ಜಾಣ್ವಾಯೆ ಹೆಂ ಪುಸ್ತಕ್

विकिपीडिया कडल्यान
   
ಕನ್ನಡ್
   

Book of Wisdom[बदल]

ಜಾಣ್ವಾಯೆಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್, ಆಕ್'ಖ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕರಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಮದ್ಲೆಂ, ಎಕುಚ್  ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಶೆನ್ ಬರಯ್ಲೊಲೆಂ ಪುಸ್ತಕ್. ಚಡ್ಶೆ ಜಾಣಾರ್ ಕ್ರಿಸ್ತೀಯುಗಾ ಆದಿಂ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಶೆಂಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ತೆಂ ಎಜಿಪ್ತಾಚ್ಯಾ ಆಲೆಶಾಂಡ್ರಿಯಾ ಶಾರಾಂತ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಂಟಾತ್. ದುಬಾವಾ ವಿರೆತ್, ಗ್ರೀಕ್ ಸಂಸ್ಕ್ರೂತಾಯ್ ಆನಿ ತತ್ವ-ಜ್ಞಾನ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಲ್ಯಾ ಆನಿ ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಶೆನ್ ಆನಿ ವಾತಾವರಣಾಂತ್ ವಾಡ್ಲಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಜುದೇವ್ ಭಾವಾರ್ಥ್ಯಾನ್ ತೆಂ ಬರಯ್ಲಾಂ. ನ್ಹಯ್‌ಚ್ ಅನ್ಭಾವಾರ್ಥ್ಯಾಂಕ್ ಖರಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಶಿಕೊಂವ್ಕ್ ಪುಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜುದೇವ್ ಪುರ್ವಜಾಂಚೊ ನಿಶ್ ಭಾವಾರ್ಥ್ ಸಾಂಡುನ್ ಘೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಮನ್-ಬದ್ಲಪ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾ ಹೊ ಮುಖೆಲ್ ಹೇತು ಹ್ಯಾ ಬರಯ್ಣಾರಾಚೊ. ಪಾತ್ಶಾಯ್ ಸಲಮನಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ತೊ ಉಲಯ್ತಾ ವೊ ಆಪ್ಲಿ ಶಿಕ್ವ್‌ಚ್ಣ್ ಸಲಮನಾಚೆ ತೊಂಡಿಂ ತೊ ಉಚಾರ್ತಾ. ಹ್ಯಾಚ್ ಖಾತೀರ್ "ಸಲಮನಾಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್" ಲಾ ಹೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ನಾವ್ ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಕ್ ಆಸಾ.

ತೀನ್ ಮುಖೆಲ್ ಭಾಗಾಂನಿಂ ತೆಂ ವಾಂಟ್ಲೊಲೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ತಾ ಆನಿ ತಾಂತುಂತ್ ತಾಚೊ ಮುಖೆಲ್ ಸಂದೆಶ್ ಆಮಿ ವಳ್ಖುಂಕ್ ಪಾವ್ತಾಂವ್ :

  1. ಜಾಣ್. 1-5 : ದೆವಾಚೆ ಯೆವ್ಜಣೆಂ ಮನ್ಶಾಚೊ ಶೆವಟ್ ಪ್ರಮಾನಿಕ್‌ಪಣಾನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಉಲೊ. ನಶ್ಟೆ ಮನಿಸ್ ಬರೆಸ್ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ದೊಗ್ದಾವ್ಣಿ ದಿತಾತ್; ಆಪ್ಲೆಂ ಸಂವ್ಸಾರಿ ಜಿವೀತ್ ಫಟ್ಕಿರೆ ಮೌಜೆನ್ ಸಾರುನ್ ಆನಿ ತೇಂಚ್ ಆಪ್ಲೊ ಶೆವಟ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜುನ್, ಪ್ರಮಾಣೀಕ್ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಚೆಪೊವ್ನ್ ದವ್ರುಂಕ್ ಆನಿ ಪಿಡಾಪೀಡ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತೆ ಭಾರಿಂ ವಾವುರ್ತಾತ್. ಬರ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಚೆಂ ಮರನ್ ತಾಂಚೊ ಸತೀಯಾನಾಸ್ ಮ್ಹಣ್ ತೆ ಪಿಶೆ ಆನಿ ನಶ್ಟೆ ಸಮ್ಜತಾತ್. ಪುಣ್ ಖರೆಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ಲ್ಯಾರ್ ಪ್ರಮಾಣೀಕ್ ಮನ್ಶಾಂಚೆ ಒತ್ಮೆ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸಾ (3/1). ಬರ್ಯಾ ಆನಿ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಮರ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಮರ್ ಜಿವೀತ್ ಆನಿ ಮ್ಹಂಯೆಚೊ ಮುಕೂಟ್ ದೇವ್ ತಾಂಕಾಂ ದಿತಲೊ. ಮನ್ಸುಬಿದಾರ್ ದೆವಾ ಮುಖಾರ್ ತೆ ನಶ್ಟೆ ಅಧರ್ಮಿಕ್ ಆನಿ ವಾಯ್ಟವೆ ಮನಿಸ್ ಥರ್ತರ್ತಲೆತ್. ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಶೆವಟಾಚೆರ್, ಜಬ್ ಆನಿ ಉಪದೆಶೊಕ್ ಲಾ ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂನಿಂ ಮೆಳೊ ನಾಸ್ಲೊಲೊ ಜಬಾಬ್ ಜಾಣ್ವಾಯೆಚ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ತಾ : " ಪ್ರಮಾಣಿಕ್ಪಣ್ ಸದಾಂಚ್ ಅಮರ್" (1/15); "ಆಪ್ಲೊ ಕಾಳ್ ಭರ್ಚೆ ಆದಿಂ ಪರ್ಯಾನ್, ಸುಗೂಣಿ ಮನಿಸ್ ಮರತ್ ತರ್, ತಾಕಾ ವಿಸವ್ ಮೆಳ್ತಲೊ" (4/7); "ಪ್ರಮಾಣೀಕ್ ಸಾಸ್ಣಾಕ್ ಜಿಯೆತಾತ್, ಧನಿ ತಾಂಕಾಂ ಇನಾಂ ದಿತಲೊ, ಆನಿ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ತಾಂಚಿ ರಾಖಣ್ ಕರ್ತಲೊ" (5/15); " ಮನ್ಶಾಂ ಮುಖಾರ್ ದೊಗ್ದ್ ಸೊಂಸ್ಲೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್-ಉಯ್ ಅಮರ್ ಜಿವಿತಾಚ್ಯಾ ಭರ್ವಾನ್ಶ್ಯಾನ್ ಭರ್ಲ್ಯಾಂತ್ ತಾಂಚಿಂ ಕಾಳ್ಜಾಂ" (3/4); ' ಭಾಂಗಾರ್ ಉಜ್ಯಾಂತ್ ಘಾಲುನ್ ತಪಾಸ್ತಾತ್ ತಶೆಂ ದೆವಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ತಪಾಸ್ಲಿಂ, ಆನಿ ಹಮಾಚೆಂ ಅರ್ಪಣ್ ಕಶಿಂ ತಾಂಕಾಂ ಮಾನುನ್ ಘೆತ್ಲಿಂ" (3/6); "ದೆವಾನ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ಅಮರ್ ಕೆಲೊ, ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಸೈಂಬಾ ಸಾರ್ಕೊ ತಾಕಾ ರಚ್ಲೊ" (2/23)
  2. ಜಾಣ್. 6-9 : ಸಲಮನ್ ಪಾತ್ಶಾಯ್ ನೀಜ್ ಜಾಣ್ವಾಯೆಚಿ ಸೊದ್ಪೂಸ್ ಕರ್ತಾ. ಸರ್ವ್ ರಾಜಾಂಕ್ ಖರಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಉಲೊ ಕರ್ತಾ (6/1-11); ರಾಜ್ ಚಲೊವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ತಿ ಚಡ್ ಗರ್ಜೆಚಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾ (8/9-16). ತಿಕಾ ಮೊಗಾನ್ ಆನಿ ಮ್ಹೆನತೀನ್ ಸೊದ್ತಲ್ಯಾಂಕ್ ತಿ ಮೆಳ್ಟಾಚ್ (6/12). ಸಲಮನ್ ಜಾಣ್ವಾಯೆಕ್ ವಾಖಾಣತಾ (7/22-30); ದುಸ್ರ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂ ಭಾಶೆನ್ ಸಲಮನ್ ಏಕ್ ವಿನಾಶಿ ಮನಿಸ್ (7/1). ತೊ ಜಾಣ್ವಾಯೆಕ್ ಮಾನ್ ದಿತಾ ಆನಿ ಭಲಾಯ್ಕೆ, ಸೊಬೀತಾಯೆ ಆನಿ ಗಿರೆಸ್ತಕಾಯೆ ಪರಸ್ ತಾಣೆಂ ತಿಚೊ ಚಡ್ ಮೋಗ್ ಕೆಲೊ ಮ್ಹನ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾಚ್ ಖಾತೀರ್ ತಿಚೆ ಬರಾಬರ್ ಸಗ್ಳ್ಯೊ ಬರ್ಯೊ ವಸ್ತು ಆಪ್ಣಾಕ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯೊ ಮ್ಹನುನ್ ತೊ ಖಾತ್ರಿ ದಿತಾ (7/7-11; 8/2-8). ಹ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಭಾಗಾಚಿ ಉತ್ತಂ ತೆಂಗ್ಶಿ 9ವ್ಯಾ ಅವೆಸ್ವರಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ತಾ : ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಮೆಳುಂಕ್ ಸಲಮನಾಂಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ.
  3. ಜಾಣ್. 10-19 : ಹ್ಯಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಭಾಗಾಂತ್ ದೆವಾಚೆ ಸೊಡೊಣೆಚ್ಯಾ ಇತಿಹಾಸಾಂತ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಕಶಿ ವಾವುರ್ತಾ ತೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಜಾತಾ. ಆದಾಂವಾ ಥಾವ್ನ್ ಮೈಜೆಸಾ ಮೆರೆನ್ ಆನಿ ಖೆರೀತ್‌ಪಣಿಂ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲೊಲೆ ಪರ್ಜೆಚೆ ಸುಟ್ಕೆ ಸಮಯಾರ್ ದೆವಾಚೆ ಜಾಣ್ವಾಯೆನ್ ಕವ್ತೀಕ್ ವಿಸಮಿತಾಂ ಕೆಲಿಂ. ಇಸ್ರಾಂಎಲ್ ಪರ್ಜೆಚೆರ್ ಜುಲುಂ‌ಶಾಯ್ ಚಲಯ್ತಲ್ಯಾ ಎಜಿಪ್ತ್ಕಾರಾಂಚೆರ್ ಧಾಡ್ಲಲ್ಯಾ ಖಾಸ್ತೀಂಚೆರ್ ನಿಹಾಳ್ ಆನಿ ಹೆ ವಿರ್-ಖಥೆ ಸಮಯಾರ್ ದೆವಾಚಿ ಅಜಾಪ್ವಂತ್ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಆನಿ ಸಾಸಾಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದಾಖಳ್ ಜಾತಾತ್ (11/2-16; 12/23-27; 15/18-19/22). ಹ್ಯಾ ಧರ್ಮಿಕ್ ನಿಹಾಳಾ ಮದೆಂ ದೆವಾಚೆ ಸೊಂಸ್ನ್ನಿಕಾಯೆಚಿ ಆನಿ ಕಾಕೂತೀಚಿ ಖಬರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ತಾ (11/17 ಲಾ 12/22): ತೇಚ್ ಪರಿಂ ಕುಡ್ಯಾ ದೆವಾಂಚೆ, ಮುರ್ತ್ಯಾಂಚೆ ಪುಜೆಚಿ ವಿಕಟಾಯ್ ಆನಿ ಕಾಂಟಾಳೊ ಆನಿ ಮೂರ್ತಿಪುಜಾ ಕರ್ತಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಖೂದ್ ಪಿಶೆಪಣ್ ಆನಿ ವ್ಹಡ್ ನಶ್ಟೆಪಣ್ ಹ್ಯಾ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಭಾಗಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಜಾತಾ.

ಪಳೇಯಾತ್[बदल]

ಸಂದರ್ಭ್[बदल]


[1] [2]

  1. http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/index.cfm
  2. http://www.konkanibible.org/