ಮಾರ್ಕು ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆಂ ಶುಭ್ವರ್ತಮಾನ್

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

ಮಾರ್ಕು ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆಂ ಶುಭ್ವರ್ತಮಾನ್[बदल]

Gospel of Mark

Mantegna's St. Mark
The two-source hypothesis: Most scholars agree that Mark was the first of the gospels to be composed, and that the authors of Matthew and Luke used it plus a second document called the Q source when composing their own gospels
Mark the Evangelist, 16th-century Russian icon
Archaic mark session

ಮಾರ್ಕು ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆಂ ಶುಭ್ವರ್ತಮಾನ್[बदल]

ದುಸ್ರೆಂ ಶುಭ್ವರ್ತಮಾನ್ ಮಾರ್ಕುನ್ ಬರಯ್ಲೆಂ. ನವ್ಯಾ ಕರಾರಾಂತ್ ತಾಕಾ ಖುಬ್ ಪಾವ್ಟಿ “ಜುಾಂವ್ ಮಾರ್ಕು” ಮ್ಹಣ್ಟಾತ್. ತಾಕಾ ಆನಿ ತಾಚೆ ಆವಯ್ಕ್ ಪುರ್ವಿಲೆ ಪವಿತ್ರ್-ಸಭೆಂತ್ ವ್ಹಡ್ ಮಾನ್ ಆಲ್ಸೊ. ಜೆರುಸಾಲ್ಯಾಂತ್ ತಾಂಚೆಂ ಘರ್ ಆಸ್ಲೆಂ ಆನಿ ಥಯ್ಚಿಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಭಾವ್ಭಯ್ಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಮಾತಿಂಕ್ ತ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಎಕ್ಠಾಯ್ ಜಾತಾಲಿಂ. ಪಾವ್ಲುನ್ ಆನಿ ಬಾರ್ನಾಬಾಸಾನ್ ಸಿಪ್ರುಸ್ ಜುಂವ್ಯಾರ್ ಧರಂಪರ್ಗಟ್ಣೆಚಿ ಭಂವ್ಡಿ ಕೆಲಿ ತೆದ್ನಾ, ಮಾರ್ಕು ತಾಂಚ್ಯಾ ಭಾಗಾ ಆಲ್ಸೊ. ರಮಾಕ್ ಆಸ್ತಾನಾ, 60ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಲಕಾಕ್ ಮಾರ್ಕುನ್ ಗ್ರಿಕ್ ಭಾಶೆನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಶುಭ್ವರ್ತಮಾನ್ ಬರಯ್ಲೆಂ. ಪಯ್ಲಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಲಕಾನ್ ಮಾನುನ್ ಘೆತ್ಲಾಂ ತ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ, ಪೆದ್ರುಚಿ ಶಿಕವ್ಣ್ ಬರವ್ನ್ ದವರ್ ಮ್ಹಣ್ ರಂಕಾರಾಂನಿಂ ಮಾರ್ಕು ಕಡೆಂ ಮಾಗ್ಲಲೆಂ.

ಮಾರ್ಕುಚೊ ಹೆತು ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜೆಜು ಆಂಚೊ ಸಡ್ವಣಾರ್ ಆನಿ ದೆವಾಚೊ ಪುತ್ ಮ್ಹಣ್ ದಾಖವಂಕ್. ಹ್ಯಾ ಕಾರಣಾ ಪಾಸತ್ ಮಾರ್ಕು ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಪ್ರವಚನಾ ಪರಸ್ ತಾಚ್ಯಾ ಅಚರಿಯಾಂಚಿ ಅದಿಕ್ ಖಬರ್ ಕರ್ತಾ. ಪುಣ್ ಥಡ್ಯೊ ಘಡ್ಣಿಯೊ ದಿತಾ ತ್ಯೊ ಇತ್ಲೆ ಬಾರಿಕ್ಸಾಣಿನ್ ದಿತಾ, ಕಿ ತ್ಯೊ ತಾಣೆಂ ಖಾಶಾ ಪಳೆಲ್ಯೊಶ್ಯೊ ದಿಸ್ತಾತ್. ತಾಚಿ ಭಾಸ್ ಸಾರ್ಕಿ ಸಂಪಿ, ಪುಣ್ ಸಬಿತ್ ಆನಿ ಖತ್ಖತಿತ್.

ತಾಚೊ ಮುಖೆಲ್ ವಿಶಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಖುರ್ಸಾರ್ ಮಾರ್ಲಲೊ ಸಡ್ವಣಾರ್. ಎಕೆ ವಾಟೆನ್, ಜೆಜು ದೆವಾಚೊ ಪುತ್ ಮ್ಹಣ್ ಖುದ್ ಬಾಪ್, ದೆವ್ಚಾರ್ ಆನಿ ಮನ್ಶಾಂ ಪರಿಯಾನ್ ತಾಕೆ ಗವಾಯ್ ದಿತಾತ್; ಆನಿ ಜೆಜು ಆಪುಣುಚ್ ವಿಸ್ಮಿತಾಂ ಕರುಂ. ದೆವ್ಚಾರ್ ಕಾಡುನ್, ಆಪ್ಣಾಕ್ ಪಾತ್ಕಾಂ ಭಗ್ಸುಂಚಿ ಪದ್ವಿ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ದಾಖವ್ನ್, ಆದಿ, ಹೆಂ ಸತ್ ರುಜು ಕರ್ತಾ. ಪುಣ್, ದುಸ್ರೆ ವಾಟೆನ್, ಜುದೆವ್ ಲಕ್ ಜೆಜು ದೆವಾಚೊ ಪುತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಂಪೆಪಣಿಂ ಮಾನುನ್ ಘೆನಾ, ಜುದೆವಾಂಚೆ ಅಧಿಕಾರಿ ತಾಚೆ ದುಸ್ಮಾನ್ ಜಾತಾತ್, ತಾಚೆ ಶಿಸ್ ಲೆಗುನ್ ತಾಕಾ ಸಂಜನಾಂತ್; ತಾಚೆರ್ ವಿರಧ್ ಇತ್ಲೊ ಚಡ್ತಾ ಕಿ ತಾಕಾ ನಾಂಚ್ ಕರುಂಕ್ ಚಡ್-ಚಡ್ ಲಜೆಚಿ ಆನಿ ವಳ್ವಳ್ಯಾಂಚಿ ಶಿಕ್ಶಾ ತಾಕಾ ರಮಿ ಸರ್ಕಾರಾ ಕಡ್ಚಿ ಮಾಗುನ್ ಘೆತಾತ್ : ತಾಕಾ ಖುರ್ಸಾರ್ ಮಾರ್ತಾತ್.

ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ದೆವಾಚೆ ಗುಡಾರ್ತ್ ಯೆವ್ಜಣೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಘಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ದೆವಾನುಚ್ ಜೆಜುಕ್ ಪುನರ್ಜಿವಂತ್ ಕರುನ್ ಆಪ್ಣೆಂ ನೆಂಲಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತ್-ಸಡ್ವಣಾರಾಕ್ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಜಯ್ತ್ ದಿಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮಾರ್ಕು ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶುುಭ್ವರ್ತಮಾನಾಂತ್ ಸಾಂಗ್ತಾ.

ಹ್ಯಾ ಶುಭ್ವರ್ತಮಾನಾಚಿ ಮಾನ್ಡಾವಳ್ ಅಶಿ ಆಸಾ :

ಶುಭ್ವರ್ತಮಾನಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ : 1 ; 1-13 ಗಾಲಿಲೆಇಯಾಂತ್ ಜೆಜುಚೊ ಭವ್ಶಿಕ್ ವಾವ್ರ್ : 1 : 14-9:50 ಗಾಲಿಲೆಇಯಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಜೆರುಸಾಲ್ಯಾಕ್ : 10 : 1-52 ಜೆಜುಚೆಂ ನಿಮಾಣೆಂ ಸಾತಳೆಂ : 11: 1-15:47 ಜೆಜುಚೆಂ ಪುನರ್ಜಿವಂತ್ಪಣ್ : 16 : 1-8 ಜೆಜುಚಿಂ ದರ್ಶನಾಂ ಆನಿಸ್ ಅರ್ಗ್-ಪ್ರವೆಸ್ : 16 : 9-20


ಪಳೆಇಯಾತ್[बदल]

Marku Pormannem Jezu Kristachem Xubhvortoman

Gospel_of_Mark

Devachem Utor - Povitr Pustok

Books_of_the_Bible

Bible

Sondorbh[बदल]


[1] [2]

  1. http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/index.cfm
  2. http://www.archgoadaman.org/bible/14