ತಿಮತಾಕ್ ಪಾವ್ಲುಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

ತಿಮತಾಕ್ ಪಾವ್ಲುಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್[बदल]

First Epistle to Timothy

ತಿಮತಾಕ್ ಪಾವ್ಲುಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್[बदल]

ಪಾವ್ಲುನ್ ತಿಮತಾಕ್ ಬರಯ್ಲ್ಲ್ಯಾ ದನ್ ಪತ್ರಾಂಕ್ ಆನಿ ತಿತಾಕ್ ಬರಯ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಪತ್ರಾಕ್ “ಗಂವ್ಳಿಕ್ ಪತ್ರಾಂ” ಮ್ಹಣ್ಟಾತ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಾಣೆಂ ತಿಂ ಎಕೆ ಪವಿತ್ರ್-ಸಭೆಕ್ ನ್ಹಯ್, ಪುಣ್ ತಿಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಕ್ ವೊ ಗಂವ್ಳಿಯಾಕ್ ಬರಯ್ಲಿಂ; ಹಾಣೆಂ ತಿ ಬರೆ ಭಾಶೆನ್ ಚಲವಂಕ್ ತಾಕಾ ಉಜ್ವಾಡ್ ಆನಿ ವಾತ್ ದಾಖವಂಕ್ ಪಾವ್ಲುನ್ ತಿಂ ಬರಯ್ಲಿಂ. ಹಿಂ ತಿನುಯ್ ಪತ್ರಾಂ ರುಪಾನ್ ತಶೆಂ ವಿಶಯ್ಯಾಂನಿಂ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಖುಬ್ ಲಾಗಿಂ ಆಸಾತ್.

ತಿಮತ್ ಲಿಕಾನಿಯೆಚ್ಯಾ ಲಿಸ್ತ್ರಾಂತ್ಲೊ ಆಸ್ಲೊ; ತಾಚೊ ಬಾಪುಯ್ ಗ್ರಿಕ್ ಆನಿ ತಾಚಿ ಆವಯ್ ಜುದೆವ್. ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕ್ ವಾಚುಂಕ್ ತಾಕಾ ಶಿಕ್ಶಣ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಪಾವ್ಲು ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿ ಲಿಸ್ತ್ರಾಂತ್ ಆಯ್ಲೊ ತೆದ್ನಾ, ತಿಮತಾನ್ ತಶೆಂಚ್ ಎವ್ನಿಕೆ ತಾಚೆ ಆವಯ್ನ್ ಆನಿ ಲಯ್ಶೆನ್ ತಾಚೆ ಶಾಮಾಯ್ನ್ ಜೆಜುಕ್ ದೆವಾನ್ ಭಾಸಾಯ್ಲಲೊ ಕ್ರಿಸ್ತ್ ಸಡ್ವಣಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಾವಾರ್ಥಾನ್ ಮಾನುನ್ ಘೆತ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಸಮಯ್ಯಾರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿಂ ಪಾವ್ಲುಕ್ ತಿಮತಾಚಿ ಬರಿ ಖಬರ್ ಸಾಂಗ್ಲಲಿ, ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧರಂಪರ್ಗಟ್ಣೆಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಪಾವ್ಲುನ್ ತಾಕಾ ಆಪ್ಲೊ ಸಾಂಗಾತಿ ಜಾವಂಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲೊ. ತಿಮತಾಚಿ ಸುನತ್ ಕರುಂಕ್ ನಾಸ್ಲಿ; ಪುಣ್ ಆತಾಂ, ಫ್ರಿಜಿಯೆಚ್ಯಾ ಜುದೆವಾಂನಿಂ ತಿಮತಾಚ್ಯಾ ತನ್ಡಾಂತ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಧರ್ಮಾಚಿ ಪರ್ಗಟ್ಣಿ ಸಂಪೆಪಣಿಂ ಮಾನುನ್ ಘೆವಂಚೆ ಖಾತಿರ್, ಪಾವ್ಲುನ್ ತಾಚಿ ಸುನತ್ ಕೆಲಿ. ಹ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಖುಬ್ ಪಾವ್ಟಿ, ತಿಮತ್ ಪಾವ್ಲು ಸರ್ಶಿಲೊ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್ಲೊ. ಆನಿ ಆವ್ಘಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಮಲಾಚಿಂ ಕಾಮಾಂ ಪಾವ್ಲುನ್ ಅಜುನ್ ತರ್ಣ್ಯಾ ತಿಮತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಸಂಪಯ್ಲಿಂ. ಪಾವ್ಲುಕ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿ ರಮಾಕ್ ಬಂದ್ಖಣಿಂತ್ ಘಾಲೊ ತೆದ್ನಾ, ತಿಮತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗುರು ಬರಾಬರ್ ಆಸ್ಲೊ.

ಹೆ ಬಂದ್ಖಣಿ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಪಾವ್ಲುಚೆ ನಿಮಾಣೆ ಧರಂಪರ್ಗಟ್ನೆಚೆ ಭಂವ್ಡೆರ್, ತಿಮತ್ ತಾಚೆ ಬರಾಬರ್ ಗೆಲೊ ಆನಿ ಎಫೆಜಾಚೆ ಪವಿತ್ರ್-ಸಭೆಚೊ ಕಾರ್ಭಾರ್ ಚಲವಂಕ್ ಪಾವ್ಲುನ್ ತಾಕಾ ಥಯ್ ದವರ್ಲೊ.

ಹ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂತ್ ದನ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಆಂಕಾಂ ಮೆಳ್ತಾತ್ : ತಿಮತಾನ್ ಕಾಳ್ಜಿದಾರ್ಪಣಾನ್ ಖಟ್ಯಾ ಗುರುಂಚೆರ್ ಝುಜುಂಕ್ ಜಾಯ್, ಆನಿ ಪವಿತ್ರ್-ಸಭಾ ಬರೆ ಮಾನ್ಡಾವಳಿನ್ ಸ್ಥಾಪುನ್ ಹಾಡ್ಪಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಶಿತಾಬೆನ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಪಾವ್ಲುಚೆಂ ಮನ್ ಹ್ಯಾ ದನ್-ಉಯ್ ವಸ್ತುಂಚೆರ್ ಘುಂವ್ತಾ, ಕಾರಣ್ ಥಯ್ ಖುಬ್ ಸಂಕಶ್ಟ್ ಆಸ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಅಣ್ಭವ್ ಆಸ್ಲೊ.

ಹ್ಯಾ ಪತ್ರಾಚಿ ಮಾನ್ಡಾವಳ್ ಅಶಿ :[बदल]

ಪ್ರಸ್ತಾವ್ನಾ : 1 : 1-2

ಪವಿತ್ರ್-ಸಭೆ ಆನಿ ತಿಚ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಂ ವಿಶಿಂ ಶಿಕವ್ಣ್ : 1:3-3:16

ತಾಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾ ವಿಶಿಂ ತಿಮತಾಕ್ ಶಿಕವ್ಣ್ : 4 : 1-6:21

ಪಳೆಇಯಾತ್[बदल]

Timotak Pauluchem Poilem Potr

First_Epistle_to_Timothy

Devachem Utor - Povitr Pustok

Books_of_the_Bible

Bible

Sondorbh[बदल]


[1] [2]

  1. http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/index.cfm
  2. http://www.archgoadaman.org/bible/14