रूजाय सायबिणिचो तेर्स

विकिपीडिया कडल्यान
देवनागरी
       
Madonna with Rosary, South-Tyrol, Austria
An Egyptian Rosary with a Coptic Cross, 2010
A traditional five decade rosary in sterling silver

तेर्स म्हणची रीत - हो तो प्राय थे रसार्य[बदल]

१. पवित्र खुरसाची कुरू काड आनी आपस्ताल्चीं सतमांता म्हण.

२. संयाचे मागणें म्हण.

३. भडव्याचो नमान (नमान मारिये) ती'ईन पावती म्हण.

४. महिंआ बापा म्हण.

५. पयलो मिस्तेर म्हण ; उपरांत संयाचे मागणें म्हण.

६. मिस्तेर निहाळ कर्न, दा पोवतीं भदव्याचो नमान म्हण.

७. महिंआ बापा म्हण.

८. दर एक मिस्तेरा उपरांत हें मागणें म्हण "म्हज्या जेजू, आमकां भोगोस, एंखोंडांतल्या उज्यांतले आमकां निवार. पुर्गतरितल्यां ओत्म्यांक पाव, अधिक करून चड गरज आसलेल्यांक."

९. दुसरो मिस्तेर सांग. उपरांत संयाचे मागणें म्हण. वयर बरायला ६,७,आनी ८ कर आनी मुकारसून तिसरो, चौतो आनी पांसच्वो मिस्तेर म्हण.

१० पांच मिस्तेरा उपरांत "नमान राणये" म्हण.

११ सोमारा आनी संवारा संतसाचे मिस्तेर, मुंगळारा आनी सुक्रारा ला दुकीचे मिस्तेर, बुद्वारा आनी आयिठारा ला हरकाचे मिस्तेर, ब्रेस्ताराय उजवाडाची मिस्तेर सांगचे.

सांता खुरसाची कुरू[बदल]

सांता खुरसाचे कुर्वेन,

निवार आमकां आमच्या देवा,

आमच्या दुस्मानांतलें.

बापाचे, आनी पुताचे, आनी पवित्र ओत्म्याचे नावीं.

आमेन.

आपस्तलांचीं सतमांतां[बदल]

सतमांतां देवाक, सर्व-पदवेदार बापाक, सर्गा आनी पृथुमेचाया रचन्नाराक.

आनी जेजू क्रिस्ताक, ताच्या एकल्याच पुत्राक, आमच्या स्वांयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरभीं संभवलो, आंकवार मारिये थावन जल्मलो, पंस पिलाता खाल ताणें कश्ट ससले, ताका खुरसार जोडलो तो मेलो आनी ताका निखिपिलो.

तो मेल्ल्यां मधें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. सर्गार चडलो, सर्व-पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय थावन जिव्यां आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो.

सतमांतां पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकार, पाकांचें भोगसोणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत,

आमेन.

सोमीयाचें मागणें, आमच्या बापा[बदल]

आमच्या बापा, सर्गींचा, तुजें नाव पवित्र जांव, तुजें राज आमकां येंव, तुजी खुशी सर्गार जाता, तशी संवसारांत जांव. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक भोगसितांव, तशें आमचीं पातकां भोगोस. आनी आमकां ताळणेत पडंक दिंव नाका, पूण वायटांतलीं आमकां निवार.

आमेन.

नमान मारिये[बदल]

नमान मारिये, कुरपेन भरलेले, सर्वेसवर तुजे थायीं आसा,  मधें तूं सोदैव, आनी सोदैव तुजो पूत जेजू.

भाग्यवंती मारिये, देवाचे माये, आमां पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेलार.

आमेन.

म्हयमा बापाक[बदल]

म्हंया बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक: आदीं, आतां आनी सदां सदांकाल.

आमेन.

बाग्यवंती रूजारीचे मिस्तेर[बदल]

सनतसाचे मिस्तेर - The Joyful Mysteries[बदल]

१. आंज गाबरियेलान खबर दिली आंकवार मोरयेक, तिच्या कुसव्यांत जल्मतलो म्हण, देवाचो पुत. (लुके १:२६-३८) "नमान, देवाचे कुरपेन . समी देव   आसा". (लुके १:२८) "ही आस्मा हांव देवाची चाकर्न, तुज्या उतरा प्रमणें  सवें जावं (लुके १:३८)

२. गर्बेस्त आसताना आंकवार मरी, गर्भेस्त एलिजाबेतीक आपले मावश-भयणीक, भेटोंक घेली "अस्तरयां भितर तूं सोदैव आनी सोदैव  कुशीचें फळ." (लुके१:४२) "आनी तुनवें सत्मान्लेंय देखून तूं सुभागी, तर देवान तुका सांगलां तें घडतेलें." (लुके १:४५)

३. बेल्या नगरांत, गोरवांच्या गोट्यांत, मोनजातीन मदें, आंकवार मारी बाळका जेजूक पोरसुत जाली. (लुके २:१-७) "तर आज दाविदाच्या नगरांत तुमकां  सोडवणदार जल्मला तो क्रिस्त समी."(लक् २:११) "देवान संवसारचो इतलो मोग केलो कि ताणें आपल्या एकल्याच पुताक वपून दिलो, ताचेर विस्वास थेवतात त्यां सगल्यांचो नास जायनां जावनच्याक, पूण तांकां सासणाचें जिवीत मेळच्याक." ( ३:१६)

४. चाळीस दिस्सां उपरांत, बाळका जेजूक तेंपलांत भेटयलो, आनी दिलो ताका सिम्यांवाच्या हातांत, जाणें अळखल संवासाराचो तारक म्हण आनी दिलीं व्हड आर्गां. (लुके २:२२-४०) "तर तुजी सोडवण देखली हांवें सर्व राष्ट्रां कुखार तयार केल्ली (लुके २:३०-३१) "विदेशयांक उजवाड घालतो दिव, मान  इजरायेल पर्जेचो." (लुके २:३२)

५. बाळोक जेजू परबेच्या दिसा सांडल्या उपरांत, जेरुजाल्याच्या तेंपलांत मेळ्लो. (लुके२:४१-५२) "आनी तीन दिसां उपरांत शास्त्र्यां मदें बसून तांचें आयकून आनी तांकां विचार करुन आलसो तसो मेळ्लो. ताचेहम आयकताले तांकां समेस्तांक ताच्या गिन्यानाचें आनी ताच्यां जबाबांचें मोटें अजाप दिसलें. (लुके २:४६-४७) "ताची आवय हें सगळें आपल्या काळजांत सांबाळून दवरताली." (लुके २:५१)

उजवाडाची मिस्तेर[बदल]

१. जेजू जरदान नयंत स्नान घेता (ल्क् ३:२१-२२) "आनी पवित्र आत्मो पारव्याचें आंग-रूप घेवन ताचेर देंवून आयलो; आनी सर्गार थावन अक ताळो आयकूंक आयलो: "तूं म्हजो व्ह्ड् अपुर्बायचो पूत, तुजेर म्हजें धादोसपण आसा." (ल्क् ३:२२ )

२. जेजू काना श्हरांतल्या लग्नांत आपली म्हंया परगटता (जू २:१-११) "जेजून तिका म्हणलें:"अस्तर, तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां? म्हजो वेळ आजून पावूंक नां" (जू २:४) "ताच आवयन चाकराक म्हणलें: "तो सांगीत तितलेंय तुमी करात" (जू: २:५)

३. जेजू देवाचें सर्गींचें राज पर्ग्त्ता आनी पातकी जीणी बदलूंक उलो दिता (मार्क १:१४-१५) "काळ भरलो आनी देवाचें राज लागीं पावलां. मन ब्द्लात आनी बरी खबर सतमानात." (म्क् १:१५) "कित्याक देवाचें राज म्हणल्यार खान आनी पिवण न्हंय, बगर भाग्यवंतपण, शांती आनी पवित्र आत्म्या थी मेळता तो सोंस.

४. जेजू ताबर पर्वतार रूपांतर जाता (मत १७: १-८) "हो म्हजो पूत, खेरीत अपुरबायेचो; ताचेर सगळें म्हजें धादोसपण आसा. तुमी ताचें आयकात'" (मत:१७:५) "हो ताळो आमी खाशा आयकलो; तो सर्गार थावन येतालो आनी आमी ताच बरोबर पवित्र दोंगरार आसल्यांव. (२ पे १:१८)

५. पासकांचें जेवणा वेलार जेजू पवित्र एवकारिस्त घडता.((मत२६:२६-२९) "घेयात आनी खायात,ही म्हजी कूड; म्हजें रगत, करराचें रगत, पातकांचें बगसोणें मेळच्याक समेस्त मनशां पासत तें वारोवतेलें. (मत २६: २६-२८

दुकीचे मिस्तेर[बदल]

१. गेतसेमानीच्या मल्यांत मागणें करतानां, आमच्यां पातकां पसत रगत हुमेलो.(लुके २२:३९-४४) "ताळणेंत पड नां जांव्ंच्याक, मागणें करात" (लुके २२:४०) "आनी मरणाच्या आकांताक सांपडोन, अदीक खतखत्यान मागणें करतालो. आनी ताचो घां रगताच्यां थेंब्यां वरी धरणीर गळलालो" (लुके २२:४४)

२. पिलाताच्या राजागणांत,समी जेजू क्रिस्ताक एका खांब्याक बांदलो आनी व्हडे निषुरायेन, ताची पवित्र कूड जेरबंदांनीं फाफशिली. (जू १९:१) "खरेंच म्हळ्यार, आमच्या अपराधांक लागून ताका आसपास विदलो, आमच्या गुन्यांवांक लागून ताका वळवळायलो. ताचेर शिक्षा पडल्या तिचे वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी, आनी ताच्या घायांक लागून आमचे घाय पेकले."(इसायाह ५३:५) "म्हज्या नांवा पासत सगळो लोक तुमचो द्व्स् करतलो; पुन शेवटाक पासून थीर रावत तोच तारण ज्ड्तलो." (मत १०:२२)

३. समी जेजू क्रिस्ताच्या मस्तकार, त्यां निश्टूर जुदेवांनीं एक कांटय्यांचो मुकूट बसयलो (जू१९:२) "नव्यान भायर येवन पिलातान तांकां म्हणलें: "पळेयात, ताचो म्हाका कसलोच गुन्यांव मेळनां म्हण तुमकां कळन येंऊंच्याक हांव ताका भायर हाडटां." (जू १९:४) "म्हाका ताचो कसलोच गुन्यांव 4.">मेळनां."

४. समी जेसू क्रिस्त, आपल्या खांदार तो भारादीक खुरीस घेवन कालवार दोंगराची वाट तांकता (जू १९:१७) "ताका घेवन वेतास्तानां कोणेकल्या सिमांव सिरेनकाराक त्णीं वेतथीक धरलो. ला तो खेड्यायगांवाठलो येतालो, आनी जेजू पाटल्यान खुरीस घेवन वचूंक ताच्या खांदार तो दिलो." (लुके २३:२६) "कोणाक म्हजो पाटलाव करूंक खोशी आसा जायत, ताणें आपणाकूच पाट करची, आपलो खुरीस घेंव्ंचो आनी म्हज पाटल्यान येव्ंचें.(म्क् ८:३४)

५. आमच्या संयाक सभ्य माजार आनी आंकवार मारयेचे दिश्टी मुखार विंगळो करून दोगमा चोरां मदें खुरसार जोडलो (लुके २३:४४-४६) "आपल आवयक आनी तीच कुशीक आसलेल्या मोगाच्या शिसाक पळेवन, जेजून आवयक म्हणलें: अस्तर, हो तुजो पूत!" उपरांत शिसाक म्हणलें: ತುಜಿ">"ही तुजी आवय!". (जू १९:२६,२७)

हरकाचे मिस्तेर - The Glorious Mysteries[बदल]

१. समी जेजू क्रिस्त तिसऱ्या दिसा आपलेच पदवेन मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो.(म्क् १६:१-८) "पूणर्जीवंतपण आनी जिवीत हांवूच.जो कण म्हजेर विस्वास दवर्ता, तो मेल य् जाल्यार जिवो आसतलो (जू ११:२५) "सातळयाचा पयला दिसा, सकाळीं जिवंत जावन, तो पयलो मारी मागगाल्यानाक दिश्टी पडलो".(म्क् १६:९)

२.समी जेजू क्रिस्त जिवंत जातच चाळीस दिसानी पर्जळीत जावन सर्गार चडलो. (म्क् १६:१९; द्.इ. १:६-११) "मनशाचो पूत आपल्यां दुतां बरोबर आपल्या बापायच्या वैभवान येतलो." (मत १६:२७) "हांव आलफा आनी अमेगा पयलो आनी निमाणो, अरोंब आनी (ಪ್ರಕ್.">शेवट" (प्रक. २२:१३)

३. समी जेजू क्रिस्त सर्गार वेतच, पाठयलो पवित्र आत्म्याक आंकवार मोरी आनी आपल्या शिसांचेर. (द्.इ. २:१-१२) "आनी उज्याच्यो कश्यो जीब तांकां दिश्टी पडल्यो. त्यो फांटल्यो आनी तांचेर एक-एकल्याचेर बसल्यो. ते सगले पवित्र आत्म्यान भरले." (द्.इ. २:३,४) "देवान आमकां भिवकुटो आत्मो दीवंक नां, बगर घटायचो, मोगाचो आनी आमकां दमावून दवता तसलो." (२ तीं १:७)

४. आंकवार मरियेक कुडी-आत्म्या सयत सर्गार व्हेली. (लुके १:४६-५५) "जेदनां ल्हान'विकाय आपल दासीची दुलोबायेन ताणें अळखून घेटली, पळेयात, आतांच्यान सगळ्यो पिळग्यो सुभाग्य म्हण म्हाका पाचारतेल्यो." (ल्क् १:४८) "अ परीं, जशें पातकान मरणा वरवीं राज्वडकी चलयली, तशें आमच्या संया जेजू क्रिस्ता उदेशीं, सासणाच्या जिविताक पावयता त्या नितिवंतपणा वरवीं कुरपेन राज्वडकी चलोंव्ंची (रों ५:२१)

५. आंकवार मरियेक मुकूटायली आनी सर्गायसंवसाराची राणी तिका केली. (प्रक १२:१) "तेदनां सर्गार अक मोटी कुणा दिश्टी पडली; एक बायल सुर्या न्हेसलेली; तिच्या पियां तळा चंद्रीँ आनी तीच तकलेर बारा नोकेत्रांचो मुकूट. " (प्रक १२:१) "पदवेदारांक सदरेर थावन देंवयले आनी खाल्ते तांकां वयर उकल्ले" (ल्क् १:५२) "म्हज्या जेजू, आमकां भोगोस, एंखोंडांतल्या उज्यांतले आमकां निवार. पुर्गतरितल्यां ओत्म्यांक पाव, अधिक करून चड गरज आसलेल्यांक"

नमान राणये - हायल, हल्य उयेन - सालवे रेगीना[बदल]

नमान राणये काकूतीचे माये,

नमान आमच्या जिविता,

आंरुता आनी भरवानश्या;

तुका आमी उलो मारतांव आमी परदेशी एवेचीं बाळकां.

ह्या दुखाच्या कोंडांत आसतां, आसकार-सुसकार

सोडून आमी तुका रुदान करतांव.

तर तूं आमचे शारातीणी ते तुजे काकूतीचे दोळे

आमचे वयर परत आनी ह्या जिविता उपरांत, तुजे कुशीचें

सोदैव फळ जेजू आमकां दाखय;

एह शांती, एह मोगाळ कोंवाळे, एह दुलब आंकवार मारिये.

भाग्यवंती देवाचे माये, आमा

पासूंत विनाती कर

क्रिस्ताच्या बासवण्याक आमी पाव जावन्च्या कातीर.

सायबिणीची लादीन[बदल]

सरेसवरा देवा, आमची काकूत कर

क्रिस्ता स्वांया, आमची काकूत कर

सरेसवरा देवा, आमची काकूत कर

क्रिस्ता स्वांया आयक आमकां'

क्रिस्ता स्वांया, दयेन आयक आमकां'

देवा, सर्ग्य्च्या बापा ला काकूत आमची कर

देवा पुता, संवसाराच्या सोडवणदारा ला काकूत आमची कर

देवा पवित्र आत्म्या ला काकूत आमची कर

भव पवित्र तृंदादी एकल्याच देवा - काकूत आमची कर

भाग्यवंती मरिये, आमच्या पासत माग

भाग्यवंती देवाचे माये, आमच्या पासत माग

भाग्यवंती आंकवारींचे आंकवारी, आमच्या पासत माग

क्रिस्ताचे माये, आमच्या पासत माग

पवित्र सभेचे माये, आमच्या पासत माग

देव कुरपेचे माये, आमच्या पासत माग

भव नितळ माये, आमच्या पासत माग

भव निर्मळ माये, आमच्या पासत माग

भश्टाव नासलेले माये, आमच्या पासत माग

खत लागंक नासलेले माये, आमच्या पासत माग

मोगाळ माये, आमच्या पासत माग

अजापांचे माये, आमच्या पासत माग

बरे बुद्दीचे माये, आमच्या पासत माग

रचनाराचे माये, आमच्या पासत माग

सरवंडाराचे माये, आमच्या पासत माग

भव शाणे आंकवारी, आमच्या पासत माग मान फावो आसलेले आंकवारी, आमच्या पासत माग

अनद फावो आसलेले आंकवारी, आमच्या पासत माग

पदवेदार आंकवारी, आमच्या पासत माग

काकुत्सार आंकवारी, आमच्या पासत माग

विस्वाशी आंकवारी, आमच्या पासत माग

न्याय-नितीच्या आरश्या, आमच्या पासत माग

जांवायेच्या आरश्या, आमच्या पासत माग

आमच्या संतसाच्या प्रेस्तावा, आमच्या पासत माग

देव कुरपेच्या आयदना, आमच्या पासत माग

मानाच्या आयदना, आमच्या पासत माग

उत्तं होकितीच्या आयदना, आमच्या पासत माग

घुटाच्या गुलाबा, आमच्या पासत माग

दाविदाचे मिनारी, आमच्या पासत माग

मारफिंचे मिनारी, आमच्या पासत माग

भांगाराच्या घरा, आमच्या पासत माग

एकवटाच्या आरका, आमच्या पासत माग

सर्गाच्या दारवंट्या, आमच्या पासत माग

फांतयावेल्या नखेत्रां, आमच्या पासत माग

पिडेवंताच भलायके, आमच्या पासत माग

पातक्यांच्या आसऱ्या, आमच्या पासत माग

दुखेस्तांचे भुजवंदारे, आमच्या पासत माग

क्रिस्तावांच्या आलाशिऱ्या, आमच्या पासत माग

भडव्यांचे राणये, आमच्या पासत माग

कुल-बापांचे राणये, आमच्या पासत माग

प्रवादीयानचे राणये, आमच्या पासत माग

प्रेशितांचे राणये, आमच्या पासत माग

धर्म-विरांचे राणये,आमच्या पासत माग

आंकवारींचे राणये,आमच्या पासत माग

सगल्यां भक्तांचे राणये, आमच्या पासत माग

सैंब् हाच्या खतावीण गर्भ संभवलेले राणये, आमच्या पासत माग

कुडी-आत्म्या सयत सर्गार व्हेलेले राणये, आमच्या पासत माग

कुटुंबाची राणये, आमच्या पासत माग

सवस्तायेचे राणये, आमच्या पासत माग

देवाचे शेळये संवसाराचीं पातकां काडतेले ला आमकां भोगोस सायबा

देवाचे शेळये संवसाराचीं पातकां काडतेले ला दयेन आमकां आयक सायबा

देवाचे शेळये संवसाराचीं पातकां काडतेले ला आमची काकूत कर

भव पवित्र रूजारीचे राणये, आमचे पासून माग क्रिस्ताच्यो भासावण्यो आमकां लाभूँ-श्यो जांव्ंच्याक.

मागुंया: तुज्या गोपांत आमी उडून येतांव, देवाचे एह भाग्यवंत माये, आमच्यां

गरजांनीं, आमच्या मागण्याणची बेपर्वा करूं नाका, पूण सर्वय वायटांतले, एह सदांच

अनद्वंत आनी सोदैव आंकवारी आमकां निवार. आमेन.

प्रार्थूंया

देवा एकल्याच तुज्या पुतान आपल्या जिविता मरणा आनी जिवंतपणा वरवीं, आमकां सासनाच्या

सुखाचो मुकूट जोडलो; भाग्यवंत आंकवार मारयेचे भौपवित्र रूजायचे मिस्तेर आमी

 तांतून आटापलेलें आसा ताची देख घेंवशी आनी भासायलेलें आसा तें तांकां

मेळो-शें कर म्हण मागतांव. त्याच आमच्या स्वांया, जेजू क्रिस्ता वरवीं.

आमेन.

देवाचो आदार सदांकाल आमचे थायीं आसूं.

अशें जावन.

पळेयात[बदल]