ಚಾಕ್ರಾಚೊ ಕಾಯ್ದೊ ವಪಾರ್

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search
   
ಕನ್ನಡ್
   

Chakracho Kaido Vopar - Master and Servant (Parable)

ವಪಾರಿಂಚೊ ಹೆತು[बदल]

ತೆದ್ನಾಂ ಶಿಸಾಂನಿಂ ಲಾಗಿಂ ಸರುನ್ ತಾಕಾ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ: “ವಪಾರಿಂನಿಂ ತಾಂಚ್ê ಕಡೆ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉಲಯ್ತಾಯ್?” ತಾಣೆಂ ಪರ್ತಿಪಾಳ್ ಕೆಲೊ: “ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸರ್ಗಿಂಚ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಚೆ ಗುಟ್ ವಳ್ಖುಂಚೆಂ ದೆಣೆಂ ತುಂಕಾಂ ದಿಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ; ತಾಂಕಾಂ ಹೆರಾಂಕ್ ನಾ. ಆಸಾ ತಾಂಕಾಂ ದೆವ್ ಆನಿಂಕ್-ಉಯ್ ದಿತಲೊ ಆನಿ ತಾಂಚೆಂ ಮಾಪ್ ಭರನ್ òತ್ತಲೆಂ; ಪುಣ್ ನಾ ತಾಂಕಾಂ, ಆಸಾ ತೆಂ ಪರಿಯಾನ್ ತಾಂಚ್ê ಕಡ್ಲೆಂ ದೆವ್ ಕಾಡುನ್ ಘೆತಲೊ. ದೆಖುನ್ ಹಾಂವ್ ವಪಾರಿಂನಿಂ ತಾಂಚ್ê ಕಡೆ ಉಲಯ್ತಾಂ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್-ಉಯ್ ತಾಂಕಾಂ ದಿಸನಾ, ಆನಿ ಆಯ್ಕುನ್-ಉಯ್ ತಾಂಕಾಂ ಆಯ್ಕನಾ ಆನಿ ಸಂಜೊಯ್ ನಾ.

ಇಜಾಯ್ಾಸಾನ್ ಅಶೆಂ ಆದಿಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಲಲೆಂ ತೆಂ ತಾಂಚ್ê ಸವೆಂ ಪಾಳನ್ ಯೆತಾ:

‘ಆಯ್ಕುನ್-ಆಯ್ಕುನ್ ತುಂಕಾಂ ಕಾಂಯ್, ಸಂಜಚೆಂ ನಾ; ಪಳೆವ್ನ್-ಪಳೆವ್ನ್ ತುಂಕಾಂ ಕಾಂಯ್ ದಿಸ್ಚೆಂ ನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಲಕಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಜಡ್-ನಿಬರ್ ಜಾಲಾಂ, ತಾಂಚೆ ಕಾನ್ ಭೆರೆ ಜಾಲ್ಯಾತ್, ತಾಂಚೆ ದಳೆ ಧಾಂಪ್ಲಲೆ ಆಸಾತ್; ನಾ ತೊರ್ ದಳ್ಯಾಂನಿಂ ತಾಂಕಾಂ ದಿಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ತಲೆಂ, ಕಾನಾಂನಿಂ ತಾಂಕಾಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಲೆಂ, ಮನಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಂಜತಲೆಂ, ಆನಿ, ತಿಂ ಮ್ಹಜ್ê-ಶಿಂ ಪರ್ತುನ್ ಯೆವ್ನ್, ಹಾಂವ್ ತಾಂಕಾಂ ಬರಿಂ ಕರಿನ್ .'’

ಚಾಕ್ರಾಚೊ ಕಾಯ್ದೊ ವಪಾರ್[बदल]

ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕ್ ː ಲುಕಾಸ್ 17 ː 7-10

7 ತುಂಚ್ê ಮದೆಂ ಕಣ್-ಎಕಾ ಮನ್’ಶಾಕ್ êಕ್ ಚಾಕೊರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಂಜಾತ್; ಶೆತ್ ಕಸುನ್ ವೊ ಮೆನ್ಡ್ರಾಂ ಚರವ್ನ್ ತೊ ಚಾಕೊರ್ ಪರತ್ ಘರಾ ಯೆತಾ ತೆದ್ನಾಂ ‘ಚಲ್ ವೆಗಿಂ ಆನಿ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಬಸ್’, ಅಶೆಂ ತಾಕಾ ಧನಿ ಮ್ಹಣ್ಟಲೊ ಕಾಯ್? ಹಾಚ್ê ಬದ್ಲೆಕ್,
8 ‘ಮ್ಹಜೆಂ ಜೆವಣ್ ತಯ್ಯಾರ್ ಕೊರ್ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಖಾಪಿಯೆಸೊರ್, ಪೆಂಕ್ಟಾಕ್ ಕಾಸ್ ಮಾರುನ್ ಮೆಜಾಚೆಂ ಕಾಂ’ ಕೊರ್ ಆನಿ ಮಾಗಿರ್ ತುಂ ಖಾಪಿಯೆ’, ಅಶೆಂ ತೊ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ನಾ ಕಾಯ್?
9 ಆಪ್ಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಲಿಂ ಕಾಮಾಂ ಚಾಕ್ರಾನ್ ಕೆಲಿಂ ದೆಖುನ್ ಧನಿಯಾಕ್ ಚಾಕ್ರಾಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಸ್ತಲೊ ಕಾಯ್?
10 ತಶೆಂಚ್, ತುಂಕಾಂ ಸಾಂಗ್ಲಲೆಂ ತಿತ್ಲೆಂಯ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ತುಮಿಯ್ ಮ್ಹಣಾಟ್: ‘ಚಾಲ್ತಿಂಬೆಶ್ಟಿಂ ಚಾಕ್ರಾಂ ಆಮಿ; ಆಂಚೊ ಕಾಯ್ದೊ ಆಸ್ಲೊ ತಚ್ ಆಮಿ ಪಾಳ್’ಳಾ.’

“ವಪಾರಿಂನಿಂ ಉಲಯ್ತಲಂ, ಸಂವ್ಸಾರ್ ರಚ್ಲಲ್ಯಾಕ್ ಗುಪಿತ್ ಆಸ್ಲಲೆೊ ವಸ್ತು ಉಕ್ತೆೊ ಕರ್ತಲಂ”, ಹೆಂ ಪ್ರವಾದಿಯಾಚೆಂ ಉತರ್ ಅಶೆಂ ಖರೆಂ ಜಾಲೆಂ. (ಮಾತೆವ್ 13:35)

Polleiat Niall[बदल]

Master and Servant, Commentary & Meditation

Bhaillo Adhar ani Guntn'ni[बदल]

Polleiat[बदल]

Modern English to Konkani Dictionary - Isidore Dantas.pdf

Sondorbh[बदल]


[1] [2]

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Parables_of_Jesus
  2. http://www.rc.net/wcc/readings/parables.htm