ವಿಲಾಪ್ ಹೆಂ ಪುಸ್ತಕ್

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search
Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Vilap hem Pustok
ह्या विषयावयर देवनागारींत बरयिल्लें पान वाच : विलाप हें पुस्तक

Book of Lamentations[बदल]

"Jeremiah Lamenting the Destruction of Jerusalem" (Rembrandt)

ಹೆಬ್ರೆವ್ ಭಾಶೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್, ಜೆರೆಂಯಾಸ್ ಪ್ರವಾದೀಯಾಚೆ ವಿಲಾಪ್ 'ಬರ್ಪಾವಳ್' (ಹಾಗ್ಯ್ ಗ್ರಾಪ್ಹಾ ಹ್ಯಾ ಘಟಾಂತ್ ಘಾತ್ಲ್ಯಾ. ಆನಿ ಹಿ ಮುಖೆಲ್ ಪರ್ಬಾಂ ಸಮಯಾರ್ ವಾಚ್ತಲ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ 'ಮೆಗಿಳತ್' ವೊ ಕೌಳೊ ಹಾಂಚೆ ಮದ್ಲೊ ಏಕ್ ಅಶೆಂ ಧರ್ತಾತ್. ಗ್ರೆಗ್ ಭಾಶೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ವುಲ್ಗಾತ್ ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್, ಜೆರೆಂಯಾಸ್ ಪ್ರವಾದೀಯಾಚ್ಯಾ ಫಾಟೊಫಾಟ್ ಹೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಘೆವ್ನ್ ತಾಕಾ 'ಜೆರೆಂಯಾಸ್ ಪ್ರವಾದೀಯಾಚೆ ವಿಲಾಪ್' ಅಸೊ ಮ್ಹಾತಾಳೊ ದಿಲಾ. ಹೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಕೊಣೆಂ ಬರಯ್ಲಾಂ ತಾಚೊ ಅರೊಂಬ್ 2ಲ್ತ್/ 35/25 ಹಾಂತುಂತ್ ಮೆಳ್ತಾ ಆನಿ ತಾಂತುಂತ್ಲ್ಯೊ ಕವಿತಾ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ತೆಂಕಾ ದಿತಾತ್. ಹಾಂತುಂತ್ ವಿಶಯ್ ನದ್ರೆಕ್ ಯೆತಾ ತೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜೆರೆಂಯಾಸ್ ಪ್ರವಾದೀಯಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾವೆಲೊ. ತರೀಪೂಣ್ ಹೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಜೆರೆಂಯಾಸಾನ್ ಬರಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜೆರೆಂಯಾಸಾಚೊ ಸಭಾವ್ ವೆಗ್ಳೆಚ್ ತರೆಚೊ. ಭಾಕೀತ್ ಕರ್ಪಾಚೊ ಆವಾಜ್ ಬಂದ್ ಕೆಲಾ (2/9) ಅಶೆಂ ಜೆರೆಂಯಾಸ್ ಕೇದನಾಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ಚೊನಾ, ತಶೆಂಚ್ ತೊ ಜೆದೆಕೀಯಾಹ್ಕ್ ವಾಖಾಣ್ಚೊ ನಾ (4/20), ನ್ಹಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಎಜಿಪ್ತ್ಕಾರ್ ಆದಾರ್ ದಿತಲೆ ಮ್ಹಣ್ ವಿಸ್ವಾಸ್ (4/17) ದವರ್ಚೊ ನಾ.

ಅವೆಸ್ವರ್ 1, 2, ಆನಿ 4 ಮೆಲಲ್ಯಾಂ ಖಾತೀರ್ ವಿಲಾಪ್ ಕಶೆ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಅವೆಸ್ವರ್ 3 ಏಕ್ ಖಾಸ್ಗಿ ವಿಲಾಪ್ ಆನಿ ಅವೆಸ್ವರ್ 5 (ಜೆರೆಂಯಾಸಾಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ) ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ ಏಕ್ ಸಮುದಾಯಕ್ ವಿಲಾಪ್. ತೆ ಚಡ್ ಕರುನ್ ಜೆರುಸಾಲ್ಯಾಚೆಂ ನಿಸಂಟನ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಾಲೆಸ್ತಿನಾಂತ್ 587 ವರ್ಸಾ ಬರಯ್ಲೊಲೆ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ತಶೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಹೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಎಕಾಚ್ ಮನ್ಶಾನ್ ಬರಯ್ಲಾಂ ಜೊ ಶಾರಾಚೆ ತಶೆಂಚ್ ಲೊಕಾಂಚೆಂ ದೂಖ್ ಬರೆ ತರೆಂ ವರ್ಣೀತಾ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಕಾಳೊಖಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ದೆವಾಚೆರ್ ನೀಜ್ ಭರ್ವಾನ್ಸೊ ದವರ್ಪಾಚೊ ಫೊಲೆರ್ ಆನಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾನ್ ದೆವಾಯ್ಶಿಂ ಪರತ್ ಯೆಂಉಪಾಚೆಂ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ. ಹಾಕಾಚ್ ಲಾಗುನ್ ಹೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಖುಬ್ ಮೊಲಾಚೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ. ದೆವ್-ಮಂದಿರಾಚೆಂ ನಿಸಂಟನ್ ಕೆಲಲ್ಯಾ ದಿಸಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕರುನ್ ಉಪಾಸ್ ಕರ್ತಾತ್ ತೇದನಾ ಜುದೇವ್ ಲೋಕ್ ಗಾಯನ್ ಕರುನ್ ಹೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ವಾಚ್ತಾತ್.

ಪಳೆಇಯಾತ್[बदल]

ಸಂದರ್ಭ್[बदल]


[1] [2] [3]

  1. http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/index.cfm
  2. http://www.archgoadaman.org/bible/14
  3. http://www.konkanibible.org/