ದಾನಿಯೆಲ್ ಆಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

ದಾನಿಯೆಲ್ ಆಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್[बदल]

Book of Daniel

Shadrach, Meshach, and Abednego by Simeon Solomon, 1863.
Nebuchadnezzar's dream: the composite statue (France, 15th century).
Daniel refusing to eat at the King's table, early 1900s Bible illustration
Nebuchadnezzar's dream: the cut down tree (France, 15th century).
Daniel in the lions' den saved by Habakkuk (France, 15th century).
Engraving of Daniel's vision of the four beasts in chapter 7 by Matthäus Merian, 1630.


ದಾನಿಯೆಲಾಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ದೋನ್ ಭಾಗಾಂನಿಂ ವಾಂಟುಂ ಯೆತಾ.


ಪಯ್ಲೊ ಭಾಗ್ ಅವೆಸ್ವರ್ 1-8 ಮೆರೆನ್

ದುಸ್ರೊ ಭಾಗ್ ಅವೆಸ್ವರ್ 7-12 ಮೆರೆನ್.


ಪಯ್ಲೊ ಭಾಗ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಕಥನ್.


1. ದಾನಿಯೆಲ್ ಆನಿ ತಾಚೆ ತೆಗ್ ಸಾಂಗಾತಿ ನೆಬುಕಾದನ್ಯ್ಜ್ಜಾರ್ ರಾಜಾಚಿ ಸೇವಾ ಕರ್ತಾತ್.

2. ವರಿಶ್ಟ್ ಮೂರ್ತಿ ವಿಶಿಂ ನೆಬುಕಾದನ್ಯ್ಜ್ಜಾರಾಕ್ ಸಪನ್ ಪಡ್ತಾ.

3. ಭಾಂಗಾರಾಚೆ ಮುರ್ತೀಚಿ ಭಜಣ್ ಆನಿ ದಾನಿಯೆಲಾಚೆ ತೆಗ್ ಇಶ್ಟ್ ಉಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ಖರ್ಣಾಂತ್.

4. ನೆಬುಕಾದನ್ಯ್ಜ್ಜಾರ್ ರಾಜಾಚೆಂ ಪಿಶೆಪಣ್

5. ಬೆಲ್ಸ್ಹಾಜಾರ್ ರಾಜಾಚೆಂ ಜೆವಣ್

6. ದಾನಿಯೆಲ್ ಶಿಂವಾಂಚೆ ಖಣೀಂತ್.

ಹ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಕಶ್ಟಾಂ ಮದೆಂ ದಾನಿಯೆಲ್ ಆನಿ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಿ ಜೈತಿವಂತ್ ಜಾತಾತ್; ಆನಿ ದೆವಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಾಲ್ವಾರ್ ಕೆಲೆ ತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಮೂರ್ತಿ ಪುಜಾ ಕರ್ತಾತ್ ತೆ ದೆವಾಕ್ ವಾಖಾಣತಾತ್. ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ, ನೆಬುಕಾದನ್ಯ್ಜ್ಜಾರ್, ತಾಚೊ ಪೂತ್ ಬೆಲ್ಸ್ಹಾಜಾರ್ ಆನಿ ದಾರ್ಯೂಸ್ ಹಾಂಚೆ ರಾಜ್‌ವಟ್ಕೆ ಕಾಳಾರ್ ಬಾಬೀಲಂಯೆಂತ್ ಘಡ್ತಾ.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ಭಾಗಾಂತ್ ದಾನಿಯೆಲಾಚೆಂ ಸಪನ್ ವರ್ಣಿಲಾಂ.

7. ಚಾರ್ ಜನಾವ್ ರಾಂ

8. ಮೆಂಡ್ರೊ ಆನಿ ಬೊಕ್ಡೊ

9. ಸತ್ತರ್ ಸಾತಳಿಂ

10-12. ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ದರ್ಶಣ್ ಆನಿ ಖಾಸ್ತೀಚೊ ಆನಿ ಶೆವಟಾಚೊ ಕಾಳ್


ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಬೆಲ್ಸ್ಹಾಜಾರ್, ದಾರ್ಯೂಸ್ ಆನಿ ಪೆರ್ಸ್ಯೆಚ್ಯಾ ಸಿರೂಸ್ ರಾಜಾಚೆ ರಾಜ್‌ವಟೆ ಕಾಳಾರ್ ಬಾಬೀಲಂಯೆಂತ್ ಘಡ್ಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಚೊ ಹಾವೆಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್; ಆಂತ್ಯಕೂಸ್ ಎಪೀಫಾನೆಸ್ ಹಾಂಣ್ವ್ಂ ಜುದೆವಾಂಕ್ ಪಿಡಾಪೀಡ್ ದಿಲಿ ತ್ಯಾ ಸಮಯಾರ್ ಜುದೆವಾಂಚೊ ಭಾವಾರ್ಥ್ ಆನಿ ಭರ್ವಾನ್ಸೊ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್. ಹೆಚ್ ಪರಿಂ ದಾನಿಯೆಲ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್, ಸಮೂರ್ತ್ ಸೊಡುನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತಾಳ್ಣಿ ಘಾತಲೊಲಿ (ಒವ್. 1) ಆನಿ ಮುರ್ತೀಂಕ್ ಭಜುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೊಲೆಂ (ಒವ್. 3 & 6). ತೆ ಜೈತಿವಂತ್ ಜಾಲೆ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ಪಿಡಾಪೀಡ್ ದಿತಾಲೆ ತೆ ಖರ್ಯಾ ದೆವಾಕ್ ವಳ್ಕುಂಕ್ ಪಾವ್ಲೆ. ಪಿಡಾಪೀಡ್ ದಿತಾ ತೊ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಕಾಳಾಕ್ ಜೈತಿವಂತ್ ಜಾತಾಯ್ಸೊ ದಿಸ್ತಾ ಪುಣ್ ದೆವಾನ್ ನೆಮ್ಲಲ್ಯಾ ವೆಲಾರ್ ಫಾರೀಖ್ಪಣ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್, (8/19; 11/36) ಆನಿ ಶೆವಟಾಚೊ ಕಾಳ್ ಯೆತಲೊ (8/17; 11/40) ಆನಿ ಪಿಡಾಪೀಡ್ ದಿತಲ್ಯಾಚೊ ಭಸ್ಂ ಜಾತಲೊ (8/25; 11/45). ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ದುಕಾಚೊ ಆನಿ ಪಾತ್ಕಾಚೊ ಕಾಳ್ ಸೊಂಪುನ್, ದೆವಾಚೆಂ ರಾಜ್ ಯೆತಲೆಂ ಜಂಯ್ 'ಮನ್ಶಾಚೊ ಪೂತ್' ಸಾಸ್ಣಾಚ್ಯಾ ಸಾಸ್ಣಾಕ್ ರಾಜ್‌ವಟ್ಕಿ ಚಲಯ್ತಲೊ (ಒವ್. 7). ಆಕ್'ಖ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ರಾಜಾಚೊ ಭರ್ವಾನ್ಸೊ ದಾಖಯ್ಲಾ (2/44; 3/33 (100); 4/31; 7/14).


ಪಳೆಇಯಾತ್[बदल]

Daniel achem Pustok

Book_of_Daniel

Devachem Utor - Povitr Pustok

Books_of_the_Bible

Bible


ಸಂದರ್ಭ್[बदल]


[1] [2] [3]

  1. http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/index.cfm
  2. http://www.archgoadaman.org/bible/14
  3. http://www.konkanibible.org/