दानयेल आचें पुस्तक

विकिपीडिया कडल्यान
देवनागरी
       

दानयेल आचें पुस्तक[बदल]

Book of Daniel

Shadrach, Meshach, and Abednego by Simeon Solomon, 1863.
Nebuchadnezzar's dream: the composite statue (France, 15th century).
Daniel refusing to eat at the King's table, early 1900s Bible illustration
Nebuchadnezzar's dream: the cut down tree (France, 15th century).
Daniel in the lions' den saved by Habakkuk (France, 15th century).
Engraving of Daniel's vision of the four beasts in chapter 7 by Matthäus Merian, 1630.

दानयेलाचें पुस्तक दोन भागांनीं वांटूं येता. पयलो भाग अवेस्वर १-८ मेरेन दुसरो भाग अवेस्वर ७-१२ मेरेन. पयलो भाग म्हळ्यार एक कथन.

१. दानयेल आनी ताचे तेग सांगाती नॅबूकादनेजजार राजाची सेवा करतात.

२. वरिष्ट मूर्ती विशीं नॅबूकादनेजजाराक सोपन पडता.

३. भांगाराचे मूर्तीची भजण आनी दानयेलाचे तेग इष्ट उज्याच्या खरणांत.

४. नॅबूकादनेजजार राजाचें पिशेपण

५. बेल्स्हाजार राजाचें जेवण

६. दानयेल शिंवांचे खणींत.

ह्या सगळ्या संकश्टां मदें दानयेल आनी ताचे सांगाती जैतिवंत जातात; आनी देवान तांकां सालवार केले तें पळेवन मूर्ती पुजा करतात ते देवाक वाखाण्तात. हें सगळें, नॅबूकादनेजजार, ताचो पुत बेल्स्हाजार आनी दारियुस हांचे राजवटके काळार बाबिलनयेंत घडता.

दुसऱ्या भागांत दानयेलाचें सोपन वर्णिलां.

७. चार जनावरां

८. मेंडरो आनी बोकडो

९. सत्तर सातळीं

१०-१२. व्हडलें दर्शण आनी खास्तीचो आनी शेवोटाचो काळ

हें सगळें बेल्स्हाजार, दारियुस आनी पॅर्सयेच्या सिरूस राजाचे राजवटे काळार बाबिलनयेंत घडलें.

ह्या पुस्तकाचो हावेस म्हळ्यार; आंत्यकूस ऑपिफानेस हाण्व्ंअ जुदेवांक पिडापीड दिली त्या समयार जुदेवांचो भावार्थ आनी भरवानसो सांबाळूंक. हेच परीं दानयेल आनी ताच्या सांगातयांक, समूर्त सोडून दिंवक ताळणी घातलोली (अव. १) आनी मूर्तींक भजूंक सांगललें (अव. ३ & ६). ते जैतिवंत जाले आनी तांकां पिडापीड दिताले ते खऱ्या देवाक वळकुंक पावले. पिडापीड दिता तो थोड्याच काळाक जैतिवंत जाता-सो दिसता पूण देवान नेमलोल्या वेलार फारिखपण दिंवक जाय, (८/१९; ११/३६) आनी शेवोटाचो काळ येतलो (८/१७; ११/४०) आनी पिडापीड दितल्याचो भस्म जातलो (८/२५; ११/४५). ह्या वरवीं दुकाचो आनी पातकाचो काळ सोंपून, देवाचें राज येतलें जंय 'मनषाचो पुत' सासणाच्या सासणांक राजवटकी चलयतलो (अव. ७). आक्ख्या पुस्तकांत देवाच्या राजाचो भरवानसो दाखयला (२/४४; ३/३३ (१००); ४/३१; ७/१४).

पळेइयात[बदल]

Book_of_Daniel

Books_of_the_Bible

Bible

संदर्भ[बदल]


[1]

  1. http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/index.cfm