ಮ್ಹಾಳು

विकिपीडिया कडल्यान
   
ಕನ್ನಡ್
   

ಮ್ಹಾಳು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಕಾರ ಪಿತ್ರಾಂಕ ವಾ ಪೂರ್ವಜಾಂಕ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಉಡ್ಗಾಸು ಕೋರ್ನು ಪಿಂಡಪ್ರದಾನ ಕೊರ್ಚೆ ಆನೀ ತರ್ಪಣ ದಿವಚೇ ಪಕ್ಷಾಕ ಪಿತೃ ಪಕ್ಷ ವಾ ಮ್ಹಾಳು ಮ್ಹಣತಾತೀ. ಪಿತ್ರಿ ಪೊಕ್ಖೊ, ಸೋಳಾ ಶ್ರಾದ್ಧ, ಕನಗತ, ಜಿತಿಯಾ, ಮಹಾಲಯ ಪಕ್ಷ ಆನೀ ಅಪರ ಪಕ್ಷ ಮ್ಹೊಣು ಹೇ ಪಿತೃ ಪಕ್ಷಾಕ ದುಸರೇ ದುಸರೇ ಜಾಗ್ಯಾಚೇ ಲೋಕಂ ದುಸರೇ ದುಸರೇ ನಾಂವಾಂನೀ ಆಪ್ಪಯಿತಾತೀ. ಪಿತೃ ಪಕ್ಷ ವಾ ಮ್ಹಾಳು ಗತ ಜಾಲ್ಲಲೇ ಮ್ಹಾಲಗಡ್ಯಾಂಕ (ಪಿತ್ರಾಂಕ ವಾ ಪೂರ್ವಜಾಂಕ) ಶ್ರಾದ್ಧ ಆನೀ ತರ್ಪಣ ದಿವಚೇ ಪಕ್ಷ ಜಾಲ್ಲಲೇ ನಿಮಿತಾನ ಬಾಕಿಚೇ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ ವ್ಹಾರ್ಡಿಕ, ಮುಂಜೀ, ಜಾತಕ ಬಾಯರ ಕಾಡಚೇ, ವ್ಹಾರ್ಡಿಕ ನಿಘಂಟ ಕರಚೀ ಹಾಕ್ಕಾ ಅಶುಭ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಆನೀ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾರತಾಂತು ಹೇ ಪಿತೃ ಪಕ್ಷ ವಾ ಮ್ಹಾಳು ಗಣೇಶ ಚವತೀ ಜಾಲ್ಲಲೇ ನಂತರ ಯೆವಚೇ ಪುನ್ನವ ದಾಕುನು ಅಮಾಸ ತಾಂಯೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸಾಚೇ ಪುನ್ನವ ದಾಕುನು ಅಮಾಸ ತಾಂಯೀ ಯೆತ್ತಾ. ಆಂಗ್ಲ ಮಾಸಾಚೇ ಪ್ರಕಾರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ - ಆಕ್ಟೋಬರ್ ಮಾಸಾಂತು. ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಆನೀ ನೇಪಾಳಾಂತು ಹೇ ಪಕ್ಷ ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸಾಚೇ ಬದಲ ಆಶ್ವೀಜ ವಾ ಆಶ್ವೀನ ಮಾಸಾಚೇ ಪುನ್ನವ ದಾಕುನು ಅಮಾಸ ಪರ್ಯಂತ ಯೆತ್ತಾ.

ಪುರಾಣಾ ಕಾಣೀ.[बदल]

ಹಿಂದೂ ಪುರಾಣಾಚೇ ಪ್ರಕಾರ ಏಕಲ್ಯಾಲೇ ತೀನೀ ಮಾತ್ತ್ಯಾ ಪರ್ಯಂತಾಚೇ ಪೂರ್ವಜ ವಾ ಮ್ಹಾಲಗಡೇ ವಾ ಪಿತಾಂಗೆಲೇ ಆತ್ಮ ಪಿತೃ ಲೋಕ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ ಭೂಂಯೀ ಆನೀ ಸ್ವರ್ಗಾಚೇ ಮಧ್ಯೇಂತೂಲೇ ಜಾಗ್ಯಾಂತು ವಾಸ ಕೋರ್ನು ಆಸ್ತಾತೀ ಮ್ಹೊಣು ನಮಗಣ. ಮರಣಾಚೇ ಅದಿದೇವೂ ಜಾವ್ನು ಆಸೂಚೋ ಯಮು ಭೂಂಯೀಚೆರೀ ಮರಣ ಜಾಲ್ಲಲೇ ಏಕಲ್ಯಾಲೇ ಆತ್ಮ ಹೇ ಪಿತೃ ಲೋಕಾಂತು ಘೆತ್ತನಾ ಹೇ ಲೋಕಾಂತು ಆಸೂಚೇ ತಾಗೆಲೇ ಪೂರ್ವಜಾ ಪೈಕೀ ಸುರುವೇಚಾಲೇ ಆತ್ಮ ಸ್ವರ್ಗಾಕ ರವಾನ ಕರತಾ ಆನೀ ತೇ ದೇವಾಲೇ ಒಟ್ಟು ಮ್ಹಳತಾ. ತಸ್ಸೀ ಜಾವ್ನು ಹೇ ಜಾಗ್ಯಾಂತು - ಪಿತೃಲೋಕಾಂತು- ತೀನೀ ಮಾತ್ಯಾ ಪೂರ್ವಜಾಂಗೆಲೇ ಆತ್ಮ ಮಾತ್ರ ಆಸ್ತಾ. ಆಮ್ಮೀ ಶ್ರಾದ್ಧ ಕರತನಾ ಹೇ ಲೋಕಾಂತು ಆಸೂಚೇ ತೀನೀ ಪೂರ್ವಜಾಂಕ ಮಾತ್ರ ಪಿಂಡ ಪ್ರದಾನ ಆನೀ ತರ್ಪಣ ದಿವಚೋ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಚೊಲ್ನು ಆಯಿಲಾ. ಹಿಂದೂ ಲೋಕಾಂಗೆಲೆ ಪವಿತ್ರ ಇತಿಹಾಸಾಚೇ ಕಾಣೀಯೇ ಪ್ರಕಾರ ಪಿತೃ ಪಕ್ಷಾಚೇ ಸುರುವೇಕ ಸೂರ್ಯು ಕನ್ಯಾರಾಶೀಂತು ಪ್ರವೇಶ ಕರತಾ. ತೇ ವೇಳಾರ ದಾಕುನು ಸೂರ್ಯು ಮಾಗಿರಚೇ ರಾಶಿಕ ಪ್ರವೇಶ ಕೊರ್ಚೆ ತಾಂಯೀ ಪಿತೃಂ ಸಕ್ಕಡ (ಪಿತಾಂಗೆಲೇ ಆತ್ಮ) ಪಿತೃಲೋಕ ಸೊಣು ಭೂಂಯಿಂತು ಆಸೂಚೇ ತಾಂಗತಾಂಗೆಲೇ ವಂಶಾಚಾಂಗೆಲೇ ಘರಕಡೇ ಯೆವ್ನು ಏಕು ಮಾಸು ರಾಬತಾ ಮ್ಹೊಣು ನಮಗಣ. ತಸ್ಸೀ ಜಾವ್ನು ಹೇ ಮಾಸಾಚೇ ಸುರುವಾತಾಚೇ ಕಾಳಕಾಚೇ ಪಂದ್ರಾ ದಿವಸಾಂತು ಪೂರ್ವಜಾಂಕ ಗೌರವ ದಿವ್ನು ತಾಂಕಾ ಆರಾಧನ ಕರತಾತೀ. ಮಹಾಭಾರತಾಚೇ ಜೂಜಾಂತು ಮರಣ ಪಾವಿಲೋ ದಾನಶೂರು ಕರ್ಣು ಸ್ವರ್ಗಾರೀ ವತ್ತರೀ ತಾಕ್ಕಾ ತಂಯೀ ಖಾವಚಾಕ ಭಾಂಗ್ರಾಚೇ ನಗ ಖಾಣ ಜಾವ್ನು ದಿಲ್ಲೇ. ತೆದನಾ ಕರ್ಣಾನ ಸ್ವರ್ಗಾಚೋ ಅಧಿದೇವತೆ ಜಾವ್ನು ಆಸೂಚೇ ಇಂದ್ರಾ ಲಾಗ್ಗೀ ಖಾವಚೇ ತಸ್ಸಲೇ ಖಾಣ ಜಾಯೀ ಮ್ಹೊಣು ನಿಮ್ಗುನು - ಹೇ ಭಾಂಗರಾ ನಗ ದಿವಚಾಕ ಕಾರಣ ನಿಮಗಿಲೆ. ಇಂದ್ರಾನ ಕರ್ಣಾಕ ಸಾಂಗಲೇ - ತೂವೇಂ ತುಗೆಲೆ ಜೀವಿತ ಕಾಲಾರೀ ತುಗೆಲಾಗ್ಗೀ ಮಾಗ್ಗಿಲ್ಯಾಂಕ ತಾನ್ನೀ ಮಾಗ್ಗಿಲೇ ನಗ, ದುಡ್ಡು, ಭಾಂಗಾರ ಸಕ್ಕಡ ದಿಲ್ಲೇ. ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತುಗೆಲೇ ಮ್ಹಾಲಗಡ್ಯಾಂಕ ಶ್ರಾದ್ಧ ಕೋರ್ನು ತಾಂಕಾ ಖಾಣ ಜವಣ ದಿನೀ. ತಸ್ಸೀ ಜಾವ್ನು ತುಕ್ಕಾ ಖಾಣ ಜವಣಾ ಬದಲ ಭಾಂಗ್ರಾ ನಗ ಖಾವಚಾಕ ದಿಲ್ಲಾ - ಮ್ಹಣಾಲೋ. ತೆದನಾ ಕರ್ಣ "ಮಾಕ್ಕಾ ಮೆಗೆಲೇ ಮ್ಹಾಲಗಡ್ಯಾಲೇ ವಿಷಯೂಚೀ ಕಳಿತಾಕ ಯೇನಾತ್ತಿಲೇ ನಿಮಿತ ಹಾಂವೆ ತಾಂಕಾ ಖಾಣ ದಿನೀ." ಮ್ಹಣಾಲೋ. ಹೇ ಸಮ್ಮ ಕೊರ್ಚೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ ಮ್ಹಾಲಗಡ್ಯಾಲೋ ಉಡ್ಗಾಸು ಕೋರ್ನು ತಾಂಕ ಶ್ರಾದ್ಧ ಆನೀ ಖಾಣ ಜವಣ, ಉದ್ದಾಕ ದಿವಚೇ ಖಾತೀರ ಪಂದ್ರಾ ದಿವಸ ಕರ್ಣಾಂಕ ಭೂಂಯಿಚೇರೀ ವಾಪಾಸ ವಚ್ಚಾಕ ಅನುಮತಿ ದಿಲ್ಲಿ. ಹೇ ಪಂದ್ರಾ ದಿವಸಾಚೇ ಕಾಲೂಚೀ ಆತ್ತ ಮ್ಹಾಳು ಮ್ಹಣತಾತೀ. ದುಸರೇ ಕೆಲವು ಪುರಾಣಾಂತು ಯಮಾಕ ಬದಲ ಕೆಲ್ಲೆ ಮ್ಹಣತಾತೀ.

ಮ್ಹತ್ವ ವಾ ವ್ಹಡವಿಕಾಯ (ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತಾ)[बदल]

ಅನ್ನದಾನ ವಾ ಭೂಕೇನ ಆಸ್ಸಿಲ್ಯಾಂಕ ಖಾಣ ಜವಣ ದಿವಚೇ ಹೇ ಪಂದ್ರ ದಿವಸಾಚೇ ಆಚರಣ್ಯಾಂತು ಮುಖೇಲ ಆನೀ ಮ್ಹತ್ವಾಚೋ ವಾ ವ್ಹಡವಿಕಾಯೆಚೋ (ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತಾಚೋ) ವಿಷಯು ಜಾವ್ನು ಆಸ್ಸ. ಹೇ ದಿವಸಾಂತು ಖಾಣಜವಣ ದಿವಚೇ ಆಮ್ಗೆಲೆ ಮರಣಪಾವಿಲೇ ಮ್ಹಾಲಗಡ್ಯಾಂಕ ಮಾತ್ರ ನ್ಹಂಯಿ, ನಾಂವ ಗೊತ್ತ್ನಾಸಿಲೇ ಆನೀ ಆಮ್ಗೆಲೆ ಕಳಿತಾಕ ಯೇನಾಸ್ಸಿ ಅವಘಡಾಂತು, ಪ್ರಾಣ್ಯಾನೀ ಖಾವ್ನು ಮರಣ ಪಾವಿಲ್ಯಾಂಕಯೀ ದಿವಚಾಕ ಆಸ್ಸ. ಹೇ ದೀಸಾಂತು ತರ್ಪಣ, ಶ್ರಾದ್ಧ ಆನೀ ಪಿಂಡಪ್ರದಾನ ಕ್ರಮಪ್ರಕಾರ ಪುರೇತ್ಯಾಲೇ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಾರೀ ಕೋರ್ಕಾ. ಹೇ ಪಕ್ಷಾಚೇ ಪಂದ್ರದಿವಸಯೀ ಹೇ ರೀತಿ ರಿವಾಜ ಆಚರಣ ಕೋರ್ಕಾ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಆಖೇರೀ ದಿವಸ ಜಾವ್ನು ಆಸ್ಸುಚೇ ಅಮಾಸೆಕ -ಮ್ಹಾಳಾ ಅಮಾಸ ವಾ ಸರ್ವಪಿತೃ ಅಮಾಸ - ಕೆಲ್ಲ್ಯಾರೀ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆನೀ ಪವಿತ್ರ. ಹಿಂದೂ ಲೋಕಾಂತು ಪೂರ್ವಜಾಂಗೆಲೇ ಆತ್ಮ ಸ್ವರ್ಗಾಕ ವಚ್ಚುಕಾ ಜಾಲ್ಯಾರ ಹೇ ಪಿತೃ ಪಕ್ಷಾಂತು ಪುತ್ತಾನ ಶ್ರಾದ್ಧ ಕೊರ್ಚೆ ಗರಜೆಚೆ ವಾ ಚೂಕನಾಶೀ ಕೋರ್ಕಾ ಜಾಲ್ಲಲೇ ಕಾಮ. ಹೇ ವಿಷಯಾಂತು ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಗ್ರಂಥಾಂತು ‘ಪೂತು ನಾಶಿಲೇ ಮನುಷ್ಯಾಕ ಮೋಕ್ಷ ನಾ’ ಮ್ಹೊಣು ಸಾಂಗಲಾ. ಘರಾಚೇ ಯಜಮಾನಾನ ತಾಂಗೆಲೇ ಪೂರ್ವಜಾಂಕ, ದೇವಾಂಕ, ದೈವಾಂಕ ಆನೀ ಸೋಯಿರ್ ಯಾಂಕ ತಾಂಗೆಲೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮೇಳ್ಕಾ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಆರಾಧನಾ ಕೋರ್ಕಾ ಮ್ಹೊಣು ಹೇ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಾಂತು ಸಾಂಗಲಾ. ಪೂರ್ವಜಾಂಕ ಶ್ರಾದ್ಧ ಕ್ರಮಪ್ರಕಾರ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾರೀ ತಾನ್ನೀ ಕೆಲ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ ಆರೋಗ್ಯ, ಐಶ್ವರ್ಯ, ವಿದ್ಯಾ, ಬುದ್ಧಿ ಆನೀ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಮ್ಹೆಳೋ ಮ್ಹೊಣು ಆಶೀರ್ವಾದು ಕರತಾತೀ ಆನೀ ಆಖೇರೀಕ ಸ್ವರ್ಗ ಆನೀ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತು ಜಾತ್ತಾ ಮ್ಹೊಣು ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಪುರಾಣ ಗ್ರಂಥಾಂತು ಸಾಂಗಲಾ.

ಸರ್ವಪಿತೃ ಅಮಾಸೇಚೇ ಆಚರಣಾ-[बदल]

ವಿಸೊರ್ನು ವಾ ನಿರ್ಲಕ್ಷ ಕೋರ್ನು ಕರ್ನಾಸ್ಸಿ ರಾಬ್ಬಿಲೇ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಕೊರ್ಚೆ ಶ್ರಾದ್ಧ ಸರ್ವಪಿತೃ ಅಮಾಸೇಚೇ ದಿವಸು ಕೋರ್ನು ಸಮ್ಮ ಕೋರುಂಕ ಅವಕಾಶು ಆಸ್ಸ. ಶ್ರಾದ್ಧ ಕೊರ್ಚೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ ಆಮ್ಗೆಲೆ ವಂಶಾಚೇ ವಾ ಗೋತ್ರಾಚೇ ಪೂರ್ವಜಾಂಕ ತೀನೀ ಮಾತ್ಯಾ ವರೇನ ತಾಂಗೆಲೆ ನಾಂವ ಸಾಂಗೂನ ಪಿಂಡಪ್ರದಾನ ಕೊರ್ಚೆಯೀ ಮೇಳ್ನು ಆಸ್ಸ. ಸಾಧಾರಣ ಜಾವ್ನು ಏಕ ಮನುಷ್ಯಾಕ ಸ ಮಾತ್ಯಾಚ್ಯಾಂಗೆಲೇ ನಾಂವ್ವ ಕೊಳ್ನು ಆಸ್ತಾ. ತಾಗೆಲೆ ದೋನಿ ಮ್ಹಾಲಗಡ್ಯಾಲೇ ಆನೀ ದೋನಿ ದಾಕಲ್ಯಾಂಗೆಲೇ- ಮ್ಹಳ್ಯಾರ ಮ್ಹಾಲಗಡೇ ಆನು ಆನೀ ಆಜ್ಜೋ - ದಾಕಲೆ ಪೂತು ಆನೀ ನಾತ್ತು. ಹೇ ಪಿತೃ ಪಕ್ಷ ಮ್ಹತ್ವ ಪ್ರಕಾರ ಆಮ್ಗೆಲೆ ಪೂರ್ವಜ, ಆಮ್ಮೀ ಆನೀ ಹಾಜ್ಜೆ ನಂತರ ಜನ್ಮಾಕ ಯೆವಚೇ ಪೀಳಿಗಾ ಹಾಂಕಾ ರಕ್ತಸಂಬಂಧಾಚೇ ಸಂಪರ್ಕು ಆಸ್ಸ ಮ್ಹೊಣು ಕಳಿತಾಕ ಯೆತ್ತಾ. ಆತ್ತಂಚೀ ಪೀಳಿಗಾ ಹೇ ಪಿತೃ ಪಕ್ಷಾಂತು ತಾಂಗೆಲೆ ಮ್ಹಾಲಗಡ್ಯಾಲೇ ಋಣ ಪಾವಿತ ಕರತಾ. ಹೇ ಋಣ ಮಸ್ತ ಮ್ಹತ್ವ ಜಾವ್ನು ಆಸೂನು ಜನ್ಮದಿಲ್ಲಲೇ ಆವೂಸು ಬಾಪೂಸು ಹಾಂಗೆಲೇ ಆನೀ ಗುರುಂಗೆಲೇ ಋಣಾಕ ಸಮಾನ ಜಾವ್ನು ಆಸ್ಸ.

ಶ್ರಾದ್ಧಾಚೇ ರೀತ ಆನೀ ರಿವಾಜ[बदल]

ಕೆದನಾ ಆನೀ ಖಂಯೀ[बदल]

ಕೆದನಾ ಪೂರ್ವಜ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ ಆಮ್ಕಾ ಜನ್ಮ ದಿಲ್ಲಲೇ ವಾ ಬಾಪೂಸು ತರಪೇನ ಆಜ್ಜೋ ಮರಣ ಜಾತ್ತಾ ತಾಂಗೆಲೇ ಶ್ರಾದ್ಧ ತಾನ್ನಿ ಮರಣ ಪಾವಿಲೇ ತಿಥಿಕ ಸಮ್ಮ ಜಾವ್ನು ಮ್ಹಾಳಾಂತು ಕರತಾತೀ. ಹೇ ತಿಥಿ ವಿಷಯಾಂತು ಥೋಡೆ ಅಪವಾದಯೀ ಆಸ್ಸಂಚೀ. ತೇ ಕಸ್ಸಲೇ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ ಪುಳ್ಳೇ ವರ್ಸ ಮರಣ ಪಾವಿಲೇ ಜನಾಂಕ ತಾಂಗೆಲೆ ಮರಣ ಜಾಲ್ಲಲೇ ನಮೂನೆ ಪ್ರಕಾರ ತಾಂಕಾ ಚತುರ್ಥೀ ಆನೀ ಪಂಚಮೀರೀ ಹೇ ಶ್ರಾದ್ಧ ಕೋರ್ಕಾ. ತಸ್ಸಿಂಚೀ ನವಮೀರೀ (ಹಾಕ್ಕಾ ಅವಿಧವಾ ನವಮೀ ಮ್ಹೊಣು ಸಾಂಗತಾತೀ) ಅಯ್ಯಪಣಾರೀ ಮರಣ ಜಾಲ್ಲಲೇ ಬಾಯಲ ಮನಿಷ್ಯಾಂಕ. ಹಾಂಗಾ ತೇ ಬಾಯಲ ಮನಿಷ್ಯಾಂಗೆಲೆ ಬಾಮುಣು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬಾಯಲ ಮನಿಷ್ಯಾಂಕ ಸೋಯಿರೇ ಜಾವ್ನು ಆಪ್ಪಯಿತಾತೀ. ಹೇ ಪಕ್ಷಾಚೇ ಬಾರಾಚೋ ದಿವಸು ಚೆರ್ಡುವಾಂಕ ಆನೀ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಸುಖ ತ್ಯಾಗ ಕೆಲ್ಲೆಲೇ ಸಂನ್ಯಾಸಾಂಕ. ಚವುದಾ ದಿವಸ ಝೂಜಾಂತು, ಆಯುಧಾನಿಮಿತ, ಹಿಂಸೆಂತು ಮರಣ ಪಾವಿಲ್ಯಾಂಕ. ಹೇ ದೀಸಾಕ ಘಾತ ಚತುರ್ದಶೀ ವಾ ಘಾಯಲ ಚತುರ್ದಶೀ ಮ್ಹಣತಾತೀ. ಸರ್ವಪಿತೃ ಅಮಾಸ (‘ಸಕ್ಕಡಾಂಗೆಲೆ ಆನ್ನಾಲೇ’ ಅಮಾಸೆ ದೀಸು) ಮ್ಹಳ್ಯಾರಿ ಮ್ಹಾಲಗಡ್ಯಾಲೇ ಮರಣ ಪಾವಿಲೇ ತಿಥೀ ಮ್ಹೊಣು ಪಳಯಿನಾಶೀ ಮರಣ ಪಾವಿಲೇ ಸಕ್ಕಡಾಂಕ ಸಂಬಂಧ ಆಸ್ಸ. ಹೋ ದಿವಸು ಪಿತೃಪಕ್ಷಾಂತು ಮಸ್ತು ಮ್ಹತ್ವಾಚೋ ದೀಸು ಜಾವ್ನು ಆಸ್ಸ. ಶ್ರಾದ್ಧ ಕೋರುಂಕ ವಿಸರಲೇಲ್ಯಾಂಕ ಹೇ ದಿವಸು ಶ್ರಾದ್ಧ ಕೊರೆತ. ಹೇ ದಿವಸ ಕೆಲ್ಲೇಲೇ ಶ್ರಾದ್ಧಾಕ - ಪವಿತ್ರ ಜಾಗೋ ಜಾವ್ನು ಆಸೂಚೇ ಗಯಾಂತು ಕೆಲ್ಲೇಲೇ ತಿತ್ಲೆ (ತಿತೂಲೇ) ಫಲ ಆನೀ ಮಾನ್ಯತಾ ಆಸ್ಸ. ಬಂಗಾಳಾಂತು ಮ್ಹಾಳಾಂತು ದುರ್ಗಾಪೂಜಾ ಸುರು ಜಾತ್ತಾ. ಮ್ಹಾಳಾಂತು ದುರ್ಗಾ ಭೂಯೀಂಚೇರೀ ಅವತಾರು ಘೆವ್ನು ಆಯಿಲೀ ಮ್ಹೊಣು ನಮಗಣ. ಬಂಗಾಳೀ ಜನ ಮ್ಹಾಳಾಂತು ಪಾಲ್ಲಪಾಲ್ಯಾರೀ ದೇವಿಮಹಾತ್ಮೆ(ಚಂಡೀಮಹಾತ್ಮೆ) ಗ್ರಂಥಾರೀ ಆಸ್ಸುಚೇ ಶ್ಲೋಕ ವಾಚನ ಕರತಾತೀ. ಮ್ಹಾಲಗಡ್ಯಾಂಕ ತರ್ಪಣ ದಿವಚೇ- ಘರಕಡೇಚೀ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಖಾತೀರ ಕೆಲ್ಲೇಲೇ ಪೂಜಾಮಾಂಟವಾಂತು ಕರತಾತೀ. ಆಶ್ವೀಜ ಮಾಸಾಚೇ ಸುರವೇಚೋ ದಿವಸು ಮರಣ ಪಾವಿಲೇ ಮಾತಾಮಹ (ಆಮ್ಮಾಲೋ ಆನೂ) ವಾ ಧೂವೆಲೋ ಪೂತು - ನಾತ್ತು (ದೌಹಿತ್ರ) ಹಾಂಗೆಲೋ ದೀಸು ಜಾವ್ನು ಆಸ್ಸ. ಶ್ರಾದ್ಧಾಚೇ ಕಾಮ ಮರಣಪಾವಿಲೇ ತಿಥೀರೀ ಆಚರಣ ಕರತಾತೀ. ಶ್ರಾದ್ಧ ಕೆದನಾಯೀ ದನಪಾರಾ ನ್ಹಂಯಿಚೇ ವಾ ತೋಡಾಚೇ (ವ್ಹಾಳಾಚೇ) ಬಗಲ್ಯಾನ ವಾ ತಾಂಗೆಲೆ ಸ್ವಂತ ಘರಕಡೇ ಕರತಾತೀ. ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಜಾವ್ನು ಆಸ್ಸುಚೇ ವಾರಣಾಶೀ (ಕಾಶೀ) ವಾ ಗಯಾಕ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರಾಕ ವಚ್ಚೂನ ತಂಯೀ ಶ್ರಾದ್ಧ ಕರತಾತೀ.

ಕೋಣೆ ಆನೀ ಕೋಣಾಂಕ[बदल]

ಕೆದನಾಯೀ ಶ್ರಾದ್ಧಾ ಕಾಮ ಪುತ್ತಾನ ಕೋರ್ಕಾ - ಚಡಾವತ ಜಾವ್ನು ಮ್ಹಾಲಗಡೇ ಪುತ್ತಾನ - ವಾ ಆನ್ನಾಲೇ ತರ್ಪೇ ಜಾವ್ನು ಆಸ್ಸುಚೇ ವಂಶಾಚೇ ತೀನೀ ಮಾತ್ಯಾ ಬಿತ್ತವಯಲೇ ದಾದಲೇ ಸಂಬಂಧೀಕಾನೀ ಕೋರ್ಯೆತ. ಆಮ್ಮಾಲೇ ತರ್ಪೆಚೇ ವಂಶಾಚಾಂಕ ದಾದಲೇ ಸಂತಾನ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ ಸರ್ವಪಿತೃ ಅಮಾಸೆ ದಿವಸ ವಾ ಆವೂಸುಲೋ ಆನೂ ವಾ ಧೂವೆಲೋ ಪೂತು ಹಾನ್ನೀ ಆಮ್ಮಾಲೇ ತರಪೆಚೇ ವಂಶಾಚಾಂಕ ಶ್ರಾದ್ಧ ಕೊರ್ಯೇತ. ಥೋಡೇ ಜಾತಿಚೇ ಜನ ಎಕ ಮಾತ್ಯಾಚಾಂಕಾ ಮಾತ್ರ ಶ್ರಾದ್ಧ ಕರತಾತೀ. ಶ್ರಾದ್ಧ ಕೋರ್ಕಾ ಜಾಲ್ಯಾರ ಮುಂಜೀ ಜಾವ್ನು ಆಸ್ಸುಕಾ. ಹೋ ಸಮಾರಂಭು ಮರಣಾಕ ಸಂಬಂಧ ಪಾವಿಲ ನಿಮಿತ ಅಪವಿತ್ರ ಜಾವ್ನು, ಕಚ್ಛ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಚೇ ರಾಯಾಲೇ ವಂಶಜ ಯಾ ಸಿಂಹಾಸನಾ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರೀ ಹಾಂಕಾ ಶ್ರಾದ್ಧಾ ಕಾಮ ಕೊರ್ಚೆ ನಿಷಿದ್ಧ.

ಖಾಣ[बदल]

ಪೂರ್ವಜಾಂಕ ಅರ್ಪಣ ಕೊರ್ಚೆ ಖಾಣ ರುಪ್ಯಾಚೇ ವಾ ತಾಂಬ್ಯಾಚೇ ಆಯಿದನಾಂತು ಸಿಜೋವ್ನು ಎಕ ಕೇಳಿಪಾನಾರಿ ವಾ ಸುಕ್ಕಿಲೇ ಪಾನ್ನಾನೀ ಕೆಲ್ಲೇಲೇ ದೊಣ್ಣ್ಯಾಂತು ದವರತಾತೀ. ಖಾಣ ಜಾವ್ನು ಗೋಡಶೇ (ದೂದ ಆನೀ ಗೋಡ, ತಾಂದೂಲ ಘಾಲೂನ ಕೊರ್ಚೆ), ಗೋಂವಾ ಕಣಿಚೇ ಗೋಡಶೀ ಪೇಜ, ಸೀತ, ದಾಳಿ, ರಾಂದಯಕಾಯಿ ಆನೀ ದುದ್ದಿ ವಾಪರತಾತೀ.

ಶ್ರಾದ್ಧಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮು[बदल]

ಶ್ರಾದ್ಧ ಕೊರ್ಚೋ ದಾದಲೋ ಸುರುವೇಕ ನಾವ್ನು ಶುದ್ಧ ಜಾವ್ನು ವೇಶ್ಟೀ ನೆಸೂನ ಶ್ರಾದ್ಧಾಚೇ ಕಾಮಾಕ ಬಯಿಸುಕಾ ಮ್ಹೊಣು ರಿವಾಜ. ದರ್ಭ್ಯಾನೀ ಕೆಲ್ಲೇಲೀ ಪವಿತ್ರಾಮುದ್ದೀ ಘಾಲಕಾ. ತಾಜ್ಜೇ ನಂತರ ತೇ ಪವಿತ್ರಾಮುದ್ದಿಂತೂ ಪೂರ್ವಜಾಂಕ ಆಹ್ವಾನ ಕೊರ್ಚೆ. ಶ್ರಾದ್ಧ ಕರತನಾ ಜಾನ್ನುವೇ ಮಸ್ತ ಪಂತಾ ಬದಲಾಸುಚಾಕ ಆಸ್ಸಿಲೇ ನಿಮಿತ ಹರ್ದ್ಯಾರೀ ಆಂಗವಲೇ ಆಸ್ಸುಕ ನಜ್ಜ. ಶ್ರಾದ್ಧಾಂತು ಪಿಂಡದಾನ ಕೊರುಂಕ ಆಸ್ಸ. ಹೇ ಪೂರ್ವಾಜಾಂಕ ಅರ್ಪಣ ಕೊರ್ಚೆ ಖಾಣ. ಹೆ ತಯಾರ ಕೊರ್ಚೆ - ಸೀತ ಆನೀ ಬಾರ್ಲೀ ಪೀಟ, ತೂಪ, ಕಾಳೋ ತೀಳು ಬರಸೂನ ಪಿಂಡಕೊರ್ಚೆ. ಪಿಂಡ ಅರ್ಪಣ ಕರತನಾ ಉದ್ದಾಕ ಪಿಂಡಾವಯರಿ ಸೋಡುಂಕ ಆಸ್ಸ. ನಂತರ ದೇವಾಕ, ಸಾಲಿಗ್ರಾಮಾಕ ಆನೀ ಯಮಾಕ ಪೂಜಾ. ಹಾಜ್ಜೇ ನಂತರ ಖಾಣ ಅರ್ಪಣ ಕೊರ್ಚೆ. ಹೇ ಸಮಾರಂಭಾಕ ಕೆಲ್ಲಲೇ ಖಾಣ ಚಡಾವತ ಜಾವ್ನು ಮಾಡಾರೀ ದವೊರ್ಚೇ ಸಂಪ್ರದಾಯು. ಹೆ ಖಾಣ ಕಾಯಿಳ್ಯಾನ ಯೆವ್ನು ಖಾಲ್ಯಾರೀ ಮ್ಹಾಲಗಡ್ಯಾನೀ ಸ್ವೀಕಾರ ಕೆಲ್ಲೇ ಮ್ಹೊಣು ನಮಗಣ. ಕಾಯಿಳೋ ಯಮಾಲೋ ದೂತು ವಾ ಮ್ಹಾಲಗಡ್ಯಾಲೇ ಆತ್ಮ ಮ್ಹೊಣು ನಮಗಣ. ಗಾಯಿಕ ಆನೀ ಸೂಣ್ಯಾಂಕಯೀ ಖಾಣ ದವರೂಂಕ ಆಸ್ಸ. ಆನೀ ಪುರೋಹಿತ್ಯಾಂಕಯೀ ವಾಡೂಂಕ ಆಸ್ಸ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನೀ ಆನೀ ಮ್ಹಾಲಗಡ್ಯಾಲೇ ಆತ್ಮಾನೀ (ಕಾಯಿಳ್ಯಾನೀ) ಖಾಣ ಖಾಲ್ಲೇ ನಂತರ, ಕುಟುಂಬೇಚೇ ವರ್ಲೆಲೆ ಜನಾನೀ ಖಾಣ ಖಾವಚಾಕ ಸುರು ಕೊರ್ಯೆತ.

ಹೇರ ಸಂಪ್ರದಾಯ (ದುಸರೇ ಪದ್ಧತ)[बदल]

ಥೋಡೇ ಘರಾಣ್ಯಾಚೇ, ಹೇ ಪಕ್ಷಾಂತು ಪೂರ್ವಜಾಲೇ ಬರೆಪಣಾ ಖಾತೀರ ಭಾಗವತ ಪುರಾಣ ಆನೀ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ವಾಚನ ಕೊರ್ಚೆ ಖಾತೀರ ಪುರೇತ್ಯಾಂಕ ಸಾಂಗೂನ ತಾಂಕಾ ಸೂಕ್ತ ಜಾಲ್ಲಲೇ ಧನಧಾನ್ಯ ದಾನ ದಿತ್ತಾತೀ.

ಹೇ ಲೇಖನ https://en.wikipedia.org/wiki/Pitru_Paksha ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸೇನ ಕೆಲ್ಲಾ.

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=ಮ್ಹಾಳು&oldid=200400" चे कडल्यान परतून मेळयलें