ಫಾಮಿಲೀಚಿ ಭೇಟ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search
   
ಕನ್ನಡ್
   
The rock cave at Massabielle, in Lourdes, where Saint Bernadette Soubirous claimed to have seen the Blessed Virgin Mary. Now is a religious grotto.
Lúcia Santos (left) with her cousins Jacinta and Francisco Marto, 1917

Family Prayer[बदल]

ಎಹ್ ಅಜ್ಯಾಪಾಂಚೆ ಆಂಕ್ವಾರಿ, ಸರ್ಪಟ್ ಪಡುನ್ ತುಜ್ಯಾ ಇಮಾಜಿ ಮ್ಹೂಕಾರ್,
ಆಮಿ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಎಕಾಣೆ ಭೆಟೊಂವಕ್ ತುಜೆ ಚಾಕ್ರೆಕ್, ಆಮ್ಚೊ ಜೀವ್,
ಆಮ್ಚ್ಯಾಂ ಕಾಳೀಜ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾಂ ಘರ್‌ದಾರ್, ಆಮ್ಚೊ ವಾವ್ರ್-‌ಧಂದೊ ಆನಿ
ಸಗ್ಳೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಲಾಗಿಂ ಆಸಾ ತೆಂ ತುಕಾ ಭೆಟಯ್ತಾಂವ್.
ಬೆಸಾಂವ್ ಘಾಲ್ ಹೆ ಫಾಮಿಲೀಚೆರ್ ಜಿ ಸೊದ್ತಾ ದಾಖೊಂವಕ್
ತುಜೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್; ಬೆಸಾಂವ್ ಘಾಲ್ ಹ್ಯಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆರ್,
ಸಾಂಭಾಲುಂಕ್ ತಿಂ ನಿತಳ್ ಆನಿ ನಿರ್ಮಳ್; ಬೆಸಾಂವ್ ಘಾಲ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಂ
ಪುತಾಂ-ಧುವಾಂಚೆರ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಾವಾರ್ತಾನ್ ಆನಿ ಶೆಗುಣಾನಿಂ ಜೈತ್,
ತಾಣಿಂ ವ್ಹರುಂಕ್ ಸಂವ್ಸಾರಾಚ್ಯಾಂ ಪೆರೀಗಾಂಚೆರ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ
ಅತ್ಮ್ಯಾಚ್ಯಾಂ ದುಸ್ಮಾನಾಚೆರ್, ಬೆಸಾಂವ್ ಘಾಲ್ ಆವ್ಯ್‌ ಬಾಪಾಯ್ಚೆರ್,
ತಾಣಿಂ ಫಾವೊ ತೆ ಪರಿಂ ಪಾಳುಂಕ್ ಆಪ್ಲೆ ಕಾಯ್ದೆ, ಬೆಸಾಂವ್
ಘಾಲ್ ಆಮ್ಚೆರ್ ಸಗ್ಲ್ಯಾಂಚೆರ್, ತುಜೆ ವರ್ವಿಂ ತಾಂಕುಂಕ್ ಆಮಿ
ಸದಾಂಚ್ ವಾಟ್ ಸರ್ಗೀಂಚಿ, ಪವಿತ್ರ್ ಆರ್ಲುಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ
ಜಿವಾಚಿ ರಾಖಣ್ ಆನಿ ಭಾಂಗಾರಾಚಿ ಚಾವಿ ಉಗ್ಡುಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ
ಧಾರಾಂ ಸರ್ಗೀಂಚಿಂ
ಅಶೆಂ ಜಾವ್ನ್.

ಆಮೆನ್

The Marian Basilica of Our Lady of Aparecida, Brazil, the largest church in the Americas

ಪಳೆಯಾತ್[बदल]