बळिश्त मनीस बांदलेलो वपार

From विकिपीडिया
Jump to navigation Jump to search
Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Bollixt Monis Bandlelo Vopar
Image of page from the 7th century Book of Durrow, from The Gospel of Mark. Trinity College Dublin

बळिश्त मनीस बांदलेलो वपार[edit]

Bollixt Monis Bandlelo Vopar - The Strong Man Bound ( Parable )

वपारिंचो हेतू[edit]

तेदनां शिसांनीं लागीं सरुन ताका विचारलें: "वपारींनीं तांचे कडे कित्याक उलयताय?" ताणें परतीपाळ केलो: "कित्याक सर्गींच्या राज्याचे गूट वळखूंचें देणें तुमकां दिल्लें आसा; तांकां हेरांक ना. आसा तांकां देव आनींक-उय दितलो आनी तांचें माप भरन अत्तलें; पूण ना तांकां, आसा तें पोरयान तांचे कडलें देव काडून घेतलो. देखून हांव वपारींनीं तांचे कडे उलयतां, कित्याक पळेवन-उय तांकां दिसना, आनी आयकुन-उय तांकां आयकना आनी समजयी ना."

इजायासान अशें आदींच सांगललें तें तांचे सवें पाळोन येता:

"आयकुन-आयकून तुमकां काय, समजचें ना; पळेवन-पळेवन तुमकां काय दिसचें ना. कित्याक ह्या लकाचें काळीज जोड-निबर जालां, तांचे कान भेरे जाल्यात, तांचे दोळे धांपलले आसात; ना तर दोळयांनीं तांकां दिसूंक लागतलें, कानांनीं तांकां सारकें आयकुंक मेळतलें, मनान तांकां समजतलें, आनी, तीं परतून येवन, हांव तांकां बरीं करीन ."

बळिश्त मनीस बांदलेलो वपार[edit]

पवित्र पुसतक ː लुकास ११:१५-२६ (मार्क ३:२४-२७; मातेव १२:२९)


२४ खोंिच्याय एका राज्या भितोर नाग्रिकांचे पंगड एकामेकाचेर उपरासून झूज करुंक लागले जाल्यार, तें राज उबें धरं नजो; २५ आनी एका कुटुंबांतल्या वांगडियां मदें झगडीं झुजां उपरासल्यार, तें कुटुंब उबें उरूं नजो. २६ तशेंच, सयतानाच्या राज्यांत-ऊय एकामेकाचेर झुजतले पंगड आसात तोर, ताचेंय राज उबें उरूं नजो, ताचो शेवोट पावलो. २७ एका बळिश्ट मन’शाच्या घरांत कण-ऊय रिगलो तोर, त्या बळिश्टाक पयलो बांदल्या शिवाय, ताच्यान ताचो म्हाल लुटुंक जायना; ताका बांदल्या उपरांत मात ताचें घर लुटुंक जायत.


“वपारिंनीं उलयतलं, संवसार रचलल्याक गुपीत आसललेो वसतू उक्तेो कर्तलं”, हें प्रवादियाचें उतर अशें खरें जालें. (मातेव १३:३५)


पळेइयात न्याळ[edit]

The Strong Man Bound, Commentary & Meditation

भायळो आधार आनी गुंतन्नी[edit]

  • Another list, slightly different and only of the synoptic Gospels


संदर्भ[edit]

[1] [2]

[3]

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Parables_of_Jesus
  2. http://www.archgoadaman.org/bible/14
  3. http://www.rc.net/wcc/readings/parables.htm