मजकूराशीं उडकी मार

ಗಾಲಾಸಿಯೆಕಾರಾಂಕ್ ಪಾವ್ಲುಚೆಂ ಪತ್ರ್

विकिपीडिया कडल्यान
   
ಕನ್ನಡ್
   
Artist depiction of "Saint Paul Writing His Epistles", 16th century (Blaffer Foundation Collection, Houston, Texas). Lightfoot notes with respect to verse that at this point "the apostle takes the pen from his amanuensis, and the concluding paragraph is written with his own hand".

Epistle to the Galatians[बदल]

ಗಾಲಾಸಿಯೆಕಾರಾಂಕ್ ಪಾವ್ಲುಚೆಂ ಪತ್ರ್[बदल]

ಗಾಲಾಸೆಇಕಾರಾಂ ಧಾಕ್ಟೆ ಆಜಿಯೆಂತ್, ಕಾಪಾದಸಿಯಾ ಆನಿ ಫ್ರಿಜಿಯಾ ಗಾಂವಾಂ ಮದೆಂ, ಜಿಯೆತಾಲಿಂ. ತಿಂ ವಿದೆಶಿಯಾಂ ಮದ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಭಾವಾರ್ಥಿ ಆನಿ 52ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಪಾವ್ಲುನ್ ತಾಂಕಾಂ ಜೆಜುಚೆರ್ ಭಾವಾರ್ಥ್ ದವ್ರುಂಕ್ ಅಡ್ಲಲಿಂ. ತಾಂಚೆ ಮದೆಂ ಪಾವ್ಲುಚೊ ವಾವ್ರ್ ಎಕ್ದಮ್ ಫಳಾದಿಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ, ತಾಣಿಂ ಪವಿತ್ರ್-ಸ್ನಾನ್ ಘೆತ್ಲಲೆಂ ಆನ್ ತಾಂಚೆರ್ ಪವಿತ್ರ್ ಆತ್ಮೊ ಸುಭಾಮ್ಪಣಾನ್ ದೆಂವ್ಲಲೊ; ತಾಂಚೆ ಮದೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅಜಾಪಾಂ ಉದೆಶಿಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂನಿಂ ಪವಿತ್ರ್ ಆತ್ಮೊ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಠಾವೆಂ ಜಾತಾಲೆಂ.

ಪಾವ್ಲುನ್ ತಾಂಕಾಂ ದನ್ ಪಾವ್ಟಿ ಭೆಟ್ ಕೆಲಿ ಆನಿ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ದೆಸಾಂ ಆನಿ ಬುಧಿಂ ವರ್ವಿಂ, ತಾಂಕಾಂ ಭಾವಾರ್ಥಾಂತ್ ಥಿರ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ. ಪುಣ್, ತಾಚೆ ದುಸ್ರೆ ಭಂವ್ಡೆ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಥಡೆ ಜುದೆವ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ತಾಂಕಾಂ, ನಿಗ್ತಿಂಚ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ಪಾವ್ಲುನ್ ಶಿಕವ್ಣ್ ದಿಲ್ಲಿ ತಿಚೆ ಪ್ರಸ್ ವೆಗ್ಳಿ ಆನಿ ವಿರುಧ್ ಶಿಕವ್ಣ್ ದಿತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಣಾಕಣಾಚ್ಯಾ ಪತ್ರಾ ವೊ ಖೆರಿತ್ ನಿರಪಾ ವರ್ವಿಂ ತಾಕಾ ಖಬರ್ ಪಾವ್ಲಿ. ಆನಿ ವಿರುಧ್ ಶಿಕವ್ಣ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಿ : ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಭಾವಾರ್ಥ್ ಧರ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್-ಉಯ್, ಪ್ರಮಾಣಿಕ್ಪಣ್ ಆನಿ ತಾರಣ್ ಮೆಳ್ತಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಸುನತ್ ಕರುಂಕುಚ್ ಜಾಯ್ ಆನಿ ಮಯ್ಜೆಸಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯೊ ಚಾಲಿರಿತಿ ಸಾಂಬಾಳುಂಕುಚ್ ಜಾಯ್. ತ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್, ಪಾವ್ಲುಕ್ ದೆವಾನ್ ಖೆರಿತ್ ವಾವ್ರ್ ದೀವಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗುನ್, ಹೆ ಖಟೆ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ತಾಚೊ ಅಧಿಕಾರ್ ಕಾಡುನ್ ಉಡವಂಕ್ ಸದ್ತಾಲೆ.

ಎಫೆಜಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಹಿ ಖಬರ್ ಪಾವ್ಲುಚ್ಯಾ ಕಾನಾರ್ ಪಡ್ಲಿ; ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಆಪುಣ್ ಭೆಟ್ ದೀವಂಕ್ ಪಾವನಾ ಮ್ಹಣುನ್, ಹೆ ಗಂಭಿರ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಕ್ ಫುಡೊ ಕರುಂಕ್ ಪಾವ್ಲುನ್ ಹೆಂ ಪತ್ರ್ ಬರಯ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂತ್ ತೊ ಆಪ್ಲಿಚ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲೆ ಶಿಕವ್ಣೆಚಿ ರಾಖಣ್ ಕರ್ತಾ. ಆಪ್ಲೊ ಅಧಿಕಾರ್ ದೆವಾನ್ ದಿಲ್ಲೊ ಅಧಿಕಾರ್ ಆನಿ ಆಪ್ಣೆಂ ದಿಲ್ಲಿ ಶಿಕವ್ಣ್ ಖರಿ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ನೆಟಾನ್ ಸಾಂಗ್ತಾ. ತಾರಣ್ ಮಯ್ಜೆಸಾಚೆ ಸಮುರ್ತಿ ವರ್ವಿಂ ನ್ಹಯ್, ಪುಣ್ ಖುರ್ಸಾರ್ ಮರುನ್ ಪುನರ್ಜಿವಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆರ್ ಭಾವಾರ್ಥ್ ದವ್ರುನ್ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ದಾಖಯ್ತಾ.

ಹ್ಯಾ ಪತ್ರಾಚಿ ಮಾನ್ಡಾವಳ್ ಅಶಿ :[बदल]

ಪ್ರಸ್ತಾವ್ನಾ : 1 : 1-10

ಪಾವ್ಲುಚೊ ಧರಂದುತಾಚೊ ಅಧಿಕಾರ್ : 1 : 11- 2: 21

ದೆವಾಚೆ ದಯ್ಯಾಳಾಯ್ೆಚೆಂ ಶುಭ್ವರ್ತಮಾನ್ : 3 : 1-4 : 31

ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಸ್ವಂತಂತ್ರಾಯ್ ಆನಿ ಜಬಾಬ್ದಾರಿ : 5 : 1-6 : 10

ಸಂಪಾದ್ಣಿ : 6 : 11-18

ಪಳೆಇಯಾತ್[बदल]

Polleiat[बदल]

Modern English to Konkani Dictionary - Isidore Dantas.pdf

Sondorbh[बदल]


[1]

  1. http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/index.cfm