ಲೇವಿ-ಶಾಸ್ತ್ರ್ ಹೆಂ ಪುಸ್ತಕ್

विकिपीडिया कडल्यान
   
ಕನ್ನಡ್
   

Leviticus[बदल]

The Tabernacle and the Camp (19th Century drawing)
The Sacrifice of the Old Covenant (painting by Peter Paul Rubens)
Book of Leviticus, Mikraot Gdolot, Warsaw edition, 1860, Page 1

ಪ್ರಸ್ತಾವನಾ ಲಾ ಹೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಪಾಂಚ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ (ಪೆಂಟ್ಯುಕ್), ಹಾಚೊ ವಾಂಟೊ. ಲೇವಿ-ಶಾಸ್ತ್ರ್ ವೊ ಲೇವಿತಿ‌ಚೂಸ್ ತಾಚೆಂ ನಾವ್. ಹೆಬ್ರೆವ್ ಭಾಶೆನ್ ಪಯ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಯ್ರಾ, "ಆನಿ ತಾಣೆಂ ಆಪೊಲೆ".

ಲೆವೀಚ್ಯಾ ಯಾದ್ನಿಕಾಂಕ್ ತೆಂ ಏಕ್ ಸೇವಾಧರ್ಮಿಕ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಕಶೆಂ ದಿಲಾಂ. ಸಪಾದ್ಪಿ ಕಣ್ ? ಕಿತೆಂ ಶಿಕಯ್ತಾ ? ದೆವಾನ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲೊಲೆ ಪರ್ಜೆನ್  ಟಾಂಚ್ ಮಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಶಿಕಯ್ತಾ. ಹೆ ನೇಮ್ಕಾಯ್ದೆ, ರಿತಿ ಆನಿ ಪರ್ಬೊ ಸಭಾರ್ ಶೆಂಕ್ಡ್ಯಾಂನಿಂ ಆಖಾರುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಯಾದ್ನಿಕಿ ಪರಂಪರೆಂತ್ ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಜಲ್ಮ್ ಘೆತ್ಲಾ.

ಅಸಲೆ ಕಾಯ್ದೆ ಸುಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ಮೆಳ್ತಾತ್ (ಸೂಟ್. 25 ಲಾ 31; 35-40). ಹೆ ನೇಂ-ಕಾಯ್ದೆ ಮೈಜೆಸಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಯೆತಾತ್, ಜೇದನಾ ತೊ ಪರ್ಜೆಕ್ ಅರಣ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಡ್ತಾಲೊ (ಸೂಟ್. 20/34; ಲೇವ್. 1/1; ಲೋಕ್. 1/1). ದೆಖುನ್ ಮೈಜೆಸಾಚ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಾ ಖಾಲ್ ತೆ ಯೆತಾತ್. ಆದ್ಲೆ ಕಾಯ್ದೆ ಆಸಾತ್, ಪರ್ದೆಸಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಯೆತ್‌ಚ್ ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೆ. ಯಾದ್ನಿಕಿ ಕಾಯ್ದೆ, ದುಸ್ರ್ಯಾ ಮಂದಿರಾಚೆ, ಲೇವ್. 1-7 ಅವೆಸ್ವರಾಂನಿಂ ಮೆಳ್ತಾತ್.  ಯಾದ್ನಿಕಿ ಮಾಖ್ಣಿ, ನಿತಳ್‌ಸಾಣೀಚೆ ಕಾಯ್ದೆ, ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಯೆತಾತ್, ಆನಿ "ಫಾರೀಕ್‌ಪಣಾಚೊ ದೀಸ್" ಲಾ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಕ್ ತಯಾರಿ ಕರ್ತಾತ್.  ಗ್ರಂಥಾಂತ್ (ಲೇವ್. 17-26) ರಾಜ್ಕಿ ಕಾಳಾಚ್ಯೊ ಖುಬ್ ರಿತಿ ಮೆಳ್ತಾತ್.  ಖಬರ್ ಪುರ್ತೆಪಣಿಂ ಎಕುಣಿಸ್ವ್ಯಾ (19) ಅವೆಸ್ವರಾಂತ್ ಮೆಳ್ತಾತ್, ಆನಿ ಸತ್ತಾವೀಸಾವ್ಯಾ (27) ಅವೆಸ್ವರಾಂತ್ ಏಕ್ ಆಡಾವ್ಣಿ ಆಸಾ, ತಿ ಮಂದಿರಾಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ದೆಣ್ಯಾಂಚಿ ಖಬರ್ ಕರ್ತಾ.

ಪಳೆಇಯಾತ್[बदल]

ಸಂದರ್ಭ್[बदल]


[1] [2]

  1. http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/index.cfm
  2. http://www.konkanibible.org/