मजकूराशीं उडकी मार

फुगांव

विकिपीडिया कडल्यान
A boy presenting with the characteristic blisters of chickenpox

फुगांव एक वश्याचो रोग. हो व्हायरस उस्वासावांगडा आंगांत भितरसरता. रोगाच्या अंगार फोड येमेरेन, खवळ्यो झडसर तो रोगी हो रोग म्हऱ्यांतल्या मनशाकदिवंक शकता. ह्या दुयेसाचो काळ (Incubation period) 10-12 दीस आसता. हें दुयेस चडशें शिंयांच्या दिसांनी जाता. पूण शारांनी हे दुयेंस वर्सूय भर दिसता. हें दुयेंस चडशें भुरग्यांकूच जाता. पूण 5 टक्के रोगी 15 वर्सा वयले पिरायेचे आसतात. हें दुयेंस धामीचें. फुगांव चड करुन कातीर आनी Muccos Membranes हांचेर येतात. सुर्वेक एक ते दोनदीस जोर येता आनी मागीर आंगार उदकाचे फोड येतात. हे फोड सबंद धडाचेर चड प्रमाणांत आसतात आनी भुजांपसून कोंपरामेरेन तशेंच जांगडांचेर, धोंपरामेरेन ह्या फोडांचे प्रमाण उणेंआसता. हे फोड कातीचेर वयले वयर आसतात. ते थोड्याच दिसां भितर सुकतात आनी मागीर तांच्यो खवळ्यो सुट्टात. पूण कातीचेर कसल्योच मावो उरनात. हे फोड एकाच वेळार, एकाचजाग्यार तरेतरेचे आसूंक शकतात. देखून ह्या पुळेराक polymorphic पुळेर अशें म्हणटात.

फुगांवाचे प्रकार[बदल]

  1. तांबडे फुगांव (Haemorrhagic Varicella) - हातूंत फुगांवाच्या फोडाभितर रगतस्त्राव जाल्ल्या कारणान ते तांबडे दिसतात. जोर चड म्हळ्यार 104 ते 105 फऍ. आसता आनी रोगी मरुन लेगीत शकता.
  2. जाण्टेपणांतले फुगांव - जाण्टेपणांत फुगांव आयल्यार फुसफुसांत वेगळेच तरेची थंडी भरुन Pneumonia जावं येता.
  3. नवजात भुरग्याचे फुगांव - जल्माक येतनाच भुरग्याक जेन्ना फुगांव येतात, तेन्ना ताका Varicella Neonatarium अशें म्हणटात.

रोगाचे निदान तीन तरांनी करतात -

  1. हें दुयेंस लक्षणां वयल्यान आनी कातीचो पुळेर येवपाचे धर्तेवयल्यान रोखडेंच वळखूंक येता.
  2. फुगांवाच्या फोडांतले उदक तपासल्यार तातूंत Varicella व्हायरस मेळटात.
  3. फुगांव आयिल्ल्या दुयेंतीच्या रगतांत फुगांव येतकच जी खाज सुट्टा, तिचेर उपाय म्हूणून फोड आयिल्ल्या भागाचेर दुगदुगीत उदकाच्यो घड्यो घालतात. फोडाचे Infection जावचें न्हय म्हणून प्रतिजैव (antibodies) वखदांचो वापर करतात. हें दुयेंस जावचें न्हय म्हणून खाशेले तरेचें Varicella Immunoglobin चें इंजक्शनवापरांत आसा. तशेंच Varicella Zoster Immunoglobin हेंय घेतात. वापरांत आसा. तशेंच यकृताचेर वायट परिणाम जांव येतात.

फुगांव हो रोग देवीच्या रोगापासून वेगळो कसो आसता हें पटोवपाखातीर कातीचो पुळेरबारकायेन तपासतात. देवीच्या पुळेराचो फोड चडशे तोंडार आनी हातापांयेचेर येतात. देवीच्या पुळेराचो फोड चडशे तोंडार आनी हातापांयेचेर येतात. जाल्यार फुगावाचो फोड पोटार आनी फाटीर चड येतात. नपूण हातापांयाचेर सामके उणेयेतात. पूण हातापांयाचेर सामके उणेयेतात. देवीचो पुळेर एकेच तरेचो आसता म्हळ्यार तांबड्योच पुळ्यो वा फोड आयल्यारयेतात. कांयकडेन उदकाचे फोड येतात जाका Polymorphic Rash अशें म्हणटातदेवीचे फोड मदीं मदीं ओले उरतात. जाल्यार फुगावाचे फोड मदीं पयली सुकतात. देवी आयिल्ल्या रोग्याच्या तोंडार खोल मावो उरतात, तशो मावो फुगांव आयल्यार उरनात.

भारतांत ह्या रोगाचें प्रमाण चड करुन शिंयाच्या दिसांनी आसता. जानेवारी ते मे म्हयन्यांत दुयेंस चड प्रमाणां जाता. गोंयात 1967त घेतिल्ल्या सर्वेक्षणाप्रमाण दर एक लाखलोकां फाटल्यान 234 रोगी सांपडले आनी फुगांवांक लागून मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो धा हजार दुयेतीफाटल्यान 9.9 इतलो आशिल्लो.

संदर्भ[बदल]

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=फुगांव&oldid=201671" चे कडल्यान परतून मेळयलें