नेायसभेचे वाटेर कबलात वपार

विकिपीडिया कडल्यान
देवनागरी
     

नेायसभेचे वाटेर कबलात वपार[बदल]

Neaisobheche Vatter Koblat Vopar - The Defendant ( Parable )

वपारिंचो हेतू[बदल]

तेदनां शिसांनीं लागीं सरुन ताका विचारलें: "वपारींनीं तांचे कडे कित्याक उलयताय?" ताणें परतीपाळ केलो: "कित्याक सर्गींच्या राज्याचे गूट वळखूंचें देणें तुमकां दिल्लें आसा; तांकां हेरांक ना. आसा तांकां देव आनींक-उय दितलो आनी तांचें माप भरन अत्तलें; पूण ना तांकां, आसा तें पोरयान तांचे कडलें देव काडून घेतलो. देखून हांव वपारींनीं तांचे कडे उलयतां, कित्याक पळेवन-उय तांकां दिसना, आनी आयकुन-उय तांकां आयकना आनी समजयी ना."

इजायासान अशें आदींच सांगललें तें तांचे सवें पाळोन येता:

"आयकुन-आयकून तुमकां काय, समजचें ना; पळेवन-पळेवन तुमकां काय दिसचें ना. कित्याक ह्या लकाचें काळीज जोड-निबर जालां, तांचे कान भेरे जाल्यात, तांचे दोळे धांपलले आसात; ना तर दोळयांनीं तांकां दिसूंक लागतलें, कानांनीं तांकां सारकें आयकुंक मेळतलें, मनान तांकां समजतलें, आनी, तीं परतून येवन, हांव तांकां बरीं करीन ."

नेायसभेचे वाटेर कबलात वपार[बदल]

पवित्र पुसतक ː मातेव ५ ː २०-२६ ( लुकास १२ ː ५८फ)

२० देखून हांव तुंकां सांग्तां: "देवाक मान’ता तें करुंक शासत्रियां आनी फारिजेवां परस तुमी अदीक राजी नांत जाल्यार, सर्गिंच्या राज्यांत तुमी भितोर सर्चिंच नांत. २१ ‘जिवेशीं मारूं नयê’, पुर्वजांक अशें सांगललें म्हण तुमी आयकलां; आनी जिवेशीं मार्तीत तांचेर नेायसभेचें खासतिचें फर्मण पडतलें. २२ तोर हांव तुंकां सांग्तां: कण-ऊय आपल्या पेल्याचेर राग धोर्ता जाल्यार, ताचेर खासतिचें फर्मण पडतलें; कण-ऊय आपल्या पेल्याक ‘तूं गळियो!’ म्हणतीत जाल्यार, ताचेर म्हाधरंसभेचें ब खासतिचें फर्मण पडतलें; आनी कण-ऊय ताका ‘तूं देवधोरं नासललो!’ म्हणतीत जाल्यार, उज्याच्या येंकनडाची खासत ताका फावो जातली. २३ म्हणटोच, तुजें दान वेदिशीं घेवन येताय जाल्यार, आनी तुज्या पेल्या आड कितेंय आसा म्हण तुका थोंी उगडास जायत जाल्यार, २४ थोंिसरूच वेदी मुखार तुजें दान तशेंच सोड आनी पयलीं वचून तुज्या पेल्या लागीं संधान कोर; मागीर पर्तून ये आनी तुजें दान भेटय. २५ तुज्या वादिया लागीं उपरासललो तनटो ताचê बराबोर वाटेर आसतानांच बरê भाशेन संपय; ना जाल्यार तो तुका नितिदाराच्या हातांत दितीत बी, आनी नितिदार तुका चवकिदाराच्या ताब्यांत घालून बंदखणिंत उडयत. २६ हांव तुका खरेंच सांग्तां: तुजो निमाणो पाव-आस’सारियोन तुंवें फारीक करिसोर थोंिसरली तुका सुटका मेळचीच ना."

“वपारिंनीं उलयतलं, संवसार रचलल्याक गुपीत आसललेो वसतू उक्तेो कर्तलं”, हें प्रवादियाचें उतर अशें खरें जालें. (मातेव १३:३५)

पळेइयात न्याळ[बदल]

Why do you not know how to interpret the present time?, Commentary & Meditation

भायळो आधार आनी गुंतन्नी[बदल]

संदर्भ[बदल]

[1] [2]

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Parables_of_Jesus
  2. http://www.rc.net/wcc/readings/parables.htm