श्रीनिवास रामानुजन

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

श्रीनिवास रामानुजन. या पोफेसर हार्डीन रामानुजनाचे अनेक सोद निबंद पसिद्द केले.

जल्म[बदल]

रामानुजन श्रीनिवास अय्यंगार हांचो जल्म 22 डिसेंबर 1887 ह्या दिसा कोइंबतुरच्या इरोड नांवाच्या गावांत जालो.

शिक्षण[बदल]

ल्हानपणांत रामानुजन हांचो बौध्दीक विकास सामान्य भुरग्यां भाशेन नाशिल्लों. पिरायेच्या तीन वर्सां मेरेन रामानुजनाक उलोवपाक लेगीत येनाशिललें. घरच्या लोकांक काळजी जाल्ली की हो मोनो बी जावना मू पूण होच भुरगो घा वर्सांचो जालो तेन्ना सगल्यांक चड गुण मेळोवन पयलो आयलो. ताका खुब प्रस्न पडटाले. तो विचारतालोय बी. पूण ताचो ञास ताका शिकवप्यांक जातालो. थोडो तेप गेले उपरांत शिक्षकांच्या मतींत ताची बुध्दिनत्ता खूब फूडली आसा हे लक्षांत आयलें. खास करून गणीत ह्या विश्यांत. हाचो एक वायट परिनाम जालो. गणीत हो विशय सोडून रामानुजन बाकी खंयच्याच विसयाचेर लक्ष दिना जालो. ताका लागून एक गणीत सोडलें जाल्यार सगल्या विशयांत  तो नापास जालो. शिशयर्वत्ती बंद जाली.

वावर[बदल]

आर्थीक परिस्थिती वायट आशिल्ल्या कारणाक ताका शिकवण्यो घेवच्यो पडल्यो ताचे खरें गणीती गिन्याय दोनुच मनशांनी वळखलें एक डेप्यूटी कलेक्टर रामस्वामी अय्यर आनी दुसरो मनीस महळ्यार पोफेसर हाडीं. या पोफेसर हार्डीन रामानुजनाचे अनेक सोद निबंद पसिद्द केले. ताका केंबिज व्हेलो. ह्या सोदनिबंदा खातीर रायल सोसायटिची फलेशिप रामानुजनाक मेळ्ळी. ही फेलोशिप मेळोवपी रामानुजन हो पयलो भारतीय आनी आयज मेरेनचो सगल्यांत पिरायेन ल्हान मनीस. पुण ताचो भलायकेन ताका सांगात दिवंक नां.

मरण[बदल]

पिरायेचो 33 वर्सांचेर हो भौमनेस्त मनीस 23 अपील 1920 ह्या  दिसा भायर पडलो. गणीत क्षेश्राचें खूब मोटें लुकसाण जालें.

संदर्भ[बदल]

भागंरभूय, 6 ऑक्टोबर 2016