ಬಳಿಶ್ತ್ ಮನಿಸ್ ಬಾಂದ್ಲೆಲೊ ವಪಾರ್

विकिपीडिया कडल्यान
   
ಕನ್ನಡ್
   
Image of page from the 7th century Book of Durrow, from The Gospel of Mark. Trinity College Dublin

Bollixt Monis Bandlelo Vopar - The Strong Man Bound (Parable)

ವಪಾರಿಂಚೊ ಹೆತು[बदल]

ತೆದ್ನಾಂ ಶಿಸಾಂನಿಂ ಲಾಗಿಂ ಸರುನ್ ತಾಕಾ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ: “ವಪಾರಿಂನಿಂ ತಾಂಚ್ê ಕಡೆ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉಲಯ್ತಾಯ್?” ತಾಣೆಂ ಪರ್ತಿಪಾಳ್ ಕೆಲೊ: “ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸರ್ಗಿಂಚ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಚೆ ಗುಟ್ ವಳ್ಖುಂಚೆಂ ದೆಣೆಂ ತುಂಕಾಂ ದಿಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ; ತಾಂಕಾಂ ಹೆರಾಂಕ್ ನಾ. ಆಸಾ ತಾಂಕಾಂ ದೆವ್ ಆನಿಂಕ್-ಉಯ್ ದಿತಲೊ ಆನಿ ತಾಂಚೆಂ ಮಾಪ್ ಭರನ್ òತ್ತಲೆಂ; ಪುಣ್ ನಾ ತಾಂಕಾಂ, ಆಸಾ ತೆಂ ಪರಿಯಾನ್ ತಾಂಚ್ê ಕಡ್ಲೆಂ ದೆವ್ ಕಾಡುನ್ ಘೆತಲೊ. ದೆಖುನ್ ಹಾಂವ್ ವಪಾರಿಂನಿಂ ತಾಂಚ್ê ಕಡೆ ಉಲಯ್ತಾಂ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್-ಉಯ್ ತಾಂಕಾಂ ದಿಸನಾ, ಆನಿ ಆಯ್ಕುನ್-ಉಯ್ ತಾಂಕಾಂ ಆಯ್ಕನಾ ಆನಿ ಸಂಜೊಯ್ ನಾ.

ಇಜಾಯ್ಾಸಾನ್ ಅಶೆಂ ಆದಿಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಲಲೆಂ ತೆಂ ತಾಂಚ್ê ಸವೆಂ ಪಾಳನ್ ಯೆತಾ:

‘ಆಯ್ಕುನ್-ಆಯ್ಕುನ್ ತುಂಕಾಂ ಕಾಂಯ್, ಸಂಜಚೆಂ ನಾ; ಪಳೆವ್ನ್-ಪಳೆವ್ನ್ ತುಂಕಾಂ ಕಾಂಯ್ ದಿಸ್ಚೆಂ ನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಲಕಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಜಡ್-ನಿಬರ್ ಜಾಲಾಂ, ತಾಂಚೆ ಕಾನ್ ಭೆರೆ ಜಾಲ್ಯಾತ್, ತಾಂಚೆ ದಳೆ ಧಾಂಪ್ಲಲೆ ಆಸಾತ್; ನಾ ತೊರ್ ದಳ್ಯಾಂನಿಂ ತಾಂಕಾಂ ದಿಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ತಲೆಂ, ಕಾನಾಂನಿಂ ತಾಂಕಾಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಲೆಂ, ಮನಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಂಜತಲೆಂ, ಆನಿ, ತಿಂ ಮ್ಹಜ್ê-ಶಿಂ ಪರ್ತುನ್ ಯೆವ್ನ್, ಹಾಂವ್ ತಾಂಕಾಂ ಬರಿಂ ಕರಿನ್ .’

ಬಳಿಶ್ತ್ ಮನಿಸ್ ಬಾಂದ್ಲೆಲೊ ವಪಾರ್[बदल]

ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕ್ ː ಲುಕಾಸ್ 11:15-26 (ಮಾರ್ಕ್ 3:24-27; ಮಾತೆವ್ 12:29)

24 ಖೊಂಿಚ್ಯಾಯ್ ಎಕಾ ರಾಜ್ಯಾ ಭಿತೊರ್ ನಾಗ್ರಿಕಾಂಚೆ ಪಂಗಡ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚೆರ್ ಉಪ್ರಾಸುನ್ ಝುಜ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತೆಂ ರಾಜ್ ಉಬೆಂ ಧರಂ ನಜೊ;
25 ಆನಿ ಎಕಾ ಕುಟುಂಬಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಾಂಗ್ಡಿಯಾಂ ಮದೆಂ ಝಗ್ಡಿಂ ಝುಜಾಂ ಉಪ್ರಾಸ್ಲ್ಯಾರ್, ತೆಂ ಕುಟುಂಬ್ ಉಬೆಂ ಉರುಂ ನಜೊ.
26 ತಶೆಂಚ್, ಸಯ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಂತ್-ಉಯ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚೆರ್ ಝುಜ್ತಲೆ ಪಂಗಡ್ ಆಸಾತ್ ತೊರ್, ತಾಚೆಂಯ್ ರಾಜ್ ಉಬೆಂ ಉರುಂ ನಜೊ, ತಾಚೊ ಶೆವೊಟ್ ಪಾವ್ಲೊ.
27 ಎಕಾ ಬಳಿಶ್ಟ್ ಮನ್’ಶಾಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಕಣ್-ಉಯ್ ರಿಗ್ಲೊ ತೊರ್, ತ್ಯಾ ಬಳಿಶ್ಟಾಕ್ ಪಯ್ಲೊ ಬಾಂದ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್, ತಾಚ್ಯಾನ್ ತಾಚೊ ಮ್ಹಾಲ್ ಲುಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ; ತಾಕಾ ಬಾಂದ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾತ್ ತಾಚೆಂ ಘರ್ ಲುಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ತ್.

“ವಪಾರಿಂನಿಂ ಉಲಯ್ತಲಂ, ಸಂವ್ಸಾರ್ ರಚ್ಲಲ್ಯಾಕ್ ಗುಪಿತ್ ಆಸ್ಲಲೆೊ ವಸ್ತು ಉಕ್ತೆೊ ಕರ್ತಲಂ”, ಹೆಂ ಪ್ರವಾದಿಯಾಚೆಂ ಉತರ್ ಅಶೆಂ ಖರೆಂ ಜಾಲೆಂ. (ಮಾತೆವ್ 13:35)

Polleiat Niall[बदल]

The Strong Man Bound, Commentary & Meditation

Bhaillo Adhar ani Guntn'ni[बदल]

Sondorbh[बदल]


[1] [2]

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Parables_of_Jesus
  2. http://www.rc.net/wcc/readings/parables.htm