ಫಿಲೆಮನಾಕ್ ಪಾವ್ಲುಚೆಂ ಪತ್ರ್

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search
Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Filemonak Pauluchem Potr
Papyrus 87 (Gregory-Aland), the earliest known fragment of Epistle to Philemon, believed to date to the late 2nd or early 3rd century.

ಫಿಲೆಮನಾಕ್ ಪಾವ್ಲುಚೆಂ ಪತ್ರ್[बदल]

Epistle to Philemon

ಫಿಲೆಮನಾಕ್ ಪಾವ್ಲುಚೆಂ ಪತ್ರ್[बदल]

ಪಾವ್ಲುಕ್, ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿ ರಮಾ ಶಾರಾಂತ್ ಬಂದ್ಖಣಿಂತ್ ಘಾಲೊ ತೆದ್ನಾ, ತೊ ಅನೆಸಿಮುಸ್ ಮ್ಹಣ್ಲಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಚಾಕ್ರಾಕ್ ವಳ್ಖುಂಕ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಫ್ರಿಜಿಯೆಚ್ಯಾ ಕಲಸ್ ನಗ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಫಿಲೆಮನಾಕ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧನಿಯಾಕ್, ಅನೆಸಿಮುಸ್ ಸಡುನ್ ಘೆಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಪಾರ್ಪಳಾಕ್ ಜೆಸುಚಿ ವಳಖ್ ದೀವ್ನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಧರ್ಮಾಂತ್ ಭಿತರ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ತಾಕಾ ಪರ್ತುನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಧನಿಯಾಶಿಂ ಧಾಡುಂಕ್, ಪಾವ್ಲು ಬರೆ ಸಂದಿಕ್ ರಾವ್ತಾಲೊ. 63ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಕಲಸ್ಕಾರಾಂಕ್ ಎಕ್ ಪತ್ರ್ ಧಾಡ್ಚೆಂ ಆಸ್ಲೆಂ ತೆದ್ನಾ, ಹಿ ಸಂದಿ ತಾಕಾ ಮೆಳ್'ಲಿ. ತಿಕಿಕುಸ್ ಪಾವ್ಲುಚ್ಯಾ ನಿರಪಿಯಾ ಬರಾಬರ್, ಅನೆಸಿಮುಸ್ ಗೆಲೊ. ಖತ್ಖತಿತ್ ಉಲೊ ಮಾರುನ್, ಪಾವ್ಲುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಇಶ್ಟಾಕ್, ಫಿಲೆಮನಾಕ್, ಹೆಂ ಪತ್ರ್ ಬರಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಮ್ಹಾತ್ಮಿಕ್ಪಣಾನ್ ಹ್ಯಾ ಪಾರ್ಪಳಾಕ್ ವಾಗಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚೆ ಲಾಗಿಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ.

ಪಳೆಇಯಾತ್[बदल]

Filemonak Pauluchem Potr

Epistle_to_Philemon

Devachem Utor - Povitr Pustok

Books_of_the_Bible

Bible


Sondorbh[बदल]


[1] [2]

  1. http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/index.cfm
  2. http://www.archgoadaman.org/bible/14