मजकूराशीं उडकी मार

मार्कू पर्माणें जेजू क्रिसताचें शुभवर्तमान

विकिपीडिया कडल्यान
देवनागरी
       

मार्कू पर्माणें जेजू क्रिसताचें शुभवर्तमान[बदल]

Gospel of Mark

Mantegna's St. Mark
The two-source hypothesis: Most scholars agree that Mark was the first of the gospels to be composed, and that the authors of Matthew and Luke used it plus a second document called the Q source when composing their own gospels
Mark the Evangelist, 16th-century Russian icon
Archaic mark session

मार्कू पर्माणें जेजू क्रिसताचें शुभवर्तमान[बदल]

दुस्रें शुभवर्तमान मार्कून बरयलें. नव्या करारांत ताका खूब पावटी “जुांव मार्कू” म्हणटात. ताका आनी ताचे आवयक पुर्विले पवित्र-सभेंत व्हड मान आल्सो. जेरुसाल्यांत तांचें घर आसलें आनी थयचीं क्रिसतांव भावभयण आपल्या जमातिंक त्या घरांत एकठाय जातालीं. पावलून आनी बार्नाबासान सिपरूस जुंव्यार धरंपर्गटणेची भंवडी केली तेदना, मार्कू तांच्या भागा आल्सो. रमाक आसताना, ६०व्या वर्सा, क्रिसतांव जाल्ल्या लकाक मार्कून ग्रीक भाशेन आपलें शुभवर्तमान बरयलें. पयलीं थावन क्रिसती लकान मानून घेतलां त्या पर्माणें, पेद्रुची शिकवण बरवन दवर म्हण रंकारांनीं मार्कू कडें मागललें.

मार्कुचो हेतू म्हळ्यार जेजू आंचो सडवणार आनी देवाचो पूत म्हण दाखवंक. ह्या कारणा पासत मार्कू जेजुच्या प्रवचना परस ताच्या अचरियांची अदीक खबर कर्ता. पूण थड्यो घडणियो दिता त्यो इतले बारिक्साणीन दिता, की त्यो ताणें खाशा पळेल्योश्यो दिसतात. ताची भास सार्की संपी, पूण सबीत आनी खतखतीत.

ताचो मुखेल विशय म्हळ्यार खुर्सार मारललो सडवणार. एके वाटेन, जेजू देवाचो पूत म्हण खूद बाप, देवचार आनी मनशां परियान ताके गवाय दितात; आनी जेजू आपुणूच विस्मितां करूं. देवचार काडून, आपणाक पात्कां भगसुंची पद्वी आसा म्हण दाखवन, आदी, हें सत रुजू कर्ता. पूण, दुस्रे वाटेन, जुदेव लक जेजू देवाचो पूत म्हण संपेपणीं मानून घेना, जुदेवांचे अधिकारी ताचे दुस्मान जातात, ताचे शीस लेगून ताका संजनांत; ताचेर विरध इतलो चडता की ताका नांच करुंक चड-चड लजेची आनी वळवळ्यांची शिक्षा ताका रमी सर्कारा कडची मागून घेतात : ताका खुर्सार मार्तात.

हें सगळें देवाचे गुडार्त येवजणे पर्माणें घडलें आनी देवानूच जेजूक पुनर्जिवंत करून आपणें नेंलल्या क्रिसत-सडवणाराक व्हडलें जयत दिलें म्हण मार्कू आपल्या शुुभवर्तमानांत सांग्ता.

ह्या शुभवर्तमानाची मानडावळ अशी आसा[बदल]

शुभवर्तमानाची सुर्वात : १ ; १-१३

गालिलेइयांत जेजुचो भवशीक वावर : १ : १४-९:५०

गालिलेइयांत थावन जेरुसाल्याक : १० : १-५२

जेजुचें निमाणें सातळें : ११: १-१५:४७

जेजुचें पुनर्जिवंत्पण : १६ : १-८

जेजुचीं दर्शनां आनीस अर्ग-प्रवेस : १६ : ९-२०

पळेइयात[बदल]

Gospel_of_Mark

संदर्भ[बदल]


[1]

  1. http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/index.cfm