ದಾಕಾಂಚ್ಯಾ ಮಳ್ಯಾಚಿ ಆನಿ ಕುಳ್ವಾಡಿಯಾಂಚಿ ವಪಾರ್

विकिपीडिया कडल्यान
   
ಕನ್ನಡ್
   
The Wicked Husbandmen from the Bowyer Bible, 19th century.
A vineyard with bird-netting.
Recently planted vineyard in Medanos, Argentina.

Dakanchea Molleachi ani Kullvaddianchi Vopar - The Wicked Vinedressers (parable)

ವಪಾರಿಂಚೊ ಹೆತು[बदल]

ತೆದ್ನಾಂ ಶಿಸಾಂನಿಂ ಲಾಗಿಂ ಸರುನ್ ತಾಕಾ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ: “ವಪಾರಿಂನಿಂ ತಾಂಚ್ê ಕಡೆ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉಲಯ್ತಾಯ್?” ತಾಣೆಂ ಪರ್ತಿಪಾಳ್ ಕೆಲೊ: “ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸರ್ಗಿಂಚ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಚೆ ಗುಟ್ ವಳ್ಖುಂಚೆಂ ದೆಣೆಂ ತುಂಕಾಂ ದಿಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ; ತಾಂಕಾಂ ಹೆರಾಂಕ್ ನಾ. ಆಸಾ ತಾಂಕಾಂ ದೆವ್ ಆನಿಂಕ್-ಉಯ್ ದಿತಲೊ ಆನಿ ತಾಂಚೆಂ ಮಾಪ್ ಭರನ್ òತ್ತಲೆಂ; ಪುಣ್ ನಾ ತಾಂಕಾಂ, ಆಸಾ ತೆಂ ಪರಿಯಾನ್ ತಾಂಚ್ê ಕಡ್ಲೆಂ ದೆವ್ ಕಾಡುನ್ ಘೆತಲೊ. ದೆಖುನ್ ಹಾಂವ್ ವಪಾರಿಂನಿಂ ತಾಂಚ್ê ಕಡೆ ಉಲಯ್ತಾಂ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್-ಉಯ್ ತಾಂಕಾಂ ದಿಸನಾ, ಆನಿ ಆಯ್ಕುನ್-ಉಯ್ ತಾಂಕಾಂ ಆಯ್ಕನಾ ಆನಿ ಸಂಜೊಯ್ ನಾ.

ಇಜಾಯ್ಾಸಾನ್ ಅಶೆಂ ಆದಿಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಲಲೆಂ ತೆಂ ತಾಂಚ್ê ಸವೆಂ ಪಾಳನ್ ಯೆತಾ:

‘ಆಯ್ಕುನ್-ಆಯ್ಕುನ್ ತುಂಕಾಂ ಕಾಂಯ್, ಸಂಜಚೆಂ ನಾ; ಪಳೆವ್ನ್-ಪಳೆವ್ನ್ ತುಂಕಾಂ ಕಾಂಯ್ ದಿಸ್ಚೆಂ ನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಲಕಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಜಡ್-ನಿಬರ್ ಜಾಲಾಂ, ತಾಂಚೆ ಕಾನ್ ಭೆರೆ ಜಾಲ್ಯಾತ್, ತಾಂಚೆ ದಳೆ ಧಾಂಪ್ಲಲೆ ಆಸಾತ್; ನಾ ತೊರ್ ದಳ್ಯಾಂನಿಂ ತಾಂಕಾಂ ದಿಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ತಲೆಂ, ಕಾನಾಂನಿಂ ತಾಂಕಾಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಲೆಂ, ಮನಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಂಜತಲೆಂ, ಆನಿ, ತಿಂ ಮ್ಹಜ್ê-ಶಿಂ ಪರ್ತುನ್ ಯೆವ್ನ್, ಹಾಂವ್ ತಾಂಕಾಂ ಬರಿಂ ಕರಿನ್ .'’

ದಾಕಾಂಚ್ಯಾ ಮಳ್ಯಾಚಿ ಆನಿ ಕುಳ್ವಾಡಿಯಾಂಚಿ ವಪಾರ್[बदल]

ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕ್ ː ಮಾತೆವ್ 21 ː 33-46

33 ಆನಿಂಕ್ êಕ್ ವಪಾರ್ ಆಯ್ಕಾತ್: "ಕಣ್-êಕ್ ಭಾಟ್ಕಾರ್ ಆಸ್ಲೊ; ತಾಣೆಂ êಕ್ ದಾಕಾಂಚೊ ಮಳೊ ಲಾಯ್ಲೊ, ತಾಚ್ê ಭಂವ್ತಣಿಂ ಆಡೊ ಘಾಲೊ, ಖಣುನ್ êಕ್ ಕಳಂಬಿ ತಯ್ಯಾರ್ ಕೆಲಿ, ಆನಿ êಕ್ ಗಪುರ್ ಬಾಂದ್ಲೊ; ಮಾಗಿರ್ ತೊ ಮಳೊ ತಾಣೆಂ ಕುಳ್ವಾಡಿಯಾಂಕ್ ಕುಂಳ್ಯಾಕ್ ದಿಲೊ ಆನಿ ಆಪುಣ್ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಗೆಲೊ.
34 ಪಿಕೆಚೊ ವ್êಳ್ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ತೊಚ್, ಆಪ್ಲೆಂ ಕುಂಳೆಂ ಘೆವಂಕ್ ತಾಣೆಂ ತ್ಯಾ ಕುಳ್ವಾಡಿಯಾಂಶಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಚಾಕ್ರಾಂಕ್ ಧಾಡ್ಲೆ;
35 ಪುಣ್ ಕುಳ್ವಾಡಿಯಾಂನಿಂ, ತಾಚ್ಯಾ ಚಾಕ್ರಾಂಕ್ ಧೊರುನ್, ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ ಘಾಲೊ, ದುಸ್ರ್ಯಾಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಲೊ, ಆನಿ ತಿಸ್ರ್ಯಾಕ್ ಫಾತ್ರಾಯ್ಲೊ.
36 ಆನಿಂಕ್ êಕ್ ಪಾವ್ಟ್ ತಾಣೆಂ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಚಾಕ್ರಾಂಕ್ ಧಾಡ್ಲೆ, ಪಯ್ಲ್ê ಪಾವ್ಟಿವೊನ್ ಅದಿಕ್, ಆನಿ ತ್ãಣಿಂ ತಾಂಕಾಂಯ್ ತಶೆಂಚ್ ಕೆಲೆಂ.
37 ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಮಾನ್ ದಿತಲೆ’, ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಶೆಕಿಂ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ತಾಂಚ್ê-ಶಿಂ ಧಾಡ್ಲೊ;
38 ಪುಣ್ ಕುಳ್ವಾಡಿಯಾಂನಿಂ ಪುತಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾ ಭಿತೊರ್ ಮ್ಹಳೆಂ: ‘ಹೊ ತಾಚೊ ದಾಯ್ಜಿ; ಯೆಇಯಾತ್, ಹಾಕಾ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರುಂಯ್ಯಾ ಆನಿ ತಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಆಂಚೆಂ ಜಾತಲೆಂ.’
39 ಆನಿ ತ್ãಣಿಂ ತಾಕಾ ಧೊರುನ್ ಮಳ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ವ್ಹೆಲೊ ಆನಿ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಲೊ.
40 ಆತಾಂ ಮಳ್ಯಾಚೊ ಧನಿ ಯೆತಾ ತೆದ್ನಾಂ, ತ್ಯಾ ಕುಳ್ವಾಡಿಯಾಂಕ್ ತೊ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಲೊ?"
41 ತ್ãಣಿಂ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ: "ತ್ಯಾ ನಶ್ಟ್ಯಾಂಚೊ ವ್ಹೊಡ್ ಭಸಂ ಕರ್ತಲೊ ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕುಳ್ವಾಡಿಯಾಂಕ್, ಆಪ್ಣಾಕ್ ಯೊಗಿಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಫಳ್ ದಿತಾತ್ ತಸ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ಆಪ್ಲೊ ಮಳೊ ಕುಂಳ್ಯಾಕ್ ದಿತಲೊ."
42 ಜೆಜುನ್ ಮ್ಹಳೆಂ: "ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಾರ್ ಅಶೆಂ ಬರಯ್ಲ್’ಲೆಂ ಆಸಾ: ‘ಜೊ ಫಾತೊರ್ ಬಾಂದ್ಪಿಯಾಂನಿಂ ಸೊಡುನ್ ದಿಲ್’ಲೊ ತಚ್ ಜಾಲೊ ಕಣ್ಶ್ಯಾಸಂಧಿಚೊ ಫಾತೊರ್. ಹೆಂ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾನುಚ್ ಘಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ: ತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಮಿ ಥಟಾಕ್ ಜಾಲ್ಯಾಂವ್.’ ಹೆಂ ತುಮಿ ಕೆದ್ನಾಂಚ್ ವಾಚುಂಕ್ ನಾ?
43 ಮ್ಹಣ್ಟೊಚ್ ಆಪ್ಲೆಂ ರಾಜ್ ದೆವ್ ತುಂಚ್ê ಕಡ್ಲೆಂ ಕಾಡುನ್ ಘೆತಲೊ ಆನಿ ತಾಚಿಂ ಫಳಾಂ ದಿತಾತ್ ತಸ್ಲ್ಯಾ ವಿದೆಶಿಯಾಂಕ್ ದಿತಲೊ."
45 ತಾಚೆೊ ವಪಾರಿ ಆಯ್ಕಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮುಖೆಲ್ ಇಯಾದ್ನಿಕ್ ಆನಿ ಫಾರಿಜೆವ್ ಆಪ್ಣಾ ವಿಶಿಂ ತೊ ಉಲಯ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಂಜಲೆ;
46 ಆನಿ ತಾಕಾ ತೆ ಧೊರುಂಕ್ ಸೊದ್ತಾಲೆ, ಪುಣ್ ಲಕಾಕ್ ಭಿಯೆಲೆ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪ್ರವಾದಿ ಮ್ಹಣ್ ಲೊಕ್ ತಾಕಾ ಮಾನ್’ತಾಲೊ.

ಎಕ್ ಸ್ಫುರ್ಥಿ:

ದಕ್ಶಿಣ್ ಆಫ್ರಿಕೆಂತ್ ಕಾಳಿಂಗರಿಂ ಅಸೊ ವೆಗ್ಳಚಾರ್ ಚಲ್ತಾಲೊ. ಗರೆ ಜೆ ಥಂಯ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತಾಲೆ ತೆ ಅಲ್ಪ್ಸಂಖೆಂತ್ ಆಸ್ಲೆ. ತರಿಪುಣ್ ತಾಣಿಂ ನಿಜಾಚ್ಯಾ ದಕ್ಶಿಣ್ ಆಫ್ರಿಕೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಲಕಾಂಕ್ ಭಾಯ್ರಾವಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ತಾಂಕಾಂ ಅಭಿಮಾನಾನ್ ಆನಿ ಖುಶಾಲ್ಕಾಯೆನ್ ಜಿಯೆವಂಕ್ ಮೆಳನಾಸ್ಲೆಂ. ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂನಿ ಬದಲ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲೊ ಪುಣ್ ಯೆಸೆಸ್ವಿ ಜಾಲೆ ನಾಂತ್. ನೆಲ್ಸನ್ ಮಾಂದೆಲಾ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ತಾಕಾ 27 ವರ್ಸಾಂ ಬಂದ್ಖಣಿಂತ್ ದವರ್ಲೊ. ನೆಲ್ಸನ್ ಮಾಂದೆಲಾನ್ ದಕ್ಶಿಣ್ ಆಫ್ರಿಕೆ ವಿಶಿಂ ಆಸ್ಲಲೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಸಪನ್ ಆನಿ ಮಿಸಾಂವ್ ಘೆವ್ನ್ ಬಂದ್ಖಣಿಂತ್ಲೊ ಕಾಳ್ ಸಾರ್ಲೊ. ತಾಚಿ ಸುಟ್ಕಾ ಜಾಲಿ ತೆದ್ನಾಂ ದಕ್ಶಿಣ್ ಆಫ್ರಿಕೆಂತ್ಲ್ಯಾ ತಶೆಂಚ್ ಆಖ್ಯಾ ಸಂವ್ಸಾರಾಚ್ಯಾ ಲಕಾಂಚೊ ಮಾನ್ ತಾಣೆಂ ಝಡುನ್ ಘೆತ್ಲೊ. ತೊ ಹ್ಯಾ ದುರ್ದಯ್ವಿ ಲಕಾಂಚೊ ಸಡ್ವಂದಾರ್ ಜಾಲೊ. ಬಂದ್ಖಣಿಂತ್ಲೊ ಹಾನ್ಸ್ತ್ಯಾ ಮುಖಾಮಳಾನ್ ತೊ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ. ರಾಗ್ ಪಾಟಿಂ ದವ್ರುನ್ ಸಂಧಾನ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಪಾಂವ್ಲಾಂ ಮಾರ್ಲಿಂ. ಹ್ಯಾಚ್ ಪಾಸತ್ ನೆಲ್ಸನ್ ಮಾಂದೆಲಾ ದಕ್ಶಿಣ್ ಆಫ್ರಿಕೆಚೊ ಪಯ್ಲೊ ರಾಶ್ಟ್ರ್ಪತಿ ಜಾಲೊ. ‘ಜೊ ಫಾತರ್ ಬಾಂದ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಸಡುನ್ ದಿಲಲೊ ತಚ್ ಜಾಲೊ ಕಣ್ಶ್ಯಾ ಸಂಧಿಚೊ ಫಾತರ್'.

ದೆವಾಚೆಂ ಉತರ್:

ಆಪ್ಲೆ ಪರ್ಜೆಚೊ ಸವೆಂ ದೆವಾಚೊ ಮಗ್ ಕಿತ್ಲೊ ಖಲ್ ತೆಂ ಇಜಾಯ್ಾಸ್ ಪ್ರವಾದಿ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವಾಚ್ಪಾಂತ್ ಸಾಂಗ್ತಾ. ಆಪ್ಲೆ ಪರ್ಜೆಕ್ ಎಕ್ ಬರೊ ದಾಖಾಂಮಳೊ ಕಶಿ ರಯ್ತಾ ಆನಿ ತಿಚೆ ಕಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಬರಿಂ ಫಳಾಂ ರಾವ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ವಾಚ್ಪಾಂತ್ ಆಮಿ ಪಳೆತಾಂವ್ ಕಿ ದೆವಾನ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲಲ್ಯಾ ದಾಖಾಂ ಮಳ್ಯಾಂತ್ ಬರೆಂ ಫಳ್ ಮೆಳನಾ ತೆದ್ನಾಂ ದಾಖಾಂಮಳ್ಯಾಚೆಂ ನಿಸನ್ಟನ್ ಜಾಲಲೆಂ ಆಂಕಾಂ ದಿಸ್ತಿ ಪಡ್ತಾ. ಶುಭ್ವರ್ತಮಾನ್ ಆನಿ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವಾಚ್ಪಾ ಮದೆಂ ಜಾಯ್ತೊ ಸಮ್ಬಂದ್ ಆಸಾ. ತಾಂತುಂ ಎಕ್ ಧನಿ ಆಪುಣ್ ಸಗ್ಳೊ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ದಾಖಾಂ ಮಳೊ ತಯಾರ್ ಕರ್ತಾ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ ಹೊ ಮಳೊ ಕುಂಬ್ಳ್ಯಾಕ್ ದಿತಾ. ಪಿಕ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಚ್ ಧನಿ ಕುಲ್ವಾಡ್ಯಾಂ ಲಾಗಿಂ ಕುಂಬ್ಳೆಂ ಮಾಗ್ತಾ. ಪುಣ್ ತೆ ತಾಕಾ ಕುಂಬ್ಳೆಂ ದಿನಾಂತ್. ಪರ್ತೆಂಚ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕುಂಬ್ಳೆಂ ಮಾಗುಂಕ್ ಆಯ್ಲಲ್ಯಾಂಕ್ ತ್ರಾಸ್ ದಿತಾತ್ ಆನಿ ಧನಿಯಾಚ್ಯಾ ಪುತಾಚೊ ಪರಿಯಾನ್ ಜಿವ್ ಕಾಡ್ತಾತ್. ಹೆ ವಪಾರಿಂತ್ ಕುಲ್ವಾಡ್ಯಾಂಚೆಂ ಅನುಪ್ಕಾರ್ಪಣ್ ಆಂಚೆ ನದ್ರೆಕ್ ಯೆತಾ. ಧನಿಯಾಚೆಂ ತೆಂ ಧನಿಯಾಕ್ ದೀವಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಕುಲ್ವಾಡಿ ಅನಿತ್ ಕರ್ತಾತ್. ದೆಖುನ್, ತೆ ಧನಿಯಾಚೆ ಖಾಸ್ತಿಕ್ ಸಾಂಪಡ್ತಾತ್ ಆನಿ ತಾಂಚೊ ಮಳೊ ಪರಿಯಾನ್ ಧನಿ ಕಾಡುನ್ ಘೆತಾ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ವಾಚ್ಪಾಂತ್, ನವಿ ಇಜ್ರಾೆಲ್ ಪರ್ಜಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂ. ಮ್ಹಣ್ತಚ್ ಸಾಂತ್ ಪಾವ್ಲು ಫಿಲಿಪ್ಕಾರಾಂಕ್ ಬರವ್ನ್ ದೆವಾಕ್ ಆಮಿ ಕಸ್ಲಿಂ ಫಳಾಂ ದೀವಂಕ್ ಜಾಯ್ ತೆಂ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕರ್ತಾ.

ಆಂಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಕ್:

ದೆವ್ ಎಕ್ ಬರೊ ಮಳೊ ವಸವ್ಪಿ ಕಸೊ ಆಪ್ಲೆ ಪರ್ಜೆಕ್ ಪ್ರವಾದಿ ಧಾಡುನ್ ಚುಕಿ ನಿಟಾಯೆರ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕರಿತ್ ಆಸ್ತಾ. ಪ್ರವಾದಿಯಾಂಚೆಂ ಆಯ್ಕುನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್ ಬದಲ್ತಲೆ ಮ್ಹಣ್ ದೆವಾಚಿ ಅಪೆಕ್ಶಾ. ಪುಣ್ ತಶೆಂ ಘಡನಾ. ಶೆಕಿಂ ದೆವ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾ ಜೆಜುಕ್ ಹ್ಯಾ ಸಂವ್ಸಾರಾಂತ್ ಧಾಡ್ತಾ ಸಂಜುನ್ ಕಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಚೆಂ ತರಿ ಆಯ್ಕುನ್ ತಾಚೆ ಸವೆಂ ಬರೆ ತರೆನ್ ವಾಗ್ತಲೆ. ಜೆಜು ಸವೆಂ ಲಕ್ ಖುಬ್ ವಾಯ್ಟ್ ಕರ್ತಾತ್ ಆನಿ ತಾಕಾ ಖುರ್ಸಾಚೆಂ ಮರಣ್ ಫಾವೊ ಕರ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಜೆಜು ಪುನರ್ಜಿವಂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಯ್ತಿವಂತ್ ಜಾತಾ. ನೆಲ್ಸನ್ ಮಾಂದೆಲಾ ಸವೆಂ ತಶೆಂಚ್ ಘಡ್ಲೆಂ. ಬರೆಂ ತೆಂ ನಶ್ಟಾಚೆರ್ ಸದಾಂಚ್ ಜಯ್ತಿವಂತ್ ಜಾತಾ. ದೆವ್ ಬರೆ ಆಸಾತ್, ತಾಚ್ಯಾ ದುಸ್ಮಾನಾಂಕ್ ಸದಾಂಚ್ ಹಾರಯ್ತಾ. ಮ್ಹಣ್ತಚ್, ಫಕತ್ ಬರೆಂ ಕರುನ್ ಆಂಚ್ಯಾನ್ ನಶ್ಟ್ಯಾಚೆರ್ ಜಯ್ತ್ ಮೆಳವಂಕ್ ಜಾತಾ. ಜಶೆ ಪರಿಂ ಕಾಳಕ್ ಆನಿ ಉಜ್ವಾಡ್ ಎಕೆಚ್ ಪಾವ್ಟಿ ಬರಾಬರ್ ಆಸುಂಕ್ ಶಕನಾಂತ್ ತೆಚ್ ಪರಿಂ ಬರೊ ಆನಿ ವಾಯ್ಟವೊ ಬರಾಬರ್ ಆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ.

ಜೆಜುಚೆ ಶಿಸ್ ಕಶೆ ಆಂಚಿ ಜಬಾಬ್ದಾರಿ ಜತ್ನಾಯೆನ್ ಪಾಳುಂಕ್ ವಾವ್ರುಂಯ್ಯಾ. ಆಂಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಬರಿ ಪಿಕ್ ದೀವಂಕ್ ವಾವ್ರುಂಯ್ಯಾ. ಆಮಿ ಜೆಜು ಜಾವ್ನ್ ಸಂವ್ಸಾರಾಕ್ ಜೆಜು ದೀವಂಕ್ ವಾವ್ರುಂಯ್ಯಾ. ಆಂಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮಿ ಜೆಜುಚಿಂ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳನ್ ಯೆವಂಕ್ ಜಾಯ್. ಕಾಳಕ್ ಕಾಳಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಬಬಾಳ್ ಮಾರ್ಚೆ ಬಲ್ದೆಕ್ ಎಕ್ ವಾತ್ ಪೆಟಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ವಿಸರ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್. ಸಗ್ಳ್ಯೊ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಜಾತಾತ್.

“ವಪಾರಿಂನಿಂ ಉಲಯ್ತಲಂ, ಸಂವ್ಸಾರ್ ರಚ್ಲಲ್ಯಾಕ್ ಗುಪಿತ್ ಆಸ್ಲಲೆೊ ವಸ್ತು ಉಕ್ತೆೊ ಕರ್ತಲಂ”, ಹೆಂ ಪ್ರವಾದಿಯಾಚೆಂ ಉತರ್ ಅಶೆಂ ಖರೆಂ ಜಾಲೆಂ. (ಮಾತೆವ್ 13:35)

Polleiat Niall[बदल]

The Wicked Vinedressers, Commentary & Meditation

Bhaillo Adhar ani Guntn'ni[बदल]

Sondorbh[बदल]


[1] [2]

  1. en:Parables of Jesus
  2. "Archive copy". Archived from the original on 2015-06-21. Retrieved 2015-01-15.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)