ಫಿಲಿಪ್ಕಾರಾಂಕ್ ಪಾವ್ಲುಚೆಂ ಪತ್ರ್

विकिपीडिया कडल्यान
   
ಕನ್ನಡ್
   
Papyrus 87 (Gregory-Aland), the earliest known fragment of Epistle to Philemon, believed to date to the late 2nd or early 3rd century.

ಫಿಲಿಪಿಗಾರಾಂಕ್ ಪತ್ರ್[बदल]

ಫಿಲಿಪಿಚಿ ಪವಿತ್ರ್-ಸಭಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಾವ್ಲುನ್ ಎವ್ರಪಾಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂನಿಂ ಸ್ಥಾಪ್ಲಲಿ ಪಯ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಸಭಾ. ಮಾಸೆದನಿಯೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ದರ್ಶನಾಕ್ ಲಾಗುನ್, ಪಾವ್ಲು, ತಿಮತ್ ಆನಿ ತಾಚೆ ಭಾಗೆಲಿ ಆಜಿಯೆಕ್ ಥಾವ್ನ್ ಎವ್ರಪಾಕ್ ಪಾವ್ಲೆ.

ಫಿಲಿಪಿ ಶಾರಾಂತ್ ಕಾಯ್-ಕಾಯ್ ಮನ್ಶಾಂನಿಂ ಜೆಜುಚೆರ್ ಭಾವಾರ್ಥ್ ದವರ್ಲೊ, ದೆವ್ಚಾರ್ ಬಸ್ಲಲೆಂ ಎಕ್ ಚೆಡುಂ ಬರೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಪಾವ್ಲುಕ್ ಬಂದ್ಖಣಿಂತ್ ಘಾಲೊ, ತಾಕಾ ಸಡ್ಲೊ, ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತ್ಯಾ ಶಾರಾಂತ್ಲೊ ತೊ ಕಡ್ಸರ್ಲೊ – ಹಿ ಸಗ್ಳಿ ಖಬರ್ ಲುಕ್ ಧರಂದುತಾಂಚೊ ಇತಿಹಾಸ್ ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ದಿತಾ (ದಿ 16, 11-40 ಪಳೆ ).

ಲಕಾಕ್ ಪಾವ್ಲುಚೊ ಖುಬ್ ಮಯ್ಪಾಸ್ ಆಸ್ಲೊ ಆನಿ ಧರಂಪರ್ಗಟ್ಣೆಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ತಾಣಿಂ ತಾಕಾ ಆದಾರ್ ದಿಲ್ಲೊ; ಪಾವ್ಲುಯ್ ತಾಂಚಿ ಖೆರಿತ್ ಅಪುರ್ಬಾಯ್ ಕರ್ತಾಲೊ ತಿ ಹ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂತ್ ದಿಶ್ಟಿ ಪಡ್ತಾ. ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೆ ವೆಗಿಂ, ತಾಂಕಾಂ ಭೆಟ್ ಕರ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಪಾವ್ಲು ಭರ್ವಾನ್ಸೊ ದಾಖಯ್ತಾ.

ಕಸ್ಲ್ಯಾ ಸೆಗಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಹೆಂ ಪತ್ರ್ ಬರಯ್ಲೆಂ ತೆಂ ಪತ್ರಾಂತುಚ್ ತೊ ಸಾಂಗ್ತಾ. ಪಾವ್ಲುಕ್ ಬಂದ್ಖಣಿಂತ್ ಘಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕುನ್, ತಾಚ್ಯಾ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ಪಾವುಂಕ್, ಥಡೆ ಪಯ್ಶೆ ದೀವ್ನ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಫಿಲಿಪ್ಕಾರಾಂನಿಂ ಎಪಾಫ್ರದಿತಾಕ್ ಧಾಡ್ಲೊ ಆನಿ ಪಾವ್ಲುಚೊ ಸಾಂಗಾತಿ ಆನಿ ಸೆವಕ್ ಕಜೊ ತಾಚೆಶಿಂ ರಾವ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣಿಂ ತಾಕಾ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಹೆ ಭಾಶೆನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ತಾನಾ, ಎಪಾಫ್ರದಿತ್ ಪಿಡೆಂತ್ ಪಡ್ಲೊ ಆನಿ ಸಾರ್ಕೊ ಮರುಂಕ್ ಪಾವ್ಲಲೊ. ತೊ ಸಮಾಧಾನ್ ಜಾತಚ್, ತಾಕಾ ಪರತ್ ಫಿಲಿಪಿಕ್ ಧಾಡುಂಕ್ ಪಾವ್ಲುನ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ಫಿಲಿಪ್ಕಾರಾಂಚೆ ಪವಿತ್ರ್-ಸಭೆನ್ ಆದಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಸತ್, ಹ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂತ್ ಪಾವ್ಲು ತಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟಯ್ತಾ, ಆನಿ ಎಪಾಫ್ರದಿತಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ಸೆವಾ ಕೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚಿ ತುಸ್ತ್ ಕರ್ತಾ. ತ್ಯಾಚ್ ಬರಾಬರ್, ಹ್ಯಾ ಸೆಗಾಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಕಾಡುನ್, ಭಾವಾರ್ಥಿಯಾಂ ಮದೆಂ ವೆಫ್ಳಚಾರ್ ಆಸಾತ್ ತೆ ಮಡುನ್ ಉಡವಂಚೆ ಮ್ಹಣ್ ಪಾವ್ಲು ತಾಂಕಾಂ ಬುಧ್ ದಿತಾ, ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಜುದೆವ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕರಾರಾಚ್ಯೊ ಚಾಲಿರಿತಿ ಕಾಯ್ದ್ಯಾಶಿರ್ ಕಶ್ಯೊ ಪಾಳುಂಕ್ ಬಳ್ ಕರ್ತಾಲೆ ತೆ ವಿಶಿಂ ತಾಂಕಾಂ ಶಿಡ್ಕಾಯ್ತಾ. ಹೆಂ ಪತ್ರ್ ಪಾವ್ಲು ಬಗರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾನ್ ಬರಯ್ಲೆಂಶೆಂ ದಿಸನಾ. ತೆಂ 63 ವರ್ಸಾ ರಮಾ ಶಾರಾಂತ್ ಬರಯ್ಲಾಂ.

ಹ್ಯಾ ಪತ್ರಾಚಿ ಮಾನ್ಡಾವಳ್ ಅಶಿ :[बदल]

ಪ್ರಸ್ತಾವ್ನಾ 1 : 1-11

ಪಾವ್ಲುಚಿ ಖಾಶಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ : 1 : 12- 26

ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಸವೆಂ ಜಿವಿತ್  : 1: 27 – 2 : 18

ತಿಮತಾ ಆನಿ ಎಪಾಫ್ರದಿತಾ ವಿಶಿಂ ಯೆವ್ಜಣ್ : 2 : 19-30

ದುಸ್ಮಾನಾಂ ಆನಿ ಸಂಕಶ್ಟಾಂ ವಿಶಿಂ ಶಿಡ್ಕಾವ್ಣಿಯೊ : 3 : 1-4:9

ಪಾವ್ಲು ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಫಿಲಿಪ್ಕಾರಾಂಚೆ ಇಶ್ಟಾಗತಿಚಿ ಖುಣಾ : 4 : 10-20

ಸಂಪಾದ್ಣಿ : 4 : 21-23

ಪಳೆಯಾತ್[बदल]

ಸಂದರ್ಭ್[बदल]


[1]

  1. http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/index.cfm