ಪೆದ್ರುಚೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ಪತ್ರ್

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search
Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Pedruchem Dusrem Potr

ಪೆದ್ರುಚೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ಪತ್ರ್[बदल]

Second Epistle of Peter

San Pedro
Two sides of the Papyrus Bodmer VIII. This Papyrus today is the oldest source to the Second Epistle of Peter

ಪೆದ್ರುಚೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ಪತ್ರ್[बदल]

ಹ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂತ್ ಪೆದ್ರು ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪತ್ರಾಚಿ ಆನಿ ತಾಂತುಂ ದಿಲ್ಲೆ ಶಿಕವ್ಣೆಚಿ ಖಬರ್ ಕರ್ತಾ. ಹೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ಪತ್ರ್ ಚಡ್ ಕರುನ್ ಧಾಕ್ಟೆ ಆಜಿಯೆಚ್ಯಾ ತ್ಯಾಚ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಸಭಾಂಕ್ ಬರಯ್ಲಾಂಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ತಾಂಚೆ ಮದೆಂ ಖಟೆ ಶಿಕವ್ಪಿ, ಶಾಸ್ತ್ರ್-ವಿರಧಿ ಆನಿ ಫಟವ್ಪಿ ಉಪ್ರಾಸ್ಲಲೆ, ದೆಖುನ್ ತಾಣೆಂ ಹೆಂ ಪತ್ರ್ ಬರಯ್ಲೆಂ. ತಾಂಚೆಂ ಬರೆಂ ಸುಗುಣಿ ಜಿವಿತ್ ಇಬಾಡುನ್ ಆನಿ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಯೆಣ್ನ್ಯಾಚೊ ಆನಿ ಸಂವ್ಸಾರಾಚ್ಯಾ ಶೆವಟಾಚೊ ಭಾವಾರ್ಥ್ ಸಡುನ್, ತೆ ಖಟೆ ಶಿಕವ್ಪಿ ತಾಂಕಾಂ ಖಟಿ ಸತ್ತ್ಯಾ ಭಾಸಾಯ್ತಾಲೆ. ತಾಂಚೆ ಖಟೆ ಶಿಕವ್ಣೆನ್ ಉಪ್ರಾಸ್ಲಲ್ಯಾ ಪ್ರಸ್ನಾಂಕ್ ಜೆಜುಕ್ ಖಾಜಾ ಪಲೆಲ್ಲೊ ಆನಿ ಆಯ್ಕಲ್ಲೊ ತ್ಯಾ ಗವಾಯ್ಾಂ ಕಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಮೆಳ್ತಾ : ಹೆ ಕಿ ದೆವಾಚಿ ಆನಿ ಸಮಿಯಾ ಜೆಜುಚಿ ವಿಸ್ವಾಸ್ ಫಾವೊ ಆಸ್ಲಲಿ ಖರಿ ವಳಖ್ ದಿತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಪತ್ರಾಚೊ ಶೆವಟ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಸಭಾಂಚ್ಯಾ ಭಾವಾಂಭಯ್ಣಿಂಚೊ ಭಾವಾರ್ಥ್ ಘಟ್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ಖಟ್ಯಾ ಶಿಕವ್ಪಿಯಾಂಚ್ಯಾ ಚಪ್ಕ್ಯಾಂತ್ ಪಡನಾ ಜಾವಂಕ್ ತಾಂಕಾಂ ರಾಖುಕ್.

ಹೆಂ ಪೆದ್ರುಚೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ಪತ್ರ್ ಆನಿ ಜುದಾಚೆಂ ಪತ್ರ್ ಇತ್ಲಿಂ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಲಾಗಿಂ ಆಸಾತ್, ಕಿ ಪೆದ್ರು ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಿ ಧರಂದುತಾಚೆಂ ಪತ್ರ್ ವಳ್ಖತಾಲೊ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಕಲ್ಪನಾಂಚೊ ತಾಣೆಂ ಉಪ್ಯೊಗ್ ಕೆಲೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜಾತಾ.

ಹ್ಯಾ ಪತ್ರಾಚೊ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಆಪ್ಣಾಕುಚ್ “ ಸಿಮಾಂವ್ ಪೆದ್ರು, ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೊ ಸೆವಕ್ ಆನಿ ಧರಂದುತ್” ಮ್ಹಣ್ಟಾ. ಆಪುನ್ ಸಮಿಯಾ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ರುಪಾಂತರಾಚೊ ಖಾಶಾ ಗವಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾ, ಆನಿ ಪಾವ್ಲುಕ್ ಆಪ್ಲೊ ಮಗಾಚೊ ಭಾವ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಲೆಖ್ತಾ.

ಹೆಂ ಪತ್ರ್ ಕೆದ್ನಾ ಆನಿ ಖಯ್ ಬರಯ್ಲೆಂ ತೆಂ 1/13-15 ಹ್ಯಾ ವಳಿಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಗಮುನ್ ಯೆತಾ. ಆಪ್ಲೆಂ ಮರನ್ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಪೆದ್ರು ಜಾಣೊ. ಪೆದ್ರು ರಮಾ ಶಾರಾಂತ್ ರಗ್ತ್ಸಾಕ್ಶಿ ಕಜೊ ಮೆಲೊ ಮ್ಹಣ್ಟಚ್, ಹೆಂ ಪತ್ರ್ ತಾಣೆಂ 66-67ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ರಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಬರಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಣುಂಕ್ ಜಾತಾ.

ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಪತ್ರಾಚೊ ಖರೊ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಕಣ್ ? ಖುದ್ ಪೆದ್ರುನ್ ತೆಂ ಬರಯ್ಲಾಂ, ವೊ ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಘೆವ್ನ್ ಆನಿಂಕ್ ಕಣೆಂ ತೆಂ ಬರಯ್ಲಾಂ ಜಾಯ್ತ್ ? ಪೆದ್ರುಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪತ್ರಾಚೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ್ನೆಂತ್ ಹೆ ವಿಶಿಂ ಆಮಿ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ತೆಂ ಹಾಂಗಾಯ್ ಲಾಗ್ತಾ.

ಹ್ಯಾ ಪತ್ರಾಚಿ ಮಾನ್ಡಾವಳ್ ಅಶಿ :[बदल]

ಪ್ರಸ್ತಾವ್ನಾ : 1 : 1-2

ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಆಪವ್ಣೆಂ : 1: 3-21

ಫಟ್ಕಿರೆ ಶಿಕವ್ಪಿ : 2 : 1-22

ಜೆಜುಚೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ಯೆಣೆಂ : 3 : 1-18


ಪಳೆಇಯಾತ್[बदल]

Pedruchem Dusrem Potr

Second_Epistle_of_Peter

Devachem Utor - Povitr Pustok

Books_of_the_Bible

Bible


Sondorbh[बदल]


[1] [2]

  1. http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/index.cfm
  2. http://www.archgoadaman.org/bible/14