेळटात नी सवाय मेळटात.सुरवातेक तिस-याची मात्रा चड लागनाशिल्ली कारण जो लोक लार्दीनीक येतालो तो थोडोच आसतालो.पूण जेन्ना ही परंपरा घट जाली तातूंत थंयचे रावपी लोक,तांची भुरगी,हेर लोक वचपाक लागले आनी हाचो परिणाम जे लोक कामाक लागून गांव सोडून गेले ते पासून ह्या फेस्ताक येवपाक लागले आनी तशेंच तांची काजार जाली चली आनी तांची फार्मील येताली.

दुसरी पंरपरा[बदल]

दुसरी पंरपरा म्हळ्यार तिस-यो करपाची पद्दत.त्या गांवाच्यो बायलो एक जावन करतात.ही एक परंपरा जी गोंयच्या समाजांतल्यान ना जाल्या. पयलीच्या तेपार रादपी नाशिल्ले.जेन्ना कसले फेस्त आसताले तेन्ना एक रांदपीन आसताली.ती घराकडेन येताली आनी कुजनातले काम पळयताली.मागीर दादले आनी चले ह्या कामाक जुळे.सगळे शेजारी कामाक आदार करपाक येताले.ती सगळी आपले सामान घेवन येताली जशें सुरी,कोयती आदि. ही पंरपरा फकत ह्या फेस्ता निमतान उरिल्ली पळोवक मेळटा.सांबाराचो मसालो करपाचे काम वाजेवणेंचे आनी हे करपाक चड दिस लागतात.आनी हे चड मसालेदार आसता.जर हो मसालो बरे तरेन साबाळो जाल्यार खूब दिस वा म्हयने उरता.

फेस्ताची लार्दीन[बदल]

लार्दीन पयलीच्या काळार लेतीन भाशेंत म्हणटाले.आता ती लार्दीन आमचे कोंकणी भाशेंत म्हणटात.जो लोक ते लार्दीनीक हाजीर आशिल्ले ताका पानांच्या धोण्यात घालून तिस-यो दिताले.ह्या गेल्या थोडया वर्सा भितर सांबांराच्यो तिस-यो करून सिल्वर फोयलाक घालून लोकांक वांटतात.

निश्कर्श[बदल]

जरी ह्या फेस्तातलो पानाच्या धोणो गेलो तरी आजून पासून लोक तिस-याचे फेस्त करतात.काळजाक खूशालकाय भोगता की थंयचे लोक जें थंय रावतात आनी जे कोण कामाक लागून थंयचे भायर सरल्यात तें आपले पांरपारीक फेस्त करपाक फूडे येतात.

संदर्भ[बदल]

  1. The Navhind Times
"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=तिसऱ्याचे_फेस्त&oldid=174564" चे कडल्यान परतून मेळयलें