म्हण्ण्यो आचें पुस्तक

विकिपीडिया कडल्यान
देवनागरी
       

म्हण्ण्यो आचें पुस्तक[बदल]

Book of Proverbs

Dore Solomon Proverbs
Excerpt from Proverbs 3 displayed at Portland International Jetport in Portland, Maine
Scroll of the Book of Proverbs

ह्या पुस्तकांत म्हण्ण्यो मेळतात, जी जाणवाय परजे मदें आसली, ती आपले फुडले पिळगेक एक बापूय आपल्या पुताक कसो दिता. ही पर्जेची जाणवाय म्हण्ण्यांच्या (हेबरेव भाशेन मासहाल) रुपान थंयसोर एकठांय केल्या.

ह्या पुस्तकांत दोन मुखेल सलमन पात्शायच्या म्हण्ण्याचे जमे एकठायल्यात, आनी उपरांत हेर जाणारांचे, आनी आगुर आनी लेंउयेल राजाचे स्लोक दिल्यात. शेवटीं एक कविता आसा, ती सुगुणी अस्तरेची वाखाण्णी करता, आनी लिपयेच्या अक्षरांनीं विणलली आसा (आल्पहाबेतिचाल पोयें).

म्हण्ण्यो साध्या-सुद्या लोकाक शिकोवण दिता, अक'कल नासललयांचें आयकना जांवच्याज शिटकावणी दिता, पुण जाणारांची बुध्द मानून, एक सुगुणी, प्रमाणीक जिवीत व्हरूंक, देव-भिरांतीन आनी भक्तीन, देवाक रेस्पेत-मान दिंवक, उलो मारता. खरी-नीज जाणवाय-भक्ती हीच. मनशाळ अणभवान आनी भावणांनीं त्यो भरल्यात, त्याच बराबर, खरें-नीज सुच आनी देयविक दारजणें मेळचे खातीर, धारमीक प्रभाव थंयसोर मेळता. हे परीं सुच सोदून, टिके-टीके उंच धारमीक पांवड्यार, देवाच्या उजवाडान, लोक पावतलो.

ह्या पुस्तकांत संवस्कृताय मेळता, ती सलमन राजाच्या काळार थावन ( धावया शेंकड्यान क्रिस्ताच्या युगा आदीं) तें पांचव्या-सव्या शेंकड्या पोरयान, एक इसरायेलाचे जाणवायेचो ठेव कसो उरला.

पळेइयात[बदल]

Book_of_Proverbs

Books_of_the_Bible

Bible

संदर्भ[बदल]


[1]

  1. http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/index.cfm