ಮ್ಹಣ್ಣ್ಯೊ ಆಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್

विकिपीडिया कडल्यान
   
ಕನ್ನಡ್
   

Book of Proverbs[बदल]

Dore Solomon Proverbs
Excerpt from Proverbs 3 displayed at Portland International Jetport in Portland, Maine
Scroll of the Book of Proverbs

ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ಣ್ಯೊ ಮೆಳ್ತಾತ್, ಜಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಪರ್ಜೆ ಮದೆಂ ಆಸ್ಲಿ, ತಿ ಆಪ್ಲೆ ಫುಡ್ಲೆ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಏಕ್ ಬಾಪುಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಕಸೊ ದಿತಾ. ಹಿ ಪರ್ಜೆಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ಣ್ಯಾಂಚ್ಯಾ (ಹೆಬ್ರೆವ್ ಭಾಶೆನ್ ಮಾಸ್ಹಾಲ್) ರೂಪಾನ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಎಕ್ಠಾಂಯ್ ಕೆಲ್ಯಾ.

ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ದೋನ್ ಮುಖೆಲ್ ಸಲಮನ್ ಪಾತ್ಶಾಯ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ಣ್ಯಾಚೆ ಜಮೆ ಎಕ್ಠಾಯ್ಲ್ಯಾತ್, ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹೆರ್ ಜಾಣಾರಾಂಚೆ, ಆನಿ ಆಗುರ್ ಆನಿ  ರಾಜಾಚೆ ಸ್ಲೊಕ್ ದಿಲ್ಯಾತ್. ಶೆವ್ಟಿಂ ಏಕ್ ಕವಿತಾ ಆಸಾ, ತಿ ಸುಗೂಣಿ ಅಸ್ತರೆಚಿ ವಾಖಾಣ್ಣಿ ಕರ್ತಾ, ಆನಿ ಲಿಪಿಯೆಚ್ಯಾ ಅಕ್ಷರಾಂನಿಂ ವಿಣ್ಲೊಲಿ ಆಸಾ (ಆಲ್ಪ್ಹಾಬೆಯ್‌ಚಾಲ್ ಪ್ ಎಂ).

ಮ್ಹಣ್ಣ್ಯೊ ಸಾಧ್ಯಾಯ್ಸುಧ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಶಿಕ್ವಣ್ ದಿತಾ, ಅಕ್'ಕಲ್ ನಾಸ್ಲಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಆಯ್ಕನಾ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಜ್ ಶಿಟ್ಕಾವ್ಣಿ ದಿತಾ, ಪುಣ್ ಜಾಣಾರಾಂಚಿ ಬುದ್ಧ್ ಮಾನುನ್, ಏಕ್ ಸುಗೂಣಿ, ಪ್ರಮಾಣೀಕ್ ಜಿವೀತ್ ವ್ಹರುಂಕ್, ದೆವ್-ಭಿರಾಂತೀನ್ ಆನಿ ಭಕ್ತೀನ್, ದೆವಾಕ್ ರೆಸ್ಪೆತ್-ಮಾನ್ ದೀಂವ್ಕ್, ಉಲೊ ಮಾರ್ತಾ. ಖರೀ-ನೀಜ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್-ಭಕ್ತಿ ಹೀಚ್. ಮನ್ಶಾಳ್ ಅಣ್ಭವಾನ್ ಆನಿ ಭಾವ್ಣಾಂನಿಂ ತ್ಯೊ ಭರ್ಲ್ಯಾತ್, ತ್ಯಾಚ್ ಬರಾಬರ್, ಖರೆಂ-ನೀಜ್ ಸುಚ್ ಆನಿ  ದಾರ್ಜಣೆಂ ಮೆಳ್ಚೆ ಖಾತೀರ್, ಧಾರ್ಮೀಕ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಹೆ ಪರಿಂ ಸುಚ್ ಸೊದುನ್, ಟಿಕೆ-ಟೀಕೆ ಉಂಚ್ ಧಾರ್ಮೀಕ್ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾರ್, ದೆವಾಚ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾನ್, ಲೋಕ್ ಪಾವ್ತಲೊ.

ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ಸಂಸ್ಕ್ರೂತಾಯ್ ಮೆಳ್ತಾ, ತಿ ಸಲಮನ್ ರಾಜಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ( ಧಾವ್ಯಾ ಶೆಂಕ್ಡ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಯುಗಾಂ ಆದಿಂ) ತೆಂ ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾಯ್ಸವ್ಯಾ ಶೆಂಕ್ಡ್ಯಾ ಪರ್ಯಾನ್, ಏಕ್ ಇಸ್ರಾಂಎಲಾಚೆ ಜಾಣ್ವಾಯೆಚೊ ಠ್ಹೆವ್ ಕಸೊ ಉರ್ಲಾ.

ಪಳೇಯಾತ್[बदल]

ಸಂದರ್ಭ್[बदल]


[1] [2]

  1. http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/index.cfm
  2. http://www.konkanibible.org/