ಬೆಜಾರಿ ಶೆಜಾರಿ ವಪಾರ್

विकिपीडिया कडल्यान
   
ಕನ್ನಡ್
   
Importunate neighbour
Teachings of Jesus 17 of 40. ask and ye shall receive. Jan Luyken etching. Bowyer Bible

Bejari Xezari Vopar - The Importunate Neighbor (Parable)

ವಪಾರಿಂಚೊ ಹೆತು[बदल]

ತೆದ್ನಾಂ ಶಿಸಾಂನಿಂ ಲಾಗಿಂ ಸರುನ್ ತಾಕಾ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ: “ವಪಾರಿಂನಿಂ ತಾಂಚ್ê ಕಡೆ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉಲಯ್ತಾಯ್?” ತಾಣೆಂ ಪರ್ತಿಪಾಳ್ ಕೆಲೊ: “ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸರ್ಗಿಂಚ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಚೆ ಗುಟ್ ವಳ್ಖುಂಚೆಂ ದೆಣೆಂ ತುಂಕಾಂ ದಿಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ; ತಾಂಕಾಂ ಹೆರಾಂಕ್ ನಾ. ಆಸಾ ತಾಂಕಾಂ ದೆವ್ ಆನಿಂಕ್-ಉಯ್ ದಿತಲೊ ಆನಿ ತಾಂಚೆಂ ಮಾಪ್ ಭರನ್ òತ್ತಲೆಂ; ಪುಣ್ ನಾ ತಾಂಕಾಂ, ಆಸಾ ತೆಂ ಪರಿಯಾನ್ ತಾಂಚ್ê ಕಡ್ಲೆಂ ದೆವ್ ಕಾಡುನ್ ಘೆತಲೊ. ದೆಖುನ್ ಹಾಂವ್ ವಪಾರಿಂನಿಂ ತಾಂಚ್ê ಕಡೆ ಉಲಯ್ತಾಂ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್-ಉಯ್ ತಾಂಕಾಂ ದಿಸನಾ, ಆನಿ ಆಯ್ಕುನ್-ಉಯ್ ತಾಂಕಾಂ ಆಯ್ಕನಾ ಆನಿ ಸಂಜೊಯ್ ನಾ.

ಇಜಾಯ್ಾಸಾನ್ ಅಶೆಂ ಆದಿಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಲಲೆಂ ತೆಂ ತಾಂಚ್ê ಸವೆಂ ಪಾಳನ್ ಯೆತಾ:

‘ಆಯ್ಕುನ್-ಆಯ್ಕುನ್ ತುಂಕಾಂ ಕಾಂಯ್, ಸಂಜಚೆಂ ನಾ; ಪಳೆವ್ನ್-ಪಳೆವ್ನ್ ತುಂಕಾಂ ಕಾಂಯ್ ದಿಸ್ಚೆಂ ನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಲಕಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಜಡ್-ನಿಬರ್ ಜಾಲಾಂ, ತಾಂಚೆ ಕಾನ್ ಭೆರೆ ಜಾಲ್ಯಾತ್, ತಾಂಚೆ ದಳೆ ಧಾಂಪ್ಲಲೆ ಆಸಾತ್; ನಾ ತೊರ್ ದಳ್ಯಾಂನಿಂ ತಾಂಕಾಂ ದಿಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ತಲೆಂ, ಕಾನಾಂನಿಂ ತಾಂಕಾಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಲೆಂ, ಮನಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಂಜತಲೆಂ, ಆನಿ, ತಿಂ ಮ್ಹಜ್ê-ಶಿಂ ಪರ್ತುನ್ ಯೆವ್ನ್, ಹಾಂವ್ ತಾಂಕಾಂ ಬರಿಂ ಕರಿನ್ .’

ಬೆಜಾರಿ ಶೆಜಾರಿ ವಪಾರ್[बदल]

ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕ್ ː ಲುಕಾಸ್ 11:5-8

5 ಆನಿ ತಾಣೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ: ತುಂಚ್ê ಮದೆಂ ಕಣ್-ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ êಕ್ ಇಶ್ಟ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಂಜಾತ್; ಆನಿ ಹೊ ಮದಿಯಾನಿರ್ ತಾಚ್ê-ಶಿಂ ವಚುನ್ ತಾಕಾ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ಟಾ: ‘ಇಶ್ಟಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ತಿನ್ ಉನ್ಡೆ ಉಶ್ಣೆ ದಿ;
6 ಮ್ಹಜೊ êಕ್ ಇಶ್ಟ್ ವಾಟೆಚೊ ಪಾವುನ್ ಸರ್ಲಾ ಆನಿ ತಾಕಾ ವಾಡುಂಕ್ ಮ್ಹಜ್ê ಲಾಗಿಂ ಕಾಂಯ್ಚ್ ನಾ.
7 ಆನಿ ತ್ಯಾ ಮನ್’ಶಾನ್ ಭಿತೊರ್ ಥಾವ್ನ್ ಅಶಿ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ: ‘ಮ್ಹಾಕಾ ತ್ರಾಸ್ ದೀವಂ ನಾಕಾ; ಆತಾಂ ದಾರಾಕ್ ಖಿಳ್ ಘಾಲಿ ಆನಿ ಮ್ಹಜಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ನ್ಹಿದುಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್; ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಉಠುನ್ ತುಕಾ ದೀವಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ.’
8 ಆನಿ ತೊ ದಾರಾರ್ ಮಾರಿತುಚ್ ರಾವತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಹಾಂವ್ ತುಂಕಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾಂ, ತೊ ಮನಿಸ್ ಇಶ್ಟಾಗತಿಕ್ ಲಾಗುನ್ ಉಠುನ್ ದಿನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್-ಉಯ್, ತಾಚ್ê ಕರಾಂದಾಯ್ೆಕ್ ಲಾಗುನ್ ತಾಕಾ ಗರಜ್ ತೆಂ ಕಾಡುನ್ ದಿತಲೊ.

“ವಪಾರಿಂನಿಂ ಉಲಯ್ತಲಂ, ಸಂವ್ಸಾರ್ ರಚ್ಲಲ್ಯಾಕ್ ಗುಪಿತ್ ಆಸ್ಲಲೆೊ ವಸ್ತು ಉಕ್ತೆೊ ಕರ್ತಲಂ”, ಹೆಂ ಪ್ರವಾದಿಯಾಚೆಂ ಉತರ್ ಅಶೆಂ ಖರೆಂ ಜಾಲೆಂ. (ಮಾತೆವ್ 13:35)

Polleiat Niall[बदल]

The Importunate Neighbour, Commentary & Meditation

Bhaillo Adhar ani Guntn'ni[बदल]

Sondorbh[बदल]


[1] [2]

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Parables_of_Jesus
  2. "Archive copy". Archived from the original on 2015-06-21. Retrieved 2015-01-15.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)