ಬಾರೂಕ್ ಆಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search
Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Baruk achem Pustok

ಬಾರೂಕ್ ಆಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್[बदल]

Book of Baruch


ಹೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಹೆಬ್ರೆವ್ ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ಮೆಳೊನಾ. ಗ್ರೆಗ್ ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ತೆಂ ಜೆರೆಂಯಾಸ್ ಆನಿ ವಿಲಾಪ್ ಹಾಂಚೆ ಮದೆಂ ಘಾತ್ಲಾಂ. ಪ್ರಸ್ತಾವನಾ (1/1-14) ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಹೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಬಾರುಕಾನ್, ಬಾಬೀಲಂಯೆಂತ್ ಬರಯ್ಲೊಲೆಂ. ಬಾರೂಕ್, ಜೆರೆಂಯಾಸಾಚೊ ಚಿಟ್ನೀಸ್ ಆಸ್ಲೊ. ತಾಂತುಂತ್ : ಅಪ್ರಾಧ್ ಮಾಂದುನ್ ಘೆವ್ನ್ ಕೆಲ್ ಲೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಆನಿ ಭರ್ವಾನ್ಸೊ ಆಸಾ (1/15- 3/8); 'ಜಾಣ್ವಾಯೆಚಿ' ಕವಿತಾ ಆಸಾ ( 3/9 -4/4). ಹೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಜಾಣಾವಾಯ್ ಸಮುರ್ತೀಕ್ ಸರ್ ಕೆಲ್ಯಾ; ಏಕ್ ಪ್ರವಾದೀಕ್ ಉತಾರೊ (4/5-5/9) ಆಸಾ ಜಾಂತುಂತ್ ಜೆರುಸಾಲೆಂ ಪರ್ದೇಸ್ ಭೊಗ್ತಲ್ಯಾಂ-ಶಿಂ ಉಲಯ್ತಾ ಆನಿ ಬಾರೂಕ್ ಪ್ರವಾದಿ ಫುಡಾರಾಚೊ ಭರ್ವಾನ್ಸೊ ದೀವ್ನ್ ತಿಕಾ ಭುಜ್ವಣ್ ದಿತಾ.

ಪ್ರಸ್ತಾವನಾ, ಗ್ರೆಗ್ ಭಾಶೆಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಬರಯ್ಲೊಲಿ, ಮಾಗ್ಣೆಂ 1/15-3/8 ದುಬಾವ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಹೆಬ್ರೆವ್ ಭಾಶೆನ್ ಬರಯ್ಲೊಲೆಂ. ಸವ್ಯಾ ಅವೆಸ್ವರಾಂತ್ ಆಸಾ ತೆಂ ಜೆರೆಂಯಾಸಾಚೆಂ ಪತ್ರ್ ಮೂರ್ತಿ ಪುಜಾ ಕರ್ತಾತ್ ತಾಂಚೆರ್ ಆಡ್ ಆಸಾಂ. ಹ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂತ್ಲೆ ಥೊಡೆ ವಿಶಯ್ ಇಜ್. 44/9-20 ಆನಿ ಜೆರ್. 10/1-16 ಹಾಂತುಂತ್ ಮೆಳ್ತಾತ್.

ಹೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಜುದೇವ್ ಪರ್ಜಾ ಶಿಂಪ್ಡೊನ್ ಪಡ್ಲೊಲಿ ತೇದನಾ ಆಪ್ಲೆಂ ಧರ್ಮಿಕ್ ಜಿವೀತ್ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ತಾಣಿಂ ಕಸಲೆ ಉಪಾಯ್ ಘೆತಲೆ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಮ್ಹತ್ವಾಚಿ ಮ್ಹಾಯ್ತಿ ದಿತಾ. ತಶೆಂಚ್, ಜೆರುಸಾಲ್ಯಾಯ್ಶಿಂ ಸಂಬಂದ್, ಮಾಗ್ಣೆಂ, ಸಮುರ್ತೀಕ್ ವಿಸ್ವಾಶಿಪಣ್, ಪ್ರಾಚೀತ್ ಕರ್ಪಾಚೆಂ ಮನ್, ಫುಡಾರಾಚೊ ಭರ್ವಾನ್ಸೊ ಹೆಯ್ ವಿಶಯ್ ಆಸಾತ್.ಪಳೆಇಯಾತ್[बदल]

Baruk achem Pustok

Book_of_Baruch

Devachem Utor - Povitr Pustok

Books_of_the_Bible

Bible


ಸಂದರ್ಭ್[बदल]


[1] [2] [3]

  1. http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/index.cfm
  2. http://www.archgoadaman.org/bible/14
  3. http://www.konkanibible.org/