ಬಳಿಶ್ತ್ ಮನಿಸ್ ಬಾಂದ್ಲೆಲೊ ವಪಾರ್

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search
   
ಕನ್ನಡ್
   
Image of page from the 7th century Book of Durrow, from The Gospel of Mark. Trinity College Dublin

Bollixt Monis Bandlelo Vopar - The Strong Man Bound (Parable)

ವಪಾರಿಂಚೊ ಹೆತು[बदल]

ತೆದ್ನಾಂ ಶಿಸಾಂನಿಂ ಲಾಗಿಂ ಸರುನ್ ತಾಕಾ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ: “ವಪಾರಿಂನಿಂ ತಾಂಚ್ê ಕಡೆ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉಲಯ್ತಾಯ್?” ತಾಣೆಂ ಪರ್ತಿಪಾಳ್ ಕೆಲೊ: “ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸರ್ಗಿಂಚ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಚೆ ಗುಟ್ ವಳ್ಖುಂಚೆಂ ದೆಣೆಂ ತುಂಕಾಂ ದಿಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ; ತಾಂಕಾಂ ಹೆರಾಂಕ್ ನಾ. ಆಸಾ ತಾಂಕಾಂ ದೆವ್ ಆನಿಂಕ್-ಉಯ್ ದಿತಲೊ ಆನಿ ತಾಂಚೆಂ ಮಾಪ್ ಭರನ್ òತ್ತಲೆಂ; ಪುಣ್ ನಾ ತಾಂಕಾಂ, ಆಸಾ ತೆಂ ಪರಿಯಾನ್ ತಾಂಚ್ê ಕಡ್ಲೆಂ ದೆವ್ ಕಾಡುನ್ ಘೆತಲೊ. ದೆಖುನ್ ಹಾಂವ್ ವಪಾರಿಂನಿಂ ತಾಂಚ್ê ಕಡೆ ಉಲಯ್ತಾಂ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್-ಉಯ್ ತಾಂಕಾಂ ದಿಸನಾ, ಆನಿ ಆಯ್ಕುನ್-ಉಯ್ ತಾಂಕಾಂ ಆಯ್ಕನಾ ಆನಿ ಸಂಜೊಯ್ ನಾ.

ಇಜಾಯ್ಾಸಾನ್ ಅಶೆಂ ಆದಿಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಲಲೆಂ ತೆಂ ತಾಂಚ್ê ಸವೆಂ ಪಾಳನ್ ಯೆತಾ:

‘ಆಯ್ಕುನ್-ಆಯ್ಕುನ್ ತುಂಕಾಂ ಕಾಂಯ್, ಸಂಜಚೆಂ ನಾ; ಪಳೆವ್ನ್-ಪಳೆವ್ನ್ ತುಂಕಾಂ ಕಾಂಯ್ ದಿಸ್ಚೆಂ ನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಲಕಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಜಡ್-ನಿಬರ್ ಜಾಲಾಂ, ತಾಂಚೆ ಕಾನ್ ಭೆರೆ ಜಾಲ್ಯಾತ್, ತಾಂಚೆ ದಳೆ ಧಾಂಪ್ಲಲೆ ಆಸಾತ್; ನಾ ತೊರ್ ದಳ್ಯಾಂನಿಂ ತಾಂಕಾಂ ದಿಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ತಲೆಂ, ಕಾನಾಂನಿಂ ತಾಂಕಾಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಲೆಂ, ಮನಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಂಜತಲೆಂ, ಆನಿ, ತಿಂ ಮ್ಹಜ್ê-ಶಿಂ ಪರ್ತುನ್ ಯೆವ್ನ್, ಹಾಂವ್ ತಾಂಕಾಂ ಬರಿಂ ಕರಿನ್ .’

ಬಳಿಶ್ತ್ ಮನಿಸ್ ಬಾಂದ್ಲೆಲೊ ವಪಾರ್[बदल]

ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕ್ ː ಲುಕಾಸ್ 11:15-26 (ಮಾರ್ಕ್ 3:24-27; ಮಾತೆವ್ 12:29)

24 ಖೊಂಿಚ್ಯಾಯ್ ಎಕಾ ರಾಜ್ಯಾ ಭಿತೊರ್ ನಾಗ್ರಿಕಾಂಚೆ ಪಂಗಡ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚೆರ್ ಉಪ್ರಾಸುನ್ ಝುಜ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತೆಂ ರಾಜ್ ಉಬೆಂ ಧರಂ ನಜೊ;
25 ಆನಿ ಎಕಾ ಕುಟುಂಬಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಾಂಗ್ಡಿಯಾಂ ಮದೆಂ ಝಗ್ಡಿಂ ಝುಜಾಂ ಉಪ್ರಾಸ್ಲ್ಯಾರ್, ತೆಂ ಕುಟುಂಬ್ ಉಬೆಂ ಉರುಂ ನಜೊ.
26 ತಶೆಂಚ್, ಸಯ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಂತ್-ಉಯ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚೆರ್ ಝುಜ್ತಲೆ ಪಂಗಡ್ ಆಸಾತ್ ತೊರ್, ತಾಚೆಂಯ್ ರಾಜ್ ಉಬೆಂ ಉರುಂ ನಜೊ, ತಾಚೊ ಶೆವೊಟ್ ಪಾವ್ಲೊ.
27 ಎಕಾ ಬಳಿಶ್ಟ್ ಮನ್’ಶಾಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಕಣ್-ಉಯ್ ರಿಗ್ಲೊ ತೊರ್, ತ್ಯಾ ಬಳಿಶ್ಟಾಕ್ ಪಯ್ಲೊ ಬಾಂದ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್, ತಾಚ್ಯಾನ್ ತಾಚೊ ಮ್ಹಾಲ್ ಲುಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ; ತಾಕಾ ಬಾಂದ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾತ್ ತಾಚೆಂ ಘರ್ ಲುಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ತ್.

“ವಪಾರಿಂನಿಂ ಉಲಯ್ತಲಂ, ಸಂವ್ಸಾರ್ ರಚ್ಲಲ್ಯಾಕ್ ಗುಪಿತ್ ಆಸ್ಲಲೆೊ ವಸ್ತು ಉಕ್ತೆೊ ಕರ್ತಲಂ”, ಹೆಂ ಪ್ರವಾದಿಯಾಚೆಂ ಉತರ್ ಅಶೆಂ ಖರೆಂ ಜಾಲೆಂ. (ಮಾತೆವ್ 13:35)

Polleiat Niall[बदल]

The Strong Man Bound, Commentary & Meditation

Bhaillo Adhar ani Guntn'ni[बदल]

Sondorbh[बदल]


[1] [2]

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Parables_of_Jesus
  2. http://www.rc.net/wcc/readings/parables.htm