ಕಷ್ಟಾಂಚ್ಯಾ ‌ವೆಳಾರ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search
   
ಕನ್ನಡ್
   
Crucifixion of St. Peter by Caravaggio
Christ Carrying the Cross 1580

Prayer during sufferings[बदल]

ಜೆಜು, ಮ್ಹಾಕಾ ಯೆಕ್ಸುರಿ ಸರುಂಕ್ ದವರ್ನಾಕಾ. ಧನ್ಯಾ, ಹಾಂವ್‌ ಇತ್ಲಿ ಅಸ್ಕತ್ ತೆಂ ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್. ಹಾಂವ್‌ ದೊಲ್ದೀರಾಚೊ ‌ಸಾಗರ್, ಹಾಂವ್‌ ಕುಸ್ಕುಟ್ ನ್ಹಯ್‌, ತುವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಆನಿ ಹಾಂವ್‌ ಪೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಆತ್ವೆಂ ಜಾವ್ನಚೊಂ ನಾ. ಧನ್ಯಾ, ಹಾಂವ್‌ ‌ಎಕ್ ಬಾಯ್ಲ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಯೆಕ್ಸುರಿ ಚಲುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ತೊರ್ಯಾಸತಾನಾಂ, ಹಾಂವ್‌ ಯೆಕ್ಸುರಪಣ್ ಭಗ್ತಾ ಆಸ್ತಾನಾಂಯ್, ತುಜೆರ್ ಪಾತ್ಯೆತಾಂ. ಹಾಂವ್‌ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಾವ್ಣಾಂ ಆಡ್‌ ತುಕಾ ಸತ್ಮಾಂತಾಂ, ಹಾಂವ್‌ ಪುರ್ಯಾ ವಿಸ್ವಾಸಾಂತ್ ಬದ್ಲತಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಾವ್ನಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಬದ್ಲತಾಂ. ಮ್ಹಜೆ ಕಶ್ಟ್ ಲೊಬು ಕರಿನಾಕಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ಬಳ್ಮಾತ್ ದಿ. ಧನ್ಯಾ, ತುಕಾ ಜಾಯ್ ತಶೆಂ ಕರ್, ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಘೊಡೀತಾಂನಿಂ ಆನಿ ಒಟ್ತೀಂನಿಂ ತುಜೊ ಮೋಗ್ ಪಾಪ್ ಕರುಂಕ್ ದಿ. ಸರ್ಗ್ ಆನಿ ಸಂವ್ಸಾರ್ ಬದ್ಲತ್, ಪುಣ್ ದೆವಾಚಿ ಕಾಕೂತ್ ಕೆದ್ನಾಂಚ್ ಸೊಂಪ್ಚಿ ನಾ. ಅಹ್ ಜೆಜು, ತುಜೆಂ ಅಗ್ನೀತ್ ಭಲೆಪಣ್ ಧ್ಯಾಂತಾಂ ತೆದ್ನಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಕೆದಿ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಕಶ್ಯಾಲ್ಕಾಯ್ ಲಾಸ್ತಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಪಾತ್ಕ್ಯಾಂಕ್ ತುಜ್ಯಾ ಪಾಯಾನ್ಶಿಂ ಹಾಡುಂಕ್ ಹಾಂವ್‌ ಆಂವ್ಡೆತಾಂ. ತಾಣಿಂ ತುಜಿ ಕಾಕೂತ್ ಸಾಸ್ಣಾಚ್ಯಾ ಸಾಸ್ನಾಕ್ ವಾಖಾಣುಂ-ದಿ.

ಆಮೆನ್