ದೆವ್ಚಾರ್ ಪರತ್ ಯೆತಾ ವಪಾರ್

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

ದೆವ್ಚಾರ್ ಪರತ್ ಯೆತಾ ವಪಾರ್[बदल]

Devchar Porot Ieta Vopar - The Demon's Invasion ( Parable )

ವಪಾರಿಂಚೊ ಹೆತು[बदल]

ತೆದ್ನಾಂ ಶಿಸಾಂನಿಂ ಲಾಗಿಂ ಸರುನ್ ತಾಕಾ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ: “ವಪಾರಿಂನಿಂ ತಾಂಚ್ê ಕಡೆ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉಲಯ್ತಾಯ್?” ತಾಣೆಂ ಪರ್ತಿಪಾಳ್ ಕೆಲೊ: “ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸರ್ಗಿಂಚ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಚೆ ಗುಟ್ ವಳ್ಖುಂಚೆಂ ದೆಣೆಂ ತುಂಕಾಂ ದಿಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ; ತಾಂಕಾಂ ಹೆರಾಂಕ್ ನಾ. ಆಸಾ ತಾಂಕಾಂ ದೆವ್ ಆನಿಂಕ್-ಉಯ್ ದಿತಲೊ ಆನಿ ತಾಂಚೆಂ ಮಾಪ್ ಭರನ್ òತ್ತಲೆಂ; ಪುಣ್ ನಾ ತಾಂಕಾಂ, ಆಸಾ ತೆಂ ಪರಿಯಾನ್ ತಾಂಚ್ê ಕಡ್ಲೆಂ ದೆವ್ ಕಾಡುನ್ ಘೆತಲೊ. ದೆಖುನ್ ಹಾಂವ್ ವಪಾರಿಂನಿಂ ತಾಂಚ್ê ಕಡೆ ಉಲಯ್ತಾಂ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್-ಉಯ್ ತಾಂಕಾಂ ದಿಸನಾ, ಆನಿ ಆಯ್ಕುನ್-ಉಯ್ ತಾಂಕಾಂ ಆಯ್ಕನಾ ಆನಿ ಸಂಜೊಯ್ ನಾ.

ಇಜಾಯ್ಾಸಾನ್ ಅಶೆಂ ಆದಿಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಲಲೆಂ ತೆಂ ತಾಂಚ್ê ಸವೆಂ ಪಾಳನ್ ಯೆತಾ:


‘ಆಯ್ಕುನ್-ಆಯ್ಕುನ್ ತುಂಕಾಂ ಕಾಂಯ್, ಸಂಜಚೆಂ ನಾ; ಪಳೆವ್ನ್-ಪಳೆವ್ನ್ ತುಂಕಾಂ ಕಾಂಯ್ ದಿಸ್ಚೆಂ ನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಲಕಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಜಡ್-ನಿಬರ್ ಜಾಲಾಂ, ತಾಂಚೆ ಕಾನ್ ಭೆರೆ ಜಾಲ್ಯಾತ್, ತಾಂಚೆ ದಳೆ ಧಾಂಪ್ಲಲೆ ಆಸಾತ್; ನಾ ತೊರ್ ದಳ್ಯಾಂನಿಂ ತಾಂಕಾಂ ದಿಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ತಲೆಂ, ಕಾನಾಂನಿಂ ತಾಂಕಾಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಲೆಂ, ಮನಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಂಜತಲೆಂ, ಆನಿ, ತಿಂ ಮ್ಹಜ್ê-ಶಿಂ ಪರ್ತುನ್ ಯೆವ್ನ್, ಹಾಂವ್ ತಾಂಕಾಂ ಬರಿಂ ಕರಿನ್ .'’

ದೆವ್ಚಾರ್ ಪರತ್ ಯೆತಾ ವಪಾರ್[बदल]

ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕ್ ː ಲುಕಾಸ್ 11:15-26 (ಮಾರ್ಕ್ 3:24-27; ಮಾತೆವ್ 12:29)


24 ಮ್ಹೆಳೊ ಆತ್ಮೊ ಮನ್’ಶಾ ವೆಲೊ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ತೊಚ್, ಸುಕ್ಯಾ ಸಡ್ಯಾರ್ ವಿಸೊವ್ ಸೊದಿತ್ ಭಂವ್ತಾ, ಆನಿ ತಾಕಾ ವಿಸೊವ್ ಮೆಳನಾ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಣ್ಟಾ: ‘ಹಾಂವ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲಲಂ ತ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘರಾ ಭಿತೊರ್ ಹಾಂವ್ ಪರತ್ ರಿಗ್ತಲಂ.’ 25 ಆನಿ ಥೊಂಿ ಯೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತೆಂ ಝಾಡ್ಲಲೆಂ ಆನಿ ನೆಟಯ್ಲ್’ಲೆಂ ತಾಕಾ ಮೆಳ್ತಾ. 26 ತೆದ್ನಾಂ ತೊ ವಚುನ್ ಆಪ್ಣಾವೊನ್ ಅದಿಕ್ ನಶ್ಟೆ ಆನಿಂಕ್ ಸಾತ್ ಆತ್ಮೆ ಆಪ್ಣಾ ಬರಾಬೊರ್ ಘೆವ್ನ್ ಯೆತಾ; ಆನಿ ಭಿತೊರ್ ರಿಗುನ್, ಥೊಂಿ ತೆ ಆಪ್ಲೆಂ ಠಿಕಾಣ್ ಕರ್ತಾತ್; ಆನಿ ತ್ಯಾ ಮನ್’ಶಾಚಿ ಮಾಗಿರ್ಲಿ ದಶಾ ತಾಚ್ê ಆದ್ಲ್ê ಗತಿ ಪರಸ್ ಪಾಶ್ಟ್ ಜಾತಾ.


“ವಪಾರಿಂನಿಂ ಉಲಯ್ತಲಂ, ಸಂವ್ಸಾರ್ ರಚ್ಲಲ್ಯಾಕ್ ಗುಪಿತ್ ಆಸ್ಲಲೆೊ ವಸ್ತು ಉಕ್ತೆೊ ಕರ್ತಲಂ”, ಹೆಂ ಪ್ರವಾದಿಯಾಚೆಂ ಉತರ್ ಅಶೆಂ ಖರೆಂ ಜಾಲೆಂ. (ಮಾತೆವ್ 13:35)

Polleiat Niall[बदल]

The Demon's Invasion, Commentary & Meditation

Bhaillo Adhar ani Guntn'ni[बदल]

  • Another list, slightly different and only of the synoptic Gospels

Sondorbh[बदल]


[1] [2]

[3]

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Parables_of_Jesus
  2. http://www.archgoadaman.org/bible/14
  3. http://www.rc.net/wcc/readings/parables.htm