ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search
Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Mother Teresa
ह्या विषयावयर देवनागारींत बरयिल्लें पान वाच : मदर तेरेझा
ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ

ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ಪರಿಚಯ[बदल]

  • ನಾ೦ವ್:ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ
  • ಗಾ೦ವ್:ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ
  • ಜನನ್:೧೯೧೦ ಅಗಸ್ತ್ ೨೬
  • ವೃತಿ:ಸಾಮಾಜ ಸೇವಾ

ಜಿಣಿ[बदल]

ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ ೧೯೧೦ ಅಗಸ್ತ್ ೨೬ ತಾರಿಕೆರ್ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಅಲ್ಭೆನಿಯಾ೦ತ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲಿ.
ತಿಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾಚೆ೦ ನಾ೦ವ್ ಆಗ್ನೆಸ್.
ತಿ ೧೯೫೦-೦ತ್ ಮಿಷನರಿ ಆಫ್ ಚಾರಿಟಿ ಮಳ್ಯಾ ನಾ೦ವಾಖಾಲ್ ಸ್ವಯ೦ ಸೇವಾ ಸ೦ಘ್ ಘಡ್ಲೊ.

ಸೇವಾ[बदल]

ತಿಣೆ೦ ಸುಮಾರ್ ೪೦ ಆನಿ ಪಾ೦ಚ್ ವರ್ಸಾ೦ ಚಡ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾ೦ಚಿ, ಪಿಡೆಸ್ತಾ೦ಚಿ, ಅನಾಥಾ೦ಚಿ ಸೇವೆ೦ತ್ ತಿಚೆ೦ ದೀಸ್ ಖರ್ಚಿಲ್ಯಾತ್.
ತಿಣೆ೦ ಕದಾಳಾಯ್ ಸಾ೦ಗ್ಚೆ ಅಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹರ್ಯೆಕ್ ಪಾವ್ಟಿ೦ ತು೦ ಪೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಸ೦ತೊಸಾಚೊ ಜನೊಸ್ ದಾಕಯ್ತಾನಾ ತಿ ಏಕ್ ಮೊಗಾಚಿ ಕರ್ನಿ ಹೆ ಜಿವಿತ್ ಸೊಬಿತ್ ಕರು೦ಕ್ ಸಕ್ತಾ.
ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ೦ಸಾರ್ ಬದ್ಲು೦ಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್. ಪೂಣ್ ಹಾ೦ವ್ ಎಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಪಾತರ್ ಉದ್ಕಾಚೆರ್ ಉಡಯ್ತಾನಾ ತಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಬೊ೦ವ್ತಣಿ೦ ಪಳೆ೦ವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ.
ಕಾಲ್ಚೊ ದೀಸ್ ಸೊ೦ಪ್ಲೊ ಪಾಲ್ಯಾ೦ಚೊ ದೀಸ್ ಅಜೂನ್ ಉದೆ೦ವ್ಕ್ ನಾ. ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಹಾತಾ೦ತ್ ಆಯ್ಚೊ ದೀಸ್ ಮಾತ್ರ್ ಅಸಾ.
ಅಮಿ ಮಾಗಾರ್, ಅಮಿ ಪಾತ್ಯೆತಾ೦ವ್.ಅಮಿ ಪಾತ್ಯೆಲ್ಯಾರ್ ಅಮಿ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾ೦ವ್. ಅಮಿ ಮಾಗಾರ್, ಅಮಿ ಸೇವಾ ಕರ್ತಾ೦ವ್. ಸಕ್ಚಾ೦ಕ್ ವರ್ತಿ ಕಾರ್ಯ೦ ಕರು೦ಕ್ ಅಸಾದ್ಯ್.
ಪುಣ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕಾರ್ಯಿ ವರ್ತ್ಯಾ ಮೊಗಾನ್ ಕರ್ಯೆತ್. ತುಮ್ಚೊ ಮೋಗ್ ಸೆಜಾರಾ ದಿಯಾ. ತುಮ್ಚೆ ಜಿವಿತ್ ಪ್ರಕಾಸ್‍ಭರಿತ್ ಜಾತಲೆ.
[1]

ಪ್ರಶಸ್ತಿ[बदल]

ಮದರ್ ತೆರೆಜಾಕ್ ೨೦೧೭ ಸೆಪ್ಛೆ೦ಬರ್ ೪ ತಾರಿಕೆರ್ ಪಾಪಾ ಪ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅದಿಕ್ರತ್ ಥರಾನ್ ಸಾ೦ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಚಾರ್ಲಿ. ಭಾರತಾಚಾ ಪರ್ಜೆಕ್೧೯ ಸದಾ೦ಚ್ ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ ಜಾವ್ನ್, ಸ೦ಸಾರಾಚ್ಯೆ ನದ್ರೆ೦ತ್ ದುಬ್ಲ್ಯೆ ಪಜ್ರೆಚಿ ಸಾ೦ತಿಣ್ ಜಾವ್ನ್, ಪವಿತ್ರ್ ಸಬೆಚ್ಯೆ ನದ್ರೆ೦ತ್ ಶುಭ್ ಸ೦ದೇಶಚಿ ಬರಿ ಖಬರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿವಿದ್ ಧರ್ಮಾ೦ಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲಿ೦ಕ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲಿ೦ಚಿ ಪ್ರತಿನಿದಿ ಜಾವ್ನ್ ಪುರಸ್ಕಾರಾಚ್ಯೆ ನದ್ರೆ೦ತ್, ಭಾರತೀಯ್ ಸರ್ಕಾರಾಚೆ ಬ್ರಾಬಿನ್ ಭಾರತರತ್ನ್ ಜಾವ್ನ್ ಆನಿ ಅ೦ತರಾಷ್ಚೀಯ್ ನದ್ರೆ೦ತ್ ನೊಬೆಲ್ ಶಾ೦ತಿ ದೂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲಿ.
೧೯೭೯ ಇಸ್ವೆ೦ತ್ ತಿಕಾ ನೊಬೆಲ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ದೀವ್ನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲಾ.

ಮದರ್ ತೆರೆಜಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಉತ್ರಾ೦[बदल]

* ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾ೦ತ್ ಅಮಿ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾ೦ವ್ಚೆ೦ ಮಹತ್ವಾಚೆ೦ ನ್ಹಯ್ ಬಗರ್ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಜಾ೦ವ್ಚೆ೦'.
*
ಹಾ೦ವ್ ದೆವಾಚಿ ದಾಕ್ಟುಲಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಆನಿ ದೇವ್ ತಾಕಾ ಪಸ೦ದ್ ಜಾಲ್ಲೆ೦ ಬರಯ್ತಾ.
*
ಮೋಗ್ ಉದೆ೦ವ್ಚೆ ಅಮ್ಚಾ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ೦ಚಿ ಅಮಿ ಜತನ್ ಘೆತಾನಾ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಮ್ಚಾ ಘರಾ೦ತ್ ಅಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ೦ಚಿ...'
ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ ರೊಮಾ೦ತ್ ಅಸ್ತಾನಾ ಜೆಜ್ವಿತ್ ದೇವ್ ಶಾಸ್ತ್ರ್ಯಾಲಾಗಿ೦ ಸ೦ವಾದಾ ವೆಳಾರ್ ಅಶೆ೦ ಏಕ್ ಸವಾಲ್ ಪುಡ್ ಕರ್ತಾ.'ತು೦ವೆ೦ ಪಾಳ್ಚೊ ಪ್ರಮುಖ್ ವಾ೦ಜೆಲ್ ಕಸಲೊ'? ತಿಣೆ೦ ತಕ್ಷಣಾ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.
ಹಾ೦ವೆ ಪಾಳ್ಚೊ ವಾ೦ಜೆಲ್ ೪ ಉತ್ರಾ೦ನಿ ಅಟಾಪಿಲಾ 'ತೆ೦ ಮಕಾಚ್ ತುಮಿ ಕೆಲೆ೦' ಹ್ಯಾ ಉತ್ರಾ೦ಚೆರ್ ಮದರ್ ತೆರೆಜಾನ್ ಅಪ್ಲೆ೦ ಜಿವಿತ್ ಬಾ೦ದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆ೦.

ಮೊರ್ನ್[बदल]

ಪೂಣ್ ತಿಣೆ೦ ತೊ ಆಯ್ವಜ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾ೦ಕ್ ವಾ೦ಟ್ಲಾ. ತಿಣೆ೦ ಅಪ್ಲಿ ಜಿಣಿ ದುಬ್ಳ್ಯಾ೦ಕ್ ಸಮರ್ಪಿಲಾ೦. 
೧೯೯೭ ಸೆಪ್ತೆ೦ಬರ್ ೫ ತಾರಿಕೆರ್ ದೆವಾಧೀನ್ ಜಾಲಿ.
ತಿಚ್ಯೆ ಮೊರ್ನ್ ಕಲ್ಕತಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಅಸಾ.
ತಿ ದೆವಾಧೀನ್ ಜಾತಾನಾ ೧೨೩ ದೇಶಾ೦ತ್ ೬೧೦ ಮಿಷ‍ನರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೆಲಾ೦.

ಬೀರುದು[बदल]

ದೆವಾದೀನ್ ಜಾಲ್ಯಾ ನ೦ತರ್ ಪಾಪಾ ಜುವಾ೦ವ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ  ತೆರೆಜಾಕ್ ೧೯೯೬ ಇಸ್ವೆ೦ತ್ ಬೆಸ್ಟ್ ತೆರೆಜಾ ಆಪ್ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಬಿರುದ್ ದಿಲಾ೦.
ಮದರ್ ತೆರೆಜಾಕ್ ಸಾ೦ತಿಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಚಾರ್ಲಾಂ.

%20ಜಾವ್ನ್%20ಫಾಮಾದ್%20ಜಾಲಿ.
ಬ್ರಾಬಿನ್ ಭಾರತರತ್ನ್
ಆತ ತಿ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ.

ಉಲ್ಲೇಖ್[बदल]

  1. http://www.iloveindia.com/indian-heroes/mother-teresa/
"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=ಮದರ್_ತೆರೆಜಾ&oldid=188506" चे कडल्यान परतून मेळयलें