ಜೆಜೂಚ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಕಾಳ್ಜಾ, ಮಾಗ್ಣೆಂ

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search
   
ಕನ್ನಡ್
   

Sacred Heart of Jesus - Prayer[बदल]

Sacred Heart of Jesus in Saint Vincent De Paul Parish Church of Manila
Sacred Heart by José María Ibarrarán y Ponce, 1896

ಜೆಜೂಚ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಕಾಳ್ಜಾ, ಸಗ್ಳೀಚ್ ಮ್ಹಜಿ ಭೇಟ್ ತುಕಾ ಕರ್ತಾಂ, ಆನಿ ತುಕಾ ಸಮರ್ಪಿತಾಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಸೈಂಭ್, ಮ್ಹಜೆಂ ಜಿವಿತ್, ಮ್ಹಜ್ಯೊ ಕರ್ಣ್ಯೊ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯೊ ದುಖಿ-ಖಂತಿ. ವಾವುರ್ತಾಂ ಮ್ಹಜೆ ಕುಡೀಚ್ಯಾಂ ಆನಿ ಆತ್ಮ್ಯಾಚ್ಯಾನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂ ಸುಲೆಖಿಣಾಂನಿಂ ಸಗ್ಳೊ ಮ್ಹಜೊ ಮೋಗ್, ‌ಮಾನ್ ಆನಿ ಮ್ಹಂಯಾ ತುಕಾಚ್. ಥಿರ್ ನಿಚೆವ್ ಕರ್ತಾಂ ಜಾವನ್ಚ್ಯಾಕ್ ಸಗ್ಳಚ್ ತುಜೊ, ಕರುಂಕ್ ಸಗ್ಳ್ಯೊ ವಸ್ತು ತುಜ್ಯಾ ಮೊಗಾ ಪಾಸ್ಸತ್ ಆನಿ ತುಕಾ ಮಾನ್ವನಾಂತ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾಂಕುಯ್ ಪಾಟ್ ವಳುಂಕ್. ಜಾ ತುಂ, ಮ್ಹಾ ಪವಿತ್ರ್ ಕಾಳ್ಜಾ, ಎಕುಚ್ ಶೆವ್ಟ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಚೊ. ರಾಖ್ಣೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚೊ, ಥಿರಾಸಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಾರ್ಣಾಚೆಂ, ಅಕತ್ ಮ್ಹಜೆ ಅಸ್ಕತಾಯೆ ಆನಿ ದಳ್ದಿರಪಣಾಚೆಂ, ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾಂ ಪಾತ್ಕಾಂಚೆಂ ಆನಿ ಮ್ಹಜೊ ಸುಗುರ್ ಆಸ್ರೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಚ್ಯಾ ‌ವೆಳಾರ್. ತುಂ, ಕಾಕೂತೀನ್ ಆನಿ ಭಲೆಪ್ಣಾನ್ ಭರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ, ಶೆರಾತಿ ದೆವಾ ಬಾಪಾ ಮುಖಾರ್, ನಿವಾರ್ ಮ್ಹಜೆ ವಯ್ಲಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾಂ ಪಾತ್ಕಾಂಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲೆಲಿ ತಾಚೆ ನಿತೀಚಿ ಖಾಸ್ತ್.

ಜೆಜೂಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಳ್ ಕಾಳ್ಜಾ, ಸಗ್ಳೊ ಮ್ಹಜೊ ಭರ್ವಾನಸೊ ಹಾಂವ್‌ ತುಜೆರ್ ಥೆವ್ತಾಂ, ಆನಿ ಭಿಯೆತಾಂ ದೆಖುನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಖೊಟ್ಯಾಪೊಣಾಕ್ ಆನಿ ಅಸ್ಕ್ತಾಯೆಕ್ ತುಜ್ಯಾ ಭಲೆಪ್ಣಾರ್ ಎಕಾಣೆಂ ಪಾತ್ಯೆತಾಂ. ನಪಯ್ತ್ ಕರ್, ತ್ಯಾ ಪಾಸ್‌ತ್ ಮ್ಹಜೆ ಥಾಯ್ ತುಜ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಮಾನ್ವನಾ ತೆಂ ಆನಿ ತಾಚೆರ್ ಆಡ್‌ ಯೆತಾ ತಿತ್ಲೆಂಯ್, ರಿಗಯ್ ಸಾಯ್ಬಾ ತುಜೊ ಸೊಂಪೂರ್ಣ್ ಮೋಗ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್, ಹಾಂವ್‌ ಕೆದೀಂಚ್ ತುಕಾ ವಿಸ್ರನಾಂ ಆನಿ ತುಜೆ ಸರ್ಶೀಲಯಿ ಕೆದ್ನಾಂಚ್ ಕಡ್ಸರಾನಾ ಜಾವನ್ಚ್ಯಾಕ್. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ಭಲೆಪ್ಣಾ ಪಾಸ್‌ತ್ ಮಾಗ್ತಾಂ ತುಜೆ ಲಾಗಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಶಿಕಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಸುಖ್ ಆನಿ ಧಾದೊಸ್ಪಣ್ ವರ್ತತಾ ಜಾವನ್ಚ್ಯಾಕ್ ತುಜೊ ಗುಲಾಂ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಆನಿ ಮೊರ್ನಾಂತ್.

ಆಮೆನ್

ಪಳೆಯಾತ್[बदल]