देवचार परत येता वपार

विकिपीडिया कडल्यान
देवनागरी
       

देवचार परत येता वपार[बदल]

Devchar Porot Ieta Vopar - The Demon's Invasion ( Parable )

वपारिंचो हेतू[बदल]

तेदनां शिसांनीं लागीं सरुन ताका विचारलें: "वपारींनीं तांचे कडे कित्याक उलयताय?" ताणें परतीपाळ केलो: "कित्याक सर्गींच्या राज्याचे गूट वळखूंचें देणें तुमकां दिल्लें आसा; तांकां हेरांक ना. आसा तांकां देव आनींक-उय दितलो आनी तांचें माप भरन अत्तलें; पूण ना तांकां, आसा तें पोरयान तांचे कडलें देव काडून घेतलो. देखून हांव वपारींनीं तांचे कडे उलयतां, कित्याक पळेवन-उय तांकां दिसना, आनी आयकुन-उय तांकां आयकना आनी समजयी ना."

इजायासान अशें आदींच सांगललें तें तांचे सवें पाळोन येता:

"आयकुन-आयकून तुमकां काय, समजचें ना; पळेवन-पळेवन तुमकां काय दिसचें ना. कित्याक ह्या लकाचें काळीज जोड-निबर जालां, तांचे कान भेरे जाल्यात, तांचे दोळे धांपलले आसात; ना तर दोळयांनीं तांकां दिसूंक लागतलें, कानांनीं तांकां सारकें आयकुंक मेळतलें, मनान तांकां समजतलें, आनी, तीं परतून येवन, हांव तांकां बरीं करीन ."

देवचार परत येता वपार[बदल]

पवित्र पुसतक ː लुकास ११:१५-२६ (मार्क ३:२४-२७; मातेव १२:२९)

२४ म्हेळो आत्मो मनशा वेलो भायर सरतोच, सुक्या सोड्यार विसव सोदीत भोंवता, आनी ताका विसव मेळोना जावन म्हणटा: हांव भायर सोरलोलों त्या म्हज्या घरा भितर हांव परत रिगतलों. २५ आनी थय ये जाल्यार, तें झाडललें आनी नेटयल्लें ताका मेळता. २६ तेदनां तो वचून आपणा-वन अदिक नश्टे आनिंक सात आत्मे आपणा बराबर घेवन येता; आनी भितर रिगून, थय ते आपलें ठीकाण करतात; आनी त्या मनशाची मागिरली दशा ताचे आदले गती परस पाश्ट जाता.

“वपारिंनीं उलयतलं, संवसार रचलल्याक गुपीत आसललेो वसतू उक्तेो कर्तलं”, हें प्रवादियाचें उतर अशें खरें जालें. (मातेव १३:३५)

पळेइयात न्याळ[बदल]

The Demon's Invasion, Commentary & Meditation

भायळो आधार आनी गुंतन्नी[बदल]

संदर्भ[बदल]

[1] [2]

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Parables_of_Jesus
  2. http://www.rc.net/wcc/readings/parables.htm